• Highlights
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • Before 2002
 1. Guo-Qian Liao, Hao Liu, Graeme G. Scott, Yi-Hang Zhang, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Yu-Tong Li*, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Dean R. Rusby, David Neely,† Peter G. Huggard, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Towards Terawatt-Scale Spectrally Tunable Terahertz Pulses via Relativistic Laser-Foil Interactions, Physical Review X 10, 031062 (1-11), 2020
 2. J. Zhang, W. M. Wang, X. H. Yang, D. Wu, Y. Y. Ma, J. L. Jiao, Z. Zhang, F. Y. Wu, X. H. Yuan, Y. T. Li, J. Q. Zhu, Double-cone ignition scheme for inertial confinement fusion, Philosophical Transactions R. Soc. A 378: 20200015, 2020
 3. Guoqian Liao, Yutong Li, Hao Liu, Graeme G. Scott, David Neely, Yihang Zhang, Baojun Zhub, Zhe Zhang, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Peter G. Huggard, Dean R. Rusby, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Weimin Wang, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Multimillijoule coherent terahertz bursts from picosecond laser-irradiated metal foils, PNAS 116 (10), 3994–3999,2019
 4. Liang-Liang Zhang, Wei-Min Wang,* Tong Wu, Rui Zhang, Shi-Jing Zhang, Cun-Lin Zhang, Yan Zhang, Zheng-Ming Sheng, Xi-Cheng Zhang, Observation of Terahertz Radiation via the Two-Color Laser Scheme with Uncommon Frequency Ratios, Physical Review Letters 119, 235001(1-6) (2017)
 5. Liming Chen, Min Chen, Yanping Chen,Nasr Hafz, Yutong Li, Feng Liu,Jingui Ma, Liejia Qian, Zhengming Sheng, Thomas Sokollik, Suming Weng,GuoqiangXie, Lule Yu, Peng Yuan,Xiaohui Yuan, and Jie Zhang, Laser-driven plasma accelerators and ultrafast radiation sources, Pushing the boundaries of scientific research: 120 years of addressing global issues 32-36 (2016)
 6. Guo-Qian Liao, Yu-Tong Li,* Yi-Hang Zhang, Hao Liu, Xu-Lei Ge, Su Yang, Wen-Qing Wei, Xiao-Hui Yuan,† Yan-Qing Deng, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Li-Ming Chen, Xin Lu, Jing-Long Ma, Xuan Wang, and Jie Zhang Demonstration of Coherent Terahertz Transition Radiation from Relativistic Laser-Solid Interactions, Physical Review Letters 116, 205003(1-6) (2016)
 7. Magnetically Assisted Fast Ignition, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, Y.-T. Li, Physical Review Letters 114 , 015001 (2015)
 8. Tunable Circularly Polarized Terahertz Radiation from Magnetized Gas Plasma, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters 114, 253901 (2015)
 9. Quasi-steady-state air plasma channel produced by a femtosecond laser pulse sequence, Xin Lu, Shi-You Chen, Jing-Long Ma, Lei Hou, Guo-Qian Liao, Jin-Guang Wang, Yu-Jing Han, Xiao-Long Liu, Hao Teng, Hai-Nian Han, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Zhi-Yi Wei, Jie Zhang, Scientific Reports |5:15515| DOI: 10.1038/ srep15515
 10. Preferential enhancement of laser-driven carbon ion acceleration from optimized nanostructured surfaces, Malay Dalui, W.-M. Wang, T. Madhu Trivikram, Subhrangshu Sarkar, Sheroy Tata, J. Jha, P. Ayyub, Z. M. Sheng, M. Krishnamurthy, Scientific Reports | 5:11930 | DOI: 10.1038/srep11930 (2015)
 11. Bursts of terahertz radiation from large-scale plasmas irradiated by relativistic picosecond laser pulses, G. Q. Liao, Y. T. Li*, C. Li, L. N. Su, Y. Zheng, M. Liu, W. M. Wang, Z. D. Hu, W. C. Yan, J. Dunn, J. Nilsen, J. Hunter, Y. Liu, X. Wang, L. M. Chen, J. L. Ma, X. Lu, Z. Jin, R. Kodama, Z. M. Sheng*, J. Zhang, Physical Review Letters 114, 255001 (2015).
 12. Tunable Circularly-Polarized Terahertz Radiation from Magnetized Gas Plasma, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters114, 253901 (2015).
 13. Magnetically Assisted Fast Ignition, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters 114, 015001 (2015).
 14. Concurrence of monoenergetic electron beams and bright X-rays from an evolving laser-plasma bubble, Wenchao Yan, Liming Chen, Dazhang Li, Lu Zhang, Nasr A. M. Hafz, James Dunn, Yong Ma, Kai Huang, Luning Su, Min Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, PNAS 111, 5825 (2014)
 15. Tunable Mega-Ampere Electron Current Propagation in Solids by Dynamic Control of Lattice Melt, D. A. MacLellan, D. C. Carroll, R. J. Gray, N. Booth, M. Burza, M. P. Desjarlais, F.Du, D. Neely, H.W. Powell, A. P. L. Robinson, G. G. Scott, X. H. Yuan, C.-G. Wahlström, and P. McKenna, Physical Review Letters 113, 185001 (2014).
 16. Bright betatron X-ray radiation from a laser-driven-clustering gas target,L. M. Chen,W. C. Yan, D. Z. Li, Z. D. Hu, L. Zhang, W. M. Wang, N. Hafz, J. Y. Mao, K. Huang,Y. Ma, J. R. Zhao, J. L. Ma, Y. T. Li, X. Lu, Z. M. Sheng, Z. Y. Wei, J. Gao, J. Zhang, Scientific Reports 3 : 1912 | DOI: 10.1038/srep01912
 17. Dense Attosecond Electron Sheets from LaserWakefields Using an Up-Ramp Density Transition, F.Y. Li, Z. M. Sheng, Y. Liu, J. Meyer-ter-Vehn, W. B. Mori, W. Lu, and J. Zhang, Physical Review Letters 110 , 135002 (2013)
 18. Annular Fast Electron Transport in Silicon Arising from Low-Temperature Resistivity, D. A. MacLellan, D. C. Carroll, R. J. Gray, N. Booth, M. Burza, M. P. Desjarlais, F. Du, B. Gonzalez- Izquierdo, D. Neely, H.W. Powell, A. P. L. Robinson, D. R. Rusby, G. G. Scott, X. H. Yuan, C.-G. Wahlstrom, P. McKenna, Physical Review Letters111 , 095001 (2013)
 19. Noncompeting Channel Approach to Pair Creation in Supercritical Fields, Q. Z. Lv, Y. Liu, Y. J. Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review Letters 111, 183204 (2013)
 20. Plasmoid Ejection and Secondary Current Sheet Generation from Magnetic Reconnection in Laser-Plasma Interaction,Quan-Li Dong, Shou-Jun Wang,Quan-Ming Lu , Can Huang, Da-Wei Yuan, Xun Liu , Xiao-Xuan Lin , Yu-Tong Li , Hui-Gang Wei , Jia-Yong Zhong, Jian-Rong Shi, Shao-En Jiang, Yong-Kun Ding , Bo-Bin Jiang , Kai Du , Xian-Tu He, M.Y. Yu , C. S. Liu, Shui Wang, Yong-Jian Tang, Jian-Qiang Zhu , Gang Zhao,Zheng-Ming Sheng and Jie Zhang, Physical Review Letter 108 (2012) 215001
 21. Magnetic Control of the Pair Creation in Spatially Localized Supercritical Fields,Q. Su, W. Su, Q. Z. Lv, M. Jiang, X. Lu, Z. M. Sheng, and R. Grobe, Physical Review Letter 109, 253202 (2012).
 22. P. McKenna, A. P. L. Robinson, D. Neely, M. P. Desjarlais, D. C. Carroll, M. N. Quinn, X. H. Yuan, C. M. Brenner, M. Burza, M. Coury, P. Gallegos, R. J. Gray, K. L. Lancaster, Y. T. Li, X. X. Lin, O. Tresca, and C.-G. Wahlström, Effect of lattice structure on energetic electron transport in solids irradiated by ultraintense laser pulses. Phys. Rev. Lett. 106, 185004 (2011).
 23. Jiayong Zhong, Yutong Li, Xiaogang Wang, Jiaqi Wang, Quanli Dong, Chijie Xiao, Shoujun Wang, Xun Liu, Lei Zhang, Lin An, Feilu Wang, Jianqiang Zhu, Yuan Gu, Xiantu He, Gang Zhao and Jie Zhang, Modelling loop-top X-ray source and reconnection outflows in solar flares with intense lasers, Nature Physics, 6, 984–987(2010).
 24. Shinsuke Fujioka, Hideaki Takabe, Norimasa Yamamoto, David Salzmann, Feilu Wang, Hiroaki Nishimura, Yutong Li, Quanli Dong, Shoujun Wang, Yi Zhang, Yong-Joo Rhee, Yong-Woo Lee, Jae-Min Han, Minoru Tanabe, Takashi Fujiwara, Yuto Nakabayashi, Gang Zhao, Jie Zhang, Kunioki Mima, “X-ray Astronomy in the Laboratory with a Miniature Compact Object Produced by Laser-Driven Implosion”, Nature Physics 5, 821 (2009).
 25. H. B. Zhuo, Z. L. Chen, W. Yu, Z. M. Sheng, M.Y. Yu, Z. Jin, and R. Kodama, Quasi-monoenergetic Proton Bunch Generation by Dual-Peaked Electrostatic-Field Acceleration in Foils Irradiated by an Intense Linearly Polarized Laser, Phys. Rev. Lett. 105, 065003 (2010).
 26. L. M. Chen, F. Liu, W. M. Wang, M. Kando, J.Y. Mao, L. Zhang, J. L. Ma, Y. T. Li, S.V. Bulanov, T. Tajima,Y. Kato, Z. M. Sheng, Z.Y. Wei, and J. Zhang, Intense High-Contrast Femtosecond K-Shell X-Ray Source from Laser-Driven Ar Clusters, Phys. Rev. Lett. 104, 215004 (2010)
 27. M Chen, A. Pukhov, TP Yu, and ZM Sheng, “Enhanced Collimated GeV Monoenergetic Ion Acceleration from a Shaped Foil Target Irradiated by a Circularly Polarized Laser Pulse”, Phys. Rev. Lett. 103, 024801 (2009).
 28. XQ Yan, HC Wu, ZM Sheng, JE Chen, J. Meyer-ter-Vehn Self-Organizing GeV, Nanocoulomb, Collimated Proton Beam,from Laser Foil Interaction at 7 ×1021 W/cm2, Phys. Rev. Lett. 103, 135001 (2009)
 29. Subhendu Kahaly, S. K. Yadav, WM Wang, S. Sengupta, Z M Sheng, A. Das, P. K. Kaw and G. Ravindra Kumar,"Near-Complete Absorption of Intense, Ultrashort Laser Light by Sub-λ Gratings", Phys. Rev. Lett. 101, 145001(2008)
 30. Generating High-Current Monoenergetic Proton Beams by a CircularlyPolarized Laser Pulse in the Phase-StableAcceleration Regime. Phys. Rev. Lett. 100, 135003 (2008).
 31. SM Weng, ZM Sheng, MQ He, J Zhang, P. A. Norreys, M. Sherlock and A. P. L. Robinson,"Plasma Currents and Electron Distribution Functions under a dc Electric Field of Arbitrary Strength",Phys. Rev. Lett. 100, 185001 (2008)
 32. Study of X-Ray Emission Enhancement via a High-Contrast Femtosecond Laser Interacting with a Solid Foil. Phys. Rev. Lett.100, 045004 (2008).
 33. Interaction of Light Filaments Generated by Femtosecond Laser Pulses in Air. Physical Review Letters 96, 025003 (2006
 34. Experimental Synchronization of Independent Entangled Photon Sources. Physical Review Letters96, 110501 (2006)
 35. Observation of a Fast Electron Beam Emitted along the Surface of a Target Irradiated by Intense Femtosecond Laser Pulses. Physical Review Letters 96, 165003 (2006)
 36. Transient Electrostatic Fields and Related Energetic Proton Generation with a Plasma Fiber Physical Review Letters96, 084802 (2006)
 37. Emission of Electromagnetic Pulses from Laser Wakefields through Linear Mode Conversion. Phys. Rev. Lett. 94, 095003 (2005)
 38. Laser-Energy Transfer and Enhancement of Plasma Waves and Electron Beams by Interfering High-Intensity Laser Pulses. Phys. Rev. Lett 91, 225001 (2003).
 39. Spatial Distribution of High-Energy Electron Emission from Water Plasmas Produced by Femtosecond Laser Pulses. Phys. Rev. Lett. 90, 165002 (2003).
 40. Stochastic Heating and Acceleration of Electrons in Colliding Laser Fields in Plasma. Phys. Rev. Lett. 88, 055004 (2002).
 41. Effects of Laser Polarization on Jet Emission of Fast Electrons in Femtosecond-Laser Plasmas. Phys. Rev. Lett. 87, 225001 (2001).
 42. Angular Distributions of Fast Electrons, Ions, and Bremsstrahlung x/ γ-Rays in Intense Laser Interaction with Solid Targets. Phys. Rev. Lett. 85, 005340 (2000).
 1. Guo-Qian Liao, Hao Liu, Graeme G. Scott, Yi-Hang Zhang, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Yu-Tong Li*, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Dean R. Rusby, David Neely,† Peter G. Huggard, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Towards Terawatt-Scale Spectrally Tunable Terahertz Pulses via Relativistic Laser-Foil Interactions, Physical Review X 10, 031062 (1-11), 2020
 2. Yan-Fei Li,* Yue-Yue Chen†, Wei-Min Wang, Hua-Si Hu, Production of Highly Polarized Positron Beams via Helicity Transfer from Polarized Electrons in a Strong Laser Field, Physical Review Letters 125, 044802(1-8) 2020
 3. Haihui Zhao, Xinhou Chen, Chen Ouyang, Hangtian Wang, Deyin Kong, Peidi Yang, Baolong Zhang, Chun Wang, Gaoshuai Wei, Tianxiao Nie*, Weisheng Zhao, Jungang Miao, Yutong Li, Li Wang*, Xiaojun Wu, Generation and manipulation of chiral terahertz waves in the three-dimensional topological insulator Bi2Te3, Advanced Photonics 2 (6), 066003(1-9), 2020
 4. Yu-Hang He, Ai-Xin Zhang, Ming-Fei Li, Yi-Yi Huang, Bao-Gang Quan, Da-Zhang Li, Ling-An Wu, Li-Ming Chen, High-resolution sub-sampling incoherent x-ray imaging with a single-pixel detector, APL Photon 5, 056102(1-7) , 2020
 5. D. D. Su, Y. T. Li, Q. Z. Lv, and J. Zhang, Enhancement of pair creation due to locality in bound-continuum interactions, Physical Review D 101, 054501(1-10), 2020
 6. Xing-Long Zhu, Min Chen*, Su-Ming Weng, Tong-Pu Yu, Wei-Min Wang, Feng He, Zheng-Ming Sheng*, Paul McKenna, Dino A. Jaroszynski, Jie Zhang, Extremely brilliant GeV gamma-rays from a two-stage laser-plasma accelerator, Science Advances 6, eaaz7240(1-8), 2020
 7. Changqing Zhu, Jinguang Wwang, Yifei Li, Jie Feng, Dazhang Li, Yuhang He, Junhao Tan, Jinglong Ma, Xin Lu, Yutong Li, Liming Chen, Optical steering of electron beam in laser plasma accelerators, Optics Express 28(8), 11609-11617, 2020
 8. Wei-Min Wang*, Zheng-Ming Sheng†, Thomas Wilson, Yu-Tong Li,‡ and Jie Zhang, Guided propagation of extremely intense lasers in plasma via ion motion, Physical Review E 101, 011201(1-6) ,2020
 9. Huai-Hang Song, Wei-Min Wang*, Jia-Qi Wang, Yu-Tong Li† and Jie Zhang, Low-frequency whistler waves excited by relativistic laser pulses, Physical Review E 102, 053204(1-9), 2020
 10. Guang Hu, Wei-Qiang Sun, Bing-Jun Li, Yan-Fei Li,* Wei-Min Wang†, Meng Zhu, Hua-Si Hu‡, and Yu-Tong Li, Quantum-stochasticity-induced asymmetry in the angular distribution of electrons in a quasi-classical regime, Physical Review A 102, 042218 (1-9),2020
 11. Baojun Zhu, Zhe Zhang*, Weiman Jiang, Jinguang Wang, Changqing Zhu, Junhao Tan, Yihang Zhang, Yuhang He, Yifei Li, Jinglong Ma, Yutong Li, Effects of pulse duration on magnetic fields generated with a laser-driven coil, High Energy Density Physics 37, 100900, 2020
 12. Y.F. Li, J. Feng, J.H. Tan, J.G. Wang, D.Z. Li, K.G. Dong, X.H. Zhang, B. Zhu, F. Tan, Y.C. Wu, Y.Q. Gu, L.M. Chen, Electron beam and betatron x-ray generation in a hybrid electron accelerator driven by high intensity picosecond laser pulses, High Energy Density Physics 37, 100859, 2020
 13. Jie Feng, Changbo Fu, Yifei Li, Xiaopeng Zhang, Jinguang Wang, Dazhang Li, Changqing Zhua, Junhao Tana, Mohammad Mirzaie, Zhe Zhang, Liming Chen, High-efficiency neutron source generation from photonuclear reactions driven by laser plasma accelerator, High Energy Density Physics 36, 100753, 2020
 14. Fabrizio Consoli , Vladimir T. Tikhonchuk, Matthieu Bardon, Philip Bradford, David C. Carroll, Jakub Cikhard, Mattia Cipriani, Robert J. Clarke, Thomas E. Cowan,Colin N. Danson, Riccardo De Angelis, Massimo De Marco, Jean-Luc Dubois, Bertrand Etchessahar, Alejandro Laso Garcia, David I. Hillier, Ales Honsa, Weiman Jiang, Viliam Kmetik, Josef Kr´asa, Yutong Li, Fr´ed´eric Lubrano, Paul McKenna, Josefine Metzkes-Ng, Alexandre Poy´e, Irene Prencipe, Piotr Ra¸czka, Roland A. Smith, Roman Vrana, Nigel C. Woolsey, Egle Zemaityte, Yihang Zhang, Zhe Zhang, Bernhard Zielbauer, and David Neely, Laser produced electromagnetic pulses: generation, detection and mitigation, High Power Laser Science and Engineering 8, e22 (1-59) , 2020
 15. Maria Alkhimova, Sergey Ryazantsev, Igor Skobelev, Alexey Boldarev, Jie Feng, Xin Lu, Li-Ming Chen, Sergey Pikuz, Clean source of soft X-ray radiation formed in supersonic Ar gas jets by high-contrast femtosecond laser pulses of relativistic intensity, High Power Laser Science and Engineering 8, e26 (1-11) , 2020
 16. Jieru Ren, Zhigang Deng, Wei Qi, Benzheng Chen, Bubo Ma, Xing Wang, Shuai Yin, Jianhua Feng, Wei Liu, Zhongfeng Xu, Dieter H. H. Hoffmann , Shaoyi Wang, Quanping Fan2, Bo Cui, Shukai He, Zhurong Cao, Zongqing Zhao, Leifeng Cao, Yuqiu Gu, Shaoping Zhu, Rui Cheng, Xianming Zhou, Guoqing Xiao, Hongwei Zhao, Yihang Zhang, Zhe Zhang, Yutong Li, Dong Wu, Weimin Zhou, Yongtao Zhao, Observation of a high degree of stopping flaser-accelerated intense proton beams in dense ionized matter, Nature Communications s41467-020-18986-5, 2020
 17. Yufeng Dong, Zhe Zhang, Miaohua Xu, Yuhan Du, Chenglong Zhang, Xiaomei Dong, Yuhang He, Junhao Tan, Yihang Zhang, Changqing Zhu, Jie Feng, Lei Cheng, Yingjun Li, Yutong Li, Absolute x-ray calibration of an Amersham imaging plate scanner, Review of Scientific Instruments 91, 033105(1-50), 2020
 18. J. Zhang, W. M. Wang, X. H. Yang, D. Wu, Y. Y. Ma, J. L. Jiao, Z. Zhang, F. Y. Wu, X. H. Yuan, Y. T. Li, J. Q. Zhu, Double-cone ignition scheme for inertial confinement fusion, Philosophical Transactions R. Soc. A 378: 20200015, 2020
 19. Jie Feng, Yifei Li, Xiaotao Geng, Dazhang Li, Jinguang Wang, Mohammad Mirzaie, Liming Chen, Circularly polarized x-ray generation from an ionization induced laser plasma electron accelerator, Plasma Physics and Controlled Fusion 62, 105021 (1-7), 2020
 20. Xuan Wang, Junjie Li, Jianming Cao, Coherent phonon generation in laser-heated gold nanofilm, The Journal of Chemical Physics 152, 124704(1-7), 2020
 21. Matthew Gorfien, Hailong Wang, Long Chen, Hamidreza Rahmani, Junxiao Yu, Pengfei Zhu, Jie Chen, Xuan Wang, Jianhua Zhao, and Jianming Cao, Nanoscale thermal transport across an GaAs/AlGaAs heterostructure interface, Structural Dynamics 7, 025101(1-5), 2020
 22. Yingpeng Qi, YanYang, Haitao Sun, XuanWang, Jianming Cao, Ralph Ernstorfer, Zhenrong Sun, Dynamical suppression of Coulomb interaction and sub-fs jitter correction in electron pulse compression, New Journal Physics 22, 093004(1-13), 2020
 23. Yu-Hang He, Ai-Xin Zhang, Wen-Kai Yu, Li-Ming Chen, Ling-An Wu, Energy-Selective X-Ray Ghost Imaging, Chin. Phys. Letter 37(4), 044208(1-4), 2020
 1. Guoqian Liao, Yutong Li, Hao Liu, Graeme G. Scott, David Neely, Yihang Zhang, Baojun Zhub, Zhe Zhang, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Peter G. Huggard, Dean R. Rusby, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Weimin Wang, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Multimillijoule coherent terahertz bursts from picosecond laser-irradiated metal foils, PNAS 116 (10), 3994–3999
 2. Jie Feng, Yifei Li, Jinguang Wang, Dazhang Li, Fang Li, Wenchao Yan, Weimin Wang, Liming Chen, Gamma-ray emission from wakefield-accelerated electrons wiggling in a laser field, Scientific Reports 9, 2531 (2019)
 3. Bo Wang, Shengyu Shan, Xiaojun Wu, Chun Wang, Chandan Pandey, Tianxiao Nie, Weisheng Zhao, Yutong Li, Jungang Miao, Li Wang, Picosecond nonlinear spintronic dynamics investigated by terahertz emission spectroscopy, Applied physics Letters 19, 05906, (2019)
 4. Zhaoji Fang, Hangtian Wang, Xiaojun Wu, Shengyu Shan, Chun Wang, Haihui Zhao, Chenyi Xia, Tianxiao Nie, Jungang Miao, Chao Zhang, Weisheng Zhao, and Li Wang, Nonlinear terahertz emission in the threedimensional topological insulator Bi2Te3 by terahertz emission spectroscopy, Applied physics Letters 115, 191102, (2019)
 5. Xinhou Chen, Xiaojun Wu, Shengyu Shan, Fengwei Guo, Deyin Kong, Chun Wang, Tianxiao Nie, Chandan Pandey, Lianggong Wen, Weisheng Zhao, Cunjun Ruan, Jungang Miao, Yutong Li, and Li Wang, Generation and manipulation of chiral broadband terahertz waves from cascade spintronic terahertz emitters, Applied physics Letters 115, 221104 (2019)
 6. Junhao Tan, Yifei Li, Baojun Zhu, Changqing Zhu, Jinguang Wang, Dazhang Li, Xin Lu, Yutong Li, Liming Chen, Short-period high-strength helical undulator by laser-driven bifilar capacitor coil, Optics Express 27 (21) 29676-29684 (2019)
 7. Yihang Zhang, Wei-Min Wang, Yutong Li, Zhe Zhang, Paul McKenna , David Neely and Jie Zhang, Effects of internal target structureson laser-driven neutron production , Nucl. Fusionc59 076032 (1-9) (2019)
 8. Liang-Liang Zhang, Wei-Min Wang*, Tong Wu, Shi-Jia Feng, Kai Kang, Cun-Lin Zhang, Yan Zhang, Yu-Tong Li, Zheng-Ming Sheng† and Xi-Cheng Zhang, Strong Terahertz Radiation from a Liquid-Water Line, Physical Review Applied 12, 014005 (2019)
 9. Huai-Hang Song, Wei-Min Wang* Jian-Xing Li†, Yan-Fei Li, Yu-Tong Li, Spin-polarization effects of an ultrarelativistic electron beam in an ultraintense two-color laser pulse, Physical Review A 100, 033407 (2019)
 10. Changqing Zhu, Jinguang Wang, Jie Feng, Yifei Li, Dazhang Li, Minghua Li, Yuhang He, Jinglong Ma, Junhao Tan, Baolong Zhang, Wenchao Yan, Liming Chen, Inverse Compton scattering x-ray source from laser electron accelerator in pure nitrogen with 15 TW laser pulses, Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 024001(1-6) (2019)
 11. Guo-Qian Liao and Yu-Tong Li, Review of Intense Terahertz Radiation from Relativistic Laser-Produced Plasmas, IEEE Transactions on Plasma Science 47 (6), 3002-3008 (2019)
 12. H. Liu, G.-Q. Liao, Y.-H. Zhang, B.-J. Zhu, Z. Zhang, Y.-T. Li, G. G. Scott, D. Rusby, C. Armstrong, E. Zemaityte, P. Bradford, N. Woolsey, P. Huggard, P. McKenna, and D. Neely, Study of backward terahertz radiation from intense picosecond laser–solid interactions using a multichannel calorimeter system, High Power Laser Science and Engineering 7, e6 (7 pages). (2019)
 13. Colin N. Danson, Constantin Haefner, Jake Bromage, Thomas Butcher, Jean-Christophe F. Chanteloup, Enam A. Chowdhury, Almantas Galvanauskas, Leonida A. Gizzi, Joachim Hein, David I. Hillier1, Nicholas W. Hopps, Yoshiaki Kato1, Efim A. Khazanov, Ryosuke Kodama, Georg Korn, Ruxin Li, Yutong Li, Jens Limpert, Jingui Ma, Chang Hee Nam, David Neely, Dimitrios Papadopoulos, Rory R. Penman, Liejia Qian, Jorge J. Rocca, Andrey A. Shaykin, Craig W. Siders, Christopher Spindloe, S´andor Szatm´ari, Raoul M. G. M. Trines, Jianqiang Zhu, Ping Zhu, and Jonathan D. Zuegel, Petawatt and exawatt class lasers worldwide, High Power Laser Science and Engineering 7, e54 (54 pages) (2019)
 14. Deyin Kong, Xiaojun Wu,* Bo Wang, Tianxiao Nie,* Meng Xiao, Chandan Pandey, Yang Gao, Lianggong Wen, Weisheng Zhao,* Cunjun Ruan, Jungang Miao, Yutong Li, and Li Wang, Broadband Spintronic Terahertz Emitter with Magnetic-Field Manipulated Polarizations, Advanced Optical Materials 10, 1900487(1-9), (2019)
 15. S. Kojima, M. Hata, N. Iwata, Y. Arikawa, A. Morace, S. Sakata, S. Lee, K. Matsuo, K. F. F. Law, H. Morita, Y. Ochiai, A. Yogo, H. Nagatomo, T. Ozaki, T. Johzaki, A. Sunahara, H. Sakagami, Z. Zhang, S. Tosaki, Y. Abe, J. Kawanaka, S. Tokita, M. Nakai, H. Nishimura, H. Shiraga, H. Azechi, Y. Sentoku, and S. Fujioka, "Electromagnetic field growth triggering super-ponderomotive electron acceleration during multi-picosecond laser-plasma interaction," Communication Physics 2, 99 (2019).
 16. 姜炜曼, 李玉同†, 张喆‡, 朱保君, 张翌航, 袁大伟, 魏会冈, 梁贵云, 韩波, 刘畅, 原晓霞, 华能, 朱宝强, 朱健强, 方志恒, 王琛, 黄秀光, 张杰, 纳秒激光等离子体相互作用过程中激光强度对微波辐射影响的研究, 物理学报 68, No.12, 125201 (2019)
 17. 吴晓君∗,郭丰玮,马景龙, 欧阳琛, 王天泽, 张保龙 ,王暄, 李尚卿, 孔德胤, 柴姝愫, 阮存军, 苗俊刚, 李玉同, 基于倾斜波前技术的高能强场太赫兹辐射脉冲源, 中国激光 46(6),0614008(1-19),(2019)
 18. XIAOLONG ZHENG, SUMING WENG, ZHE ZHANG, HANGHANG MA, MIN CHEN, PAUL MCKENNA, AND ZHENGMING SHENG,Simultaneous polarization transformation and amplification of multi-petawatt laser pulses in magnetized plasmas,OPTICS EXPRESS 27 (14) 19319-19330 (2019)
 19. C. D. Armstrong, C. M. Brenner, C. Jones, D. R. Rusby, Z. E. Davidson, Y. Zhang, J. Wragg, S. Richards, C. Spindloe, P. Oliveira, M. Notley, R. Clarke, S. R. Mirfayzi, S. Kar, Y. Li, T. Scott, P. McKenna, and D. Neely,Bremsstrahlung emission from high power laser interactions with constrained targets for industrial radiography,High Power Laser Science and Engineering, 7, e24 (7 pages) (2019)
 20. C D Armstrong, C M Brenner, E Zemaityte, G G Scott, D R Rusby, G Liao, H Liu, Y Li, Z Zhang, Y Zhang, B Zhu, P Bradford, N C Woolsey , P Oliveira, C Spindloe, W Wang, P McKenna and D Neely, Bremsstrahlung emission profile from intense laser-solid interactions as a function of laser focal spot size, Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 034001(1-9) (2019)
 21. SunW.,ZhongJ.Y.,⁎,ZhangS.,TongB.W.,WangL.F.,ZhaoK.G.,LiuJ.Y.,HanB.,ZhuB.J.,YuanD.W.f,YuanX.X.,ZhangZ.,LiY.T.,ZhangQ.,PengJ.M.,WangJ.Z.,PingY.L.,XingC.Q.,WeiH.G.f,LiangG.Y.f,XieZ.Y.,WangC.,ZhaoG.,ZhangJ., The effect of external magnetic field on the linear stage evolution of Kelvin–Helmholtz in stability in laser driven plasma,High Energy Density Physics 31 47-51 (2019)
 22. 李毅飞,李大章,王进光,朱常青,冯杰,何雨航,陈黎明*,15TW 激光与氮气作用产生稳定电子束的实验研究, 原子能科学技术 第53卷 9期,1611-1628 (2019)
 1. Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Paul Gibbon, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, Jie Zhang, Collimated ultrabright gamma rays from electron wiggling along a petawatt laser-irradiated wire in the QED regime, PNAS 115 (40) 9911–9916 (2018).
 2. Yong Ma, Jiarui Zhao, Yifei Li, Dazhang Li, Liming Chen, Jianxun Liu, Stephen J. D. Dannb, Yanyun Mag, Xiaohu Yang, Zheyi Ge, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Ultrahigh-charge electron beams from laser-irradiated solid surface, PNAS 115 (27) 6980–6985 (2018).
 3. Aixin Zhang, Yuhang He, LingAn Wu, Liming Chen, Bingbing Wang, Tabletop x-ray ghost imaging with ultra-low radiation, Optica Vol. 5, No. 4, 374 (2018)
 4. Yan-Fei Li, Yu-Tong Li, Wei-Min Wang, Da-Wei Yuan, Bao-Jun Zhu, Jia-Yong Zhong, Hui-Gang Wei, Fang Li, Bo Han, Kai Zhang, Xiao-Xing Pei, Zhe Zhang, Jia-Rui Zhao, Chang Liu, Guo-Qian Liao, Zhi-Heng Fang, Chen Wang, Xiao-Gang Wang, Youichi Sakawa, Yong-Joo Rhee, Xin Lu, Neng Hua, Bao-Qiang Zhu, Taichi Morita, Yasuhiro Kuramitsu, Xiu-Guang Huang, Si-Zu Fu, Jian-Qiang Zhu, Gang Zhao, Jie Zhang, Laboratory Study on Disconnection Events in Comets, Scientific Reports 8:463 | DOI:10.1038/s41598-017-18712-0, (2018)
 5. G. G. Scott, D. C. Carroll, S. Astbury, R. J. Clarke, C. Hernandez-Gomez, M. King, A. Alejo, I. Y. Arteaga, R. J. Dance, A. Higginson, S. Hook, G. Liao, H. Liu, S. R. Mirfayzi, D. R. Rusby, M. P. Selwood, C. Spindloe, M. K. Tolley, F. Wagner, E. Zemaityte, M. Borghesi, S. Kar, Y. Li, M. Roth, P. McKenna, and D. Neely, Dual Ion Species Plasma Expansion from Isotopically Layered Cryogenic Targets, Physical Review Letters 120, 204801 (2018).
 6. Zhelin Zhang, Yanping Chen, Sen Cui, Feng He, Min Chen, Zhen Zhang, Jin Yu, Liming Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Manipulation of polarizations for broadband terahertz waves emitted from laser plasma filaments, Nature Photonics 554 (12) 554–559 (2018)
 7. Baojun Zhu, Zhe Zhang*, Weiman Jiang, Jinguang Wang, Changqing Zhu, Junhao Tan, Yihang Zhang, Yuhang He, Yifei Li, Jinglong Ma, and Yutong Li*, Ultrafast pulsed magnetic fields generated by a femtosecond laser. Applied Physics Letters 113, 072405 (2018)
 8. Xiaojun Wu, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Shusu Chai, Zhaoji Fang, Chenyi Xia, Deyin Kong, Jinguang Wang, Hao Liu, Changqing Zhu, Xuan Wang, Cunjun Ruan, Yutong Li, Highly efficient generation of 0.2 mJ terahertz pulses in lithium niobate at room temperature with sub-50 fs chirped Ti:sapphire laser pulses, Optics Express 26 (6), 7107-7116, (2018)
 9. Zhe Zhang, Baojun Zhu, Yutong Li*, Weiman Jiang, Dawei Yuan, HuigangWei, Guiyun Liang, Feilu Wang, Gang Zhao, Jiayong Zhong, Bo Han, Neng Hua, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Chen Wang, Zhiheng Fang, and Jie Zhang, Generation of strong magnetic fields with a laser-driven coil, High Power Laser Science and Engineering, Vol. 6, e38, 8 pages (2018).
 10. P. Bradford*, N. C. Woolsey, G. G. Scott, G. Liao, H. Liu, Y. Zhang, B. Zhu, C. Armstrong, S. Astbury, C. Brenner, P. Brummitt, F. Consoli, I. East, R. Gray, D. Haddock, P. Huggard, P. J. R. Jones, E. Montgomery, I. Musgrave, P. Oliveira, D. R. Rusby, C. Spindloe, B. Summers, E. Zemaityte, Z. Zhang, Y. Li, P. McKenna, and D. Neely, EMP control and characterization on high-power laser systems, High Power Laser Science and Engineering Vol. 6, e21, 8 pages (2018)
 11. Dawei Yuan, Huigang Wei, Guiyun Liang, Feilu Wang, Yutong Li, Zhe Zhang, Baojun Zhu, Jiarui Zhao, Weiman Jiang, Bo Han, Xiaoxia Yuan, Jiayong Zhong, Xiaohui Yuan, Changbo Fu, Xiaopeng Zhang, Chen Wang, Guo Jia, Jun Xiong, Zhiheng Fang, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Neng Hua, Zhanfeng Qiao, Shenlei Zhou, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Gang Zhao, and Jie Zhang, Laboratory study of astrophysical collisionless shock at SG-II laser facility, High Power Laser Science and Engineering, Vol. 6, e45, (2018)
 12. Jinguang Wang, Jie Feng, Changqing Zhu, Yifei Li, Yuhang He, Dazhang Li, Junhao Tan, Jinglong Ma, Liming Chen, Small energy spread electron beams from laser wakefield acceleration by self-evolved ionization injection, Plasma Physics and Controlled Fusion 60, 034004 (2018)
 13. Baolong Zhang, Shangqing Li, Shusu Chai, Xiaojun Wu,* Jinglong Ma, Liming Chen, and Yutong Li, Nonlinear distortion and spatial dispersion of intense terahertz generation in lithium niobate via the tilted pulse front technique, Photonics Research Vol. 6, No. 10 959-964 (2018).
 14. X. Wang, W. Gao, X. Li, Q. Zhang, S. Nanot, E. H. Hároz, J. Kono, and W. D. Rice, Magnetotransport in type-enriched single-wall carbon nanotube networks, Physical Review Materials 2, 116001 (2018)
 15. Ahmed Zubair, Xuan Wang, Francesca Mirri, Dmitri E. Tsentalovich, Naoki Fujimura, Daichi Suzuki, Karuppasamy P. Soundarapandian, Yukio Kawano, Matteo Pasquali, and Junichiro Kono, Carbon nanotube woven textile photodetector, Physical Review Materials 2, 015201 (2018)
 16. Zhe Zhang, Hiroaki Nishimura, Akira Yao, Yosuke Suzuki, Takahisa Shobu, Ryo Yasuda, Akifumi Yogo, Yutong Li, Note: A Laue crystal imager for high energy quasi-monochromatic x-ray, Review of Scientific Instruments 89, 096106 (2018)
 17. H. Liu, G.-Q. Liao, Y.-H. Zhang, B.-J. Zhu, Z. Zhang, Y.-T. Li*, G. G. Scott, D. R. Rusby, C. Armstrong, E. Zemaityte, D. C. Carroll, S. Astbury, P. Bradford, N. C. Woolsey, P. McKenna, and D. Neely*, Cherenkov radiation-based optical fibre diagnostics of fast electrons generated in intense laser-plasma interactions, Review of Scientific Instruments 89, 083302 (2018)
 18. Yihang Zhang, Zhe Zhang, Baojun Zhu, Weiman Jiang, Lei Cheng, Lei Zhao, Xiaopeng Zhang, Xu Zhao, Xiaohui Yuan, Bowei Tong, Jiayong Zhong, Shukai He, Feng Lu, Yuchi Wu, Weimin Zhou, Faqiang Zhang, Kainan Zhou, Na Xie, Zheng Huang, Yuqiu Gu, Suming Weng, Miaohua Xu, Yingjun Li, and Yutong Li, An angular-resolved multi-channel Thomson parabola spectrometer for laser-driven ion measurement, Review of Scientific Instruments 89, 093302 (2018)
 19. Q. Z. Lv, S. Dong, C. Lisowski, R. Pelphrey, Y. T. Li, Q. Su, and R. Grobe, Quantum-mechanical approach to the laser-assisted vacuum decay, Physical Review A 97, 053416 (2018)
 20. Q. Z. Lv, S. Dong, Y. T. Li, Z. M. Sheng, Q. Su, and R. Grobe, Role of the spatial inhomogeneity on the laser-induced vacuum decay, Physical Review A 97, 022515 (2018)
 21. J.Y. Mao, O. Rosmej, Y. Ma, M. H. Li, B. Aurand, F. Gaertner, W. M. Wang, J. Urbancic, A. Schoenlein, B. Zielbauer, U. Eisenbarth, V. Bagnoud, F. Wagner, F. Horst, M. Syha, S. Mathias, Y. T. Li, M. Aeschimann, L. M. Chen*, T. Kuehl, Energy enhancement of the target surface electron by using a 200 TW sub-picosecond laser, Optics Letter 43 (16) 3909 (2018).
 22. Muhammad Noaman-ul-Haq*, Dong Wu, Hamad Ahmed, Boyuan Li, Xiaohui Yuan, Tongpu Yu, Xulei Ge, Thomas Sokollik, Liming Chen*, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Periodic spectral modulations of low-energy, low-charge-state carbon ions accelerated in an intense laser–solid interaction, Physics of Plasmas 25, 043122 (2018)
 23. Q. Z. Lv, Y. T. Li, Q. Su, R. Grobe, Accumulation of bosons between fermions due to the Pauli exclusion principle, A Letters Journal Exploring the Forntiers of Physics, EPL, 120, 50004, (2017.12)
 24. Minghua Li , Liming Chen*, Dazhang Li, Kai Huang, Yifei Li, Yong Ma, Wenchao Yan, Mengze Tao, Junhao Tan, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Collimated gamma rays from laser wakefield accelerated electrons, Matter and Radiation at Extremes 3, 188-196 (2018).
 25. Dawei Yuan, Yutong Li, Tao Tao, Huigang Wei, Jiayong Zhong, Baojun Zhu, Yanfei Li, Jiarui Zhao, Fang Li, Bo Han, Zhe Zhang, Guiyun Liang, Feilu Wang, Guangyue Hu, Jian Zheng, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Shenlei Zhou, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Gang Zhao, Jie Zhang, Laboratory Investigation of Astrophysical Collimated Jets with Intense Lasers, The Astrophysical Journal, 860: 146 (7pp), (2018).
 26. G. Y. Liang, J. Y. Zhong, H. G. Wei, D. W. Yuan, Z. Zhang, C. Wang, B. Han, B. J. Zhu, W. M. Jiang, J. M. Peng, T. Tao, G. Y. Hu, F. L. Wang, X. Gao, B. Q. Zhu, J. Q. Zhu, X. W. Ma, Y. T. Li, G. Zhao, and J. Zhang, Laboratory Analog of Heavy Jets Impacting a Denser Medium in Herbig–Haro (HH) Objects, The Astrophysical Journal, 868:56 (7pp), (2018).
 27. Xiaojun Wu ,*, Shusu Chai, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Chenyi Xia, Zhaoji Fang, Deyin Kong, Jinguang Wang , Hao Liu, Changqing Zhu, Xuan Wang, Cunjun Ruan, and Yutong Li, Optimization of highly efficient terahertz generation in lithium niobate driven by Ti:sapphire laser pulses with 30 fs pulse duration, Chinese Optics Letters 16(4), 041901(1-5), (2018)
 28. Xuan Wang*, Yutong Li, Ultrafast electron diffraction, Chinese Physics B 27 (7), 076102 (2018)
 29. Shi-You Chen, Hao Teng, Xin Lu,†, Zong-Wei Shen, Shuang Qin, Wen-Shou Wei, Rong-Yi Chen, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, and Zhi-Yi Wei, Properties of long light filaments in natural environment, Chinese Physics B 27 (8), 085203 (2018)
 30. 赵磊,徐妙华,张翌航,张喆,朱保君,姜炜曼,张笑鹏,赵旭,仝博伟,贺书凯,卢峰,吴玉迟,周维民,张发强,周凯南,谢娜,黄征,仲佳勇,谷渝秋,李玉同,李英骏,利用气泡探测器测量激光快中子,物理学报 67(22)222101 (2018)
 1. Liang-Liang Zhang, Wei-Min Wang,* Tong Wu, Rui Zhang, Shi-Jing Zhang, Cun-Lin Zhang, Yan Zhang, Zheng-Ming Sheng, Xi-Cheng Zhang, Observation of Terahertz Radiation via the Two-Color Laser Scheme with Uncommon Frequency Ratios, Physical Review Letters 119, 235001(1-6) (2017)
 2. Dawei Yuan, Yutong Li, Meng Liu, Jiayong Zhong, Baojun Zhu, Yanfei Li, Huigang Wei, Bo Han, Xiaoxing Pei, Jiarui Zhao, Fang Li, Zhe Zhang, Guiyun Liang, Feilu Wang, Suming Weng, Yingjun Li, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Gang Zhao, Jie Zhang, Formation and evolution of a pair of collisionless shocks in counter-streaming flows. Scientific Reports 7:42915 (2017)
 3. W.-M. Wang, Z.-M. Sheng, Y.-T. Li, Y. Zhang, J. Zhang, Terahertz emission driven by two-color laser pulses at various frequency ratios, Physical Review A 96, 023844(1-8) (2017)
 4. W.M. Wang, P. Gibbon, Z.M. Sheng, Y.T. Li, J. Zhang, Laser opacity in underdense preplasma of solid targets due to quantum electrodynamics effects, Physical Review E 96, 013201(1-6) (2017)
 5. Shiyou Chen, Xiaolong Liu, Xin Lu,* Jinglong Ma, Jinguang Wang, Baojun Zhu, Liming Chen, Yutong Li, Temporal evolution of femtosecond laser filament detected via magnetic field around plasma current, Optics Express 2532514-32521 (2017)
 6. G Q Liao, Y T Li, C Li, H Liu, Y H Zhang, W M Jiang, X H Yuan, J Nilsen, T Ozaki, W M Wang, Z M Sheng, D Neely, P McKenna, J Zhang, Intense terahertz radiation from relativistic laser–plasma interactions, Plasma Physics and Controlled Fusion 59 014039(1-7) (2017)
 7. Jie Feng, Jinguang Wang, Yifei Li, Changqing Zhu, Minghua Li, Yuhang He, Dazhang Li, Weimin Wang, and Liming Chen. Intense γ ray generated by refocusing laser pulse on wakefield accelerated Electrons. Physics of Plasmas 24, 093110(1-5) (2017)
 8. Y. F. Li, D. Z. Li, K. Huang, M. Z. Tao, M. H. Li, J. R. Zhao, Y. Ma, X. Guo, J. G. Wang, M. Chen, N. Hafz, J. Zhang, and L. M. Chen. Generation of 20 kA electron beam from a laser wakefield accelerator. Physics of Plasmas 24, 023108(1-7) (2017)
 9. W. Q. Wei, X. H. Yuan, Y. Fang, Z. Y. Ge, X. L. Ge, S. Yang, Y. F. Li, G. Q. Liao, Z. Zhang, F. Liu, M. Chen, L. Zhao, H. B. Zhuo, Y. T. Li, Z. M. Sheng, J. Zhang, Plasma optical shutter in ultraintense laser-foil interaction, Physics of Plasmas 24, 113111(1-6) (2017)
 10. Runda Ji, Yahya Sandali, Changqing Zhu, Cormac Ó Coileáin, and Qingfan Shi. Dynamics of a ‘flying chimney’. European Journal of Physics 38, 015103(1-15) (2017)
 11. Q. Z. Lv, J. Unger, Y. T. Li, Q. Su, and R. Grobe, Spatially dependent electron-positron pair creation rate, A Letters Journal Exploring the Forntiers of Physics, EPL 116, 40003 (1-5) (2016.12)
 12. Q. Z. Lv, J. Unger, Y. T. Li, Q. Su, R. Grobe, Suppressed pair creation due to electron-positron attraction, Physical Review A 95, 023416(1-12) (2017)
 13. Yan-Fei Li, Yu-Tong Li, Da-Wei Yuan, Fang Li, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Jia-Yong Zhong, Bo Han, Hui-Gang Wei, Xiao-Xing Pei, Jia-Rui Zhao, Chang Liu, Xiao-Xia Yuan, Guo-Qian Liao, Yong-Joo Rhee, Xin Lu, Neng Hua, Bao-Qiang Zhu, Jian-Qiang Zhu, Zhi-Heng Fang, Xiu-Guang Huang, Si-Zu Fu, Gang Zhao, Jie Zhang, Bow shocks formed by a high-speed laser-driven plasma cloud interacting with a cylinder obstacle, Chinese Physics B 26, 055202(1-5) (2017)
 14. Meng-Chao Li, Xuan Wang, Guo-Qian Liao, Yu-Tong Li, Jie Zhang, Improved method for studying the propagation dynamics of ultrafast electron pulses based on mean-field models, Chinese Physics B 26 (5) 054103(1-7) (2017)
 15. Dawei Yuan, Yutong Li, Baojun Zhu, Yanfei Li, Jiayong Zhong, Huigang Wei, Chang Liu, Xiaoxia Yuan, Zhe Zhang, Guiyun Liang, Feilu Wang, Fang Li, Jiarui Zhao, Neng Hua, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Gang Zhao, Jie Zhang, Application of multi-pulse optical imaging to measure evolution of laser-produced counter-streaming flows, Chinese Physics B 26 (5) 054206 (1-5) (2017)
 16. 郭鑫, 李明华, 李毅飞, 陶梦泽, 王进光, 李大章, 辛建国, 陈黎明. 利用一维原子链模型研究薄膜瞬态结构变化. 物理学报 66(18), 186202(1-7) (2017)
 17. 李彦霏,李玉同,朱保君,袁大伟,李芳,张喆,仲佳勇,魏会冈,裴晓星,刘畅,原晓霞,赵家瑞,韩波,廖国前,鲁欣,华能,朱宝强,朱健强,方智恒,安红海,黄秀光,赵刚,张杰,强激光产生的强磁场及其对弓激波的影响,物理学报 66(9)095202(1-8)(2017).
 18. Yang, Su ; Deng, Yanqing; Ge, Xulei; Fang, Yuan; Wei, Wenqing; Gao, Jian; Liu, Feng; Chen, Min;(#)(*) Liao, Guoqian; Li, Yutong; Zhao, Li; Ma, Yanyun; Sheng, Zhengming; Yuan, Xiaohui; Zhang, Jie, A two-dimensional wide-angle proton spectrometer with improved angular resolution, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment, 860:29~34, 2017
 19. M. Bailly-Grandvaux, J. J. Santos, C. Bellei, P. Forestier-Colleoni, S. Fujioka, L. Giuffrida, J. J. Honrubia, D. Batani, R. Bouillaud, M. Chevrot, J. E. Cross, R. Crowston, S. Dorard, J.-L. Dubois, M. Ehret, G. Gregori, S. Hulin, S. Kojima, E. Loyez, J.-R. Marquès, A. Morace, P. Nicolaï, M. Roth, S. Sakata, G. Schaumann, F. Serres, J. Servel, V. T. Tikhonchuk, N. Woolsey, and Z. Zhang, "Guiding of relativistic electron beams in dense matter by laser-driven magnetostatic fields," Nat. Commun. 9, 102 (2017).
 1. Liming Chen, Min Chen, Yanping Chen,Nasr Hafz, Yutong Li, Feng Liu,Jingui Ma, Liejia Qian, Zhengming Sheng, Thomas Sokollik, Suming Weng,GuoqiangXie, Lule Yu, Peng Yuan,Xiaohui Yuan, and Jie Zhang, Laser-driven plasma accelerators and ultrafast radiation sources, Pushing the boundaries of scientific research: 120 years of addressing global issues 32-36 (2016)
 2. Guo-Qian Liao, Yu-Tong Li,* Yi-Hang Zhang, Hao Liu, Xu-Lei Ge, Su Yang, Wen-Qing Wei, Xiao-Hui Yuan,† Yan-Qing Deng, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Li-Ming Chen, Xin Lu, Jing-Long Ma, Xuan Wang, and Jie Zhang Demonstration of Coherent Terahertz Transition Radiation from Relativistic Laser-Solid Interactions, Physical Review Letters 116, 205003(1-6) (2016)
 3. J. R. Zhao, X. P. Zhang, D. W. Yuan, Y. T. Li, D. Z. Li, Y. J. Rhee, Z. Zhang, F. Li, B. J. Zhu, Yan F. Li, B. Han, C. Liu, Y. Ma, Yi F. Li, M. Z. Tao, M. H. Li, X. Guo, X. G. Huang, S. Z. Fu, J. Q. Zhu, G. Zhao, L. M. Chen, C. B. Fu, J. Zhang, A novel laser-collider used to produce monoenergetic 13.3 MeV7Li (d, n) neutrons, Scientific Reports 6:27363 DOI: 10.1038/srep27363 (2016)
 4. K. Huang, Y. F. Li, D. Z. Li, L. M. Chen, M. Z. Tao, Y. Ma, J. R. Zhao, M. H. Li, M. Chen, M. Mirzaie, N. Hafz, T. Sokollik, Z. M. Sheng & J. Zhang,Resonantly Enhanced Betatron Hard X-rays from Ionization Injected Electrons in a Laser Plasma Accelerator,Scientific Reports 6:27633 DOI: 10.1038/srep27633 (2016)
 5. Yong Ma, Liming Chen, Dazhang Li, Wenchao Yan, Kai Huang, Min Chen, Zhengming Sheng, Kazuhisa Nakajima, Toshiki Tajima, Jie Zhang, Generation of femtosecond γ-ray bursts stimulated by laser-driven hosing evolution, Scientific Reports 6:30491 DOI: 10.1038/srep30491 (2016)
 6. Chun Li, Guo-Qian Liao, Mu-Lin Zhou, Fei Du, Jing-Long Ma, Yu-Tong Li,* Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Li-Ming Chen, and Jie Zhang, Backward terahertz radiation from intense laser-solid interactions, Optics Express 24 (4), 4010-4021 (2016)
 7. G.-Q. Liao, Y.-T. Li, C. Li, S. Mondal, H. A. Hafez, M. A. Fareed, T. Ozaki, W.-M. Wang, Z.-M. Sheng,a) and J. Zhang, Terahertz emission from two-plasmon-decay induced transient currents in laser-solid interactions, Physics of Plasmas 23, 013104(1-5) (2016)
 8. X. X. Pei, J. Y. Zhong,a) Y. Sakawa, Z. Zhang, K. Zhang, H. G. Wei, Y. T. Li, Y. F. Li, B. J. Zhu, T. Sano, Y. Hara, S. Kondo, S. Fujioka, G. Y. Liang, F. L. Wang, and G. Zhao, Magnetic reconnection driven by Gekko XII lasers with a Helmholtz capacitor-coil target, Physics of Plasmas 23, 032125(1-5) (2016)
 9. M. Liu, S. M. Weng, Y. T. Li, D. W. Yuan, M. Chen, P. Mulser, Z. M. Sheng, M. Murakami, L. L. Yu, X. L. Zheng, and J. Zhang, Collisionless electrostatic shock formation and ion acceleration in intense laser interactions with near critical density plasmas, Physics of Plasmas 23, 113103(1-8) (2016)
 10. Shinsuke Fujioka, Yasunobu Arikawa, Sadaoki Kojima, Tomoyuki Johzaki, Hideo Nagatomo, Hiroshi Sawada, Seung Ho Lee, Takashi Shiroto, Naofumi Ohnishi, Alessio Morace, Xavier Vaisseau, Shohei Sakata, Yuki Abe, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Shota Tosaki, Akifumi Yogo, Keisuke Shigemori, Yoichiro Hironaka, Zhe Zhang, Atsushi Sunahara, Tetsuo Ozaki, Hitoshi Sakagami, Kunioki Mima, Yasushi Fujimoto, Kohei Yamanoi, Takayoshi Norimatsu, Shigeki Tokita, Yoshiki Nakata, Junji Kawanaka, Takahisa Jitsuno, Noriaki Miyanaga, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, Kotaro Kondo, Mathieu Bailly-Grandvaux, Claudio Bellei, João Jorge Santos, and Hiroshi Azechi, Fast ignition realization experiment with high-contrast kilo-joule peta-watt LFEX laser and strong external magnetic field, Physics of Plasmas 23, 056308(1-11) (2016)
 11. XiaoXu Jiang, GuanYu Chen, XinLu Cheng, YuTong Li, and Feng Guo, Phase Transition and Chemical Decomposition of Liquid Oxygen and Nitrogen Mixture under High Pressures, The Journal of Physical Chemistry C 120, 13366-13374 (2016)
 12. Yuan Fang, Tongpu Yu, Xulei Ge, Su Yang, Wenqing Wei, Tao Yuan, Feng Liu, Min Chen, Jingquan Liu, Yutong Li, Xiaohui Yuan, Zhengming Sheng and Jie Zhang, Combined proton acceleration from foil targets by ultraintense short laser pulses, Plasma Physics and Controlled Fusion 58, 045025 (1-6) (2016)
 13. G Q Liao, Y T Li, C Li, H Liu, Y H Zhang, W M Jiang, X H Yuan, J Nilsen, T Ozaki, W M Wang, Z M Sheng, D Neely, P McKenna and J Zhang, Intense terahertz radiation from relativistic laser–plasma interactions, Plasma Physics and Controlled Fusion 59 014039 (1-7) (2016)
 14. Xiao-Xu Jiang, Guan-Yu Chen, Yu-Tong Li, Xin-Lu Cheng, and Cui-Ming Tang, Phase transition and chemical decomposition of liquid carbon dioxide and nitrogen mixture under extreme conditions, Chinese Physical B 25 (2), 026102(1-8) (2016)
 15. 李彦霏, 李玉同, 强激光实验室天体物理研究进展, 物理 45(2),80-87(2016)
 16. Minghua Li, Liming Chen, Dazhang Li, Wenchao Yan, Kai Huang, Yong Ma, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Enhancement of laser-driven betatron radiation, Optical Engineering 54 (12), 127105(1-5) (2015)
 17. Minghua Li, KaiHuang, LimingChen, WenchaoYan, MengzeTao, Jiarui Zhao, YongMa, YifeiLi, JieZhang, Laser-driven powerful kHz hard x-ray source, Radiat. Phys. Chem. 1-5 (2016), doi:10.1016/j.radphyschem.2016.01.042
 18. J. Y. Zhong, J. Lin, Y. T. Li, X. Wang, Y. Li, K. Zhang, D. W. Yuan, Y. L. Ping, H. G. Wei , J. Q. Wang, L. N. Su, F. Li, B. Han, G. Q. Liao, C. L. Yin, Y. Fang, X. Yuan, C. Wang, J. R. Sun, G. Y. Liang, F. L. Wang, Y. K. Ding, X. T. He, J. Q. Zhu, Z. M. Sheng, G. Li, G. Zhao, and J. Zhang, Rwlativistic electrons produced by reconnecting electric fields in a laser-driven bench-top solar flare,The Astrophysical Journal Supplement Series, 225:30 (1-14), (2016)
 19. Fei-Lu Wang, Xiao-Xing Pei, Bo Han, Hui-Gang Wei, Da-Wei Yuan, Gui-Yun Liang, Gang Zhao, Jia-Yong Zhong, Zhe Zhang, Bao-Jun Zhu, Yan-Fei Li, Fang Li, Yu-Tong Li, Si-Liang Zeng, Shi-Yang Zou and Jie Zhang, Laboratory astrophysics with laser-driven strong magnetic elds in China, High Power Laser Science and Engineering 4, e27(1-4), (2016)
 20. GQ Liao, YT Li, BJ Zhu, YF Li, F Li, MC Li, X Wang, Z Zhang, SK He, WW Wang, F Lu, FQ Zhang, L Yang, KN Zhou, N Xie, W Hong, YQ Gu, ZQ Zhao, BH Zhang, J Zhang, Proton radiography of magnetic fields generated with an open-ended coil driven by high power laser pulses, Matter and radiation at extremes , 1-5, (2016)
 21. Su Yang, Xiaohui Yuan, Yuan Fang, Xulei Ge, Yanqing Deng, Wenqing Wei, Jian Gao, Feichao Fu, Tao Jiang, Guoqian Liao, Feng Liu, Min Chen, Yutong Li, Li Zhao, Yanyun Ma, Zhengming Sheng, Jie Zhang, A two-dimensional angular-resolved proton spectrometer, Review of Scientific Instruments 87, 103301(1-5), (2016)
 22. Q. Z. Lv, S. Norris, R. Brennan, E. Stefanovich, Q. Su, and R. Grobe, Computational approach for calculating bound states in quantum field theory, Physical Review A , 2100 (1-5), (2016)
 23. Y.J. RHEE, S.M. NAM, J. PEEBLES, H. SAWADA, M. WEI, X. VAISSEAU, T. SASAKI, L. GIUFFRIDA, S. HULIN, B. VAUZOUR, J.J. SANTOS, D. BATANI, H.S. McLean, P.K. PATEL, Y.T. LI, D.W. YUAN, K. ZHANG, J.Y. ZHONG, C.B. FU, N. HUA, K. LI, Y. ZHANG, J.Q. ZHU, I.J. KIM, J.H. JEON, T.M. JEONG, I.W. CHOI, H.W. LEE, J.H. SUNG, S.K. LEE, AND C.H. NAM, Spectral tomographic analysis of Bremsstrahlung X-rays generated in a laser-produced plasma, Laser and Particle Beams , 1-10, (2016)
 1. Bursts of Terahertz Radiation from Large-Scale Plasmas Irradiated by Relativistic Picosecond Laser Pulses, G. Q. Liao, Y. T. Li, C. Li, L. N. Su, Y. Zheng, M. Liu, W. M. Wang, Z. D. Hu, W. C. Yan, J. Dunn, J. Nilsen, J. Hunter, Y. Liu, X. Wang, L. M. Chen, J. L. Ma, X. Lu, Z. Jin, R. Kodama, Z. M. Sheng and J. Zhang, Physical Review Letters 114, 255001 (2015)
 2. Magnetically Assisted Fast Ignition, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, Y.-T. Li, Physical Review Letters 114, 015001 (2015)
 3. Tunable Circularly Polarized Terahertz Radiation from Magnetized Gas Plasma, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters 114, 253901 (2015)
 4. Quasi-steady-state air plasma channel produced by a femtosecond laser pulse sequence, Xin Lu, Shi-You Chen, Jing-Long Ma, Lei Hou, Guo-Qian Liao, Jin-Guang Wang, Yu-Jing Han, Xiao-Long Liu, Hao Teng, Hai-Nian Han, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Zhi-Yi Wei, Jie Zhang, Scientific Reports |5:15515| DOI: 10.1038/ srep15515
 5. Preferential enhancement of laser-driven carbon ion acceleration from optimized nanostructured surfaces, Malay Dalui, W.-M. Wang, T. Madhu Trivikram, Subhrangshu Sarkar, Sheroy Tata, J. Jha, P. Ayyub, Z. M. Sheng, M. Krishnamurthy, Scientific Reports | 5:11930 | DOI: 10.1038/srep11930 (2015)
 6. Demonstration of self-truncated ionization injection for GeV electron beams, M. Mirzaie, S. Li, M. Zeng, N. A. M. Hafz, M. Chen, G. Y. Li, Q. J. Zhu, H. Liao, T. Sokollik, F. Liu, Y. Y. Ma, L.M. Chen, Z. M. Sheng, J. Zhang, Scientific Reports | 5:14659 | DOI: 10.1038/srep14659 (2015)
 7. Strong magnetic fields generated with a simple open-ended coil irradiated by high power laser pulses, B. J. Zhu, Y. T. Li, D. W. Yuan, Y. F. Li, F. Li, G. Q. Liao, J. R. Zhao, J. Y. Zhong, F. B. Xue, S. K. He, W. W. Wang, F. Lu, F. Q. Zhang, L. Yang, K. N. Zhou, N. Xie, W. Hong, H. G. Wei, K. Zhang, B. Han, X. X. Pei, C. Liu, Z. Zhang, W. M. Wang, J. Q. Zhu, Y. Q. Gu, Z. Q. Zhao, B. H. Zhang, G. Zhao, and J. Zhang, Applied Physics Letters 107, 261903 (2015)
 8. Highly collimated monoenergetic target-surface electron acceleration in near-critical-density plasmas, JY Mao, LM Chen*, K Huang, Y Ma, JR Zhao, DZ Li, WC Yan, JL Ma, M. Aeschlimann, ZY Wei, J Zhang, Applied Physics Letters 106, 131105 (2015)
 9. Directed fast electron beams in ultraintense picosecond laser irradiated solid targets, X. L. Ge, X. X. Lin, X. H. Yuan, D. C. Carroll, R. J. Gray, T. P. Yu, O. Tresca, M. Chen, F. Liu, H. B. Zhuo, B. Zielbauer, L. Zhao, D. Neely, Z. M. Sheng, Y. T. Li, and P. McKenna, Applied Physics Letters 107, 091111 (2015)
 10. Quantitative Ka line spectroscopy for energy transport in fast ignition plasma driven with LFEX PW laser, Z Zhang, H. Nishimura, S. Fujioka, Y. Arikawa, T. Ikenouchi, M. Nakai, H. Nagatomo, H. Chen, J. Park, G.J. Williams, T. Ozaki, H. Shiraga, S. Kojima, H. Hosoda, N. Miyanaga, J. Kawanaka, Y. Nakata, T. Jitsuno, H. Azechi, High Energy Density Physics 15 (2015) 78-81
 11. Pair creation induced by transitions between electronic and positronic bound states, Y Liu, QZ Lv, YT Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review A 91, 052123 (2015)
 12. Integrated simulation approach for laser-driven fast ignition, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and YT Li, Physical Review E 91, 013101 (2015)
 13. Multiple quasi-monoenergetic electron beams from laser-wakefield acceleration with spatially structured laser pulse, Y. Ma, L. M. Chen, M. H. Li, Y. F. Li, J. G. Wang, M. Z. Tao, Y. J. Han, J. R. Zhao, K. Huang, W. C. Yan, D. Z. Li, Z. Y. Chen, J. L. Ma, Y. T. Li, Z. M. Sheng, and J. Zhang, Physics of Plasmas 22, 083102 (2015)
 14. Modeling supersonic-jet deflection in the herbig-haro 110-270 system with high-power lasers, Dawei Yuan, Junfeng Wu, Yutong Li, Xin Lu, Jiayong Zhong, Chuanlei Yin, Luning Su, Guoqian Liao, Huigang Wei, Kai Zhang, Bo Han, Lifeng Wang, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Jianqiang Zhu, Xiantu He, Gang Zhao, and Jie Zhang, The Astrophysical Journal 815, 46 (2015)
 15. Neutron yield enhancement in laser-induced deuterium-deuterium fusion using a novel shaped target, JR Zhao, XP Zhang, DW Yuan, LM Chen, YT Li, CB Fu, YJ Rhee, F Li, BJ Zhu, YanF Li, GQ Liao, K Zhang, B Han, C Liu, K Huang, Y Ma, YiF Li, J Xiong, XG Huang, SZ Fu, JQ Zhu, G Zhao, and J Zhang, Review of Scientific Instruments 86, 063505 (2015)
 16. Non-scanning systems for far-infrared radiation detection from laser-induced plasmas, Chun Li, Guo-Qian Liao and Yu-Tong Li, High Power Laser Science and Engineering 3, e15, (2015)
 17. High-Voltage Breakdown and the Gunn Effect in GaAs/AlGaAs Nanoconstrictions, Rui Chen, Weilu Gao, Xuan Wang, Gregory R. Aizin, John Mikalopas, Takashi Arikawa, Koichiro Tanaka, David B. Eason, Gottfried Strasser, Junichiro Kono, and Jonathan P. Bird, IEEE Transactions on nanotechnology 14, No. 3, 524 (2015)
 18. High-Quality Laser-Driven Electron Beams by Ionization Injection in Low-Density Nitrogen Gas Jet,Mengze Tao, Nasr A. M. Hafz, Song Li, Mohammad Mirzaie, Xulei Ge, Thomas Sokollik, Liming Chen, Fei He, Ya Cheng, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, IEEE TRANS. ON PLAS. SCI. 43, 539-543 (2015)
 19. Ultrafast probe using femtosecond electron pulses: real-time probing plasma dynamics, Xuan Wang ; Jun Zhou ; Junjie Li ; Alfredo A. Correa ; Yuan Ping ; Tadashi Ogitsu ; Jie Chen ; Jianming Cao; Proc. SPIE 9584, Ultrafast Nonlinear Imaging and Spectroscopy III, 958406 (2015)
 20. Studies of collisionless shockwaves using high-power laser pulses in laboratories, DW Yuan, YT Li, Chinese Physics B 24, No.1, 015204 (2015)
 21. Enhancement of third harmonic generation in air filamentation using obstacles, Liu Xiao-Long, Lu Xin, Du Zhi-Gui, Ma Jing-Long, Li Yu-Tong, and Zhang Jie, Chinese Physics B 24 No.3, 034207 (2015)
 22. High-order optical vortex harmonics generated by relativistic femtosecond laser pulse, YJ Han, GQ Liao, LM Chen , YT Li , WM Wang, J Zhang, Chinese Physics B 24, No.6, 065202 (2015)
 23. Ultrafast Structural Dynamics Studied by Kilohertz Time-Resolved X-Ray Diffraction Guo Xin, Jiang Zhou-Ya, Chen Long, Chen Li-Ming, Xin Jian-Guo, Peter M.Rentzepis, and Chen Jie, Chinese Physics B 24 No.10, 108701 (2015)
 24. Production of intense attosecond vector beam pulse trains based on harmonics, Han Yu-Jing, Liao Guo-Qian, Chen Li-Ming, Li Yu-Tong, Wang Wei-Min, and Zhang Jie, Chinese Physics B 24 No.11, 115203 (2015)
 25. Production of a broadband femtosecond optical vortex by use of a continuous spiral phase plate, Yujing Han, Jinguang Wang, Jinglong Ma, Guoqian Liao, Yutong Li, Liming Chen, Jie Zhang, Chinese Optics Letter 13, S2260 (2015)
 26. Two-stage acceleration of interstellar ions driven by high-energy lepton plasma flows, Cui YunQian, Sheng ZhengMing, Lu QuanMing, Li YuTong, Zhang Jie, Science China, Physics, Mechanics & Astronomy Vol. 58 No.10 (2015) 105201
 27. 准直准单能靶面电子加速实验研究, 马勇, 李明华, 陈黎明, 中国科学: 物理学 力学 天文学 2015 年 第45 卷 第2 期: 025202
 28. 常温下氙气以及氢氙混合气体形成的团簇的特性研究, 赵家瑞, 李毅飞, 马景龙, 王进光, 黄开, 韩玉晶, 马勇, 闫文超, 李大章, 袁大伟, 李玉同, 张杰, 陈黎明 物理学报 Vol. 64, No.4, 042101 (2015)
 29. 超强圆偏振激光直接加速产生超高能量电子束, 尹传磊, 王伟民, 廖国前, 李梦超, 李玉同, 张杰 物理学报 Vol. 64, No.14, 144102 (2015)
 30. 激光驱动磁重联过程中的喷流演化和电子能谱测量, 张凯, 仲佳勇, 裴晓星, 李玉同, 阪和洋一, 魏会冈, 袁大伟, 李芳, 韩波, 王琛, 贺昊, 尹传磊, 廖国前, 方远, 杨骕, 远晓辉, 梁贵云, 王菲鹿, 朱健强, 丁永坤, 张杰, 赵刚 物理学报 Vol. 64, No.16, 165201 (2015)
 31. Intense laser-generated plasma jets with potential applications to young stellar object jet simulations, Yin Chuanlei, Li Yutong, Lu Xin, Yuan Dawei, Zhong Jiayong, Yuan Xiaohui, Wei Huigang, Zhang Kai, Fang Yuan, Liao Guoqian, Su Luning, Han Bo, Wang Feilu, Liang Guiyun, Yang Su, Zhu Jianqiang, Zhao Gang, Zhang Jie, 强激光与粒子束 27, 032035 (2015)
 1. Concurrence of monoenergetic electron beams and bright X-rays from an evolving laser-plasma bubble, Wenchao Yan, Liming Chen, Dazhang Li, Lu Zhang, Nasr A. M. Hafz, James Dunn, Yong Ma, Kai Huang, Luning Su, Min Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, PNAS 111 (16),(2014), 5825-5830
 2. Tunable Mega-Ampere Electron Current Propagation in Solids by Dynamic Control of Lattice Melt, D. A. MacLellan, D. C. Carroll, R. J. Gray, N. Booth, M. Burza, M. P. Desjarlais, F.Du, D. Neely, H.W. Powell, A. P. L. Robinson, G. G. Scott, X. H. Yuan, C.-G. Wahlström, and P. McKenna, Physical Review Letters 113, 185001 (2014)
 3. Simultaneous generation of quasi-monoenergetic electron and betatron X-rays from nitrogen gas via ionization injection , K Huang, DZ Li, WC Yan, MH Li, M Z Tao, ZY Chen, XL Ge, F Liu, Y Ma, J R Zhao, N M Hafz, J Zhang, and LM Chen, Applied Physics Letters 105, (2014), 204101(1-4)
 4. Diagnosis of bubble evolution in laser-wakefield acceleration via angular distributions of betatron x-rays, Y Ma, LM Chen, N.A.M. Hafz, DZ Li, K Huang, WC Yan, J Dunn, Z M Sheng, and J Zhang, Applied Physics Letters 105, (2014), 161110(1-4)
 5. Strong, tunable terahertz emission by two-color picosecond laser irradiation, W.M. Wang, P. Gibbon, Z.M.Sheng, and Y.T. Li, Physical Review A 90, (2014), 023808(1-5).
 6. Population transfer to supercritical bound states during pair creation, Y. Liu, M. Jiang, Q. Z. Lv, Y. T. Li, R. Grobe, and Q. Su1, Physical Review A 89, (2014), 012127(1-11).
 7. Instantaneous rest-frame transformation method for temporally induced pair creation, Q. Z. Lv, A. Vikartofsky, S. Norris, Y. J. Li, R. Wagner, Q. Su, and R. Grobe, Physical Review A 89, (2014), 042105(1-12)
 8. Degeneracies of discrete and continuum states with the Dirac sea in the pair-creation process, Q. Z. Lv, Y. Liu, Y. J. Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review A 90, (2014), 013405(1-10)
 9. Pair creation in localized electromagnetic fields of different spatial extensions, M. Jiang, Q. Z. Lv, Y. Liu, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review A 90, (2014), 032101(1-8)
 10. Intense isolated few-cycle attosecond XUV pulses from overdense plasmas driven by tailored laser pulses, Zi Yu Chen, Xiao Ya Li, Li Ming Chen,Yu Tong Li, and Wen Jun Zhu, Optics Express 22 (12), (2014), 14803-14811.
 11. Role of resonance absorption in terahertz radiation generation from solid targets, Chun Li, Yun Qian Cui, Mu Lin Zhou, Fei Du, Yu Tong Li, Wei Min Wang, Li Ming Chen, Zheng Ming Sheng, Jing Long Ma, Xin Lu, and Jie Zhang, Optics Express 22 (10), (2014), 011797-011803.
 12. Generation of quasi-monoenergetic electron beams with small normalized divergences angle from a 2 TW laser facility, D. Z. Li, W. C. Yan, L. M. Chen, K. Huang, Y. Ma, J. R. Zhao, L. Zhang, N. Hafz, W. M. Wang, J. L. Ma, Y. T. Li, Z. Y. Wei, J. Gao, Z. M. Sheng, J. Zhang, Optics Express 22 (11), (2014), 012836-012844.
 13. Three-dimensional fast magnetic reconnection driven by relativistic ultraintense femtosecond lasers, Y. L. Ping, J. Y. Zhong, Z. M. Sheng, X. G. Wang, B. Liu, Y. T. Li, X. Q. Yan, X. T. He, J. Zhang, G. Zhao, Physical Review E 89 (3), (2014),031101(1-5).
 14. Radial Hilbert transform with the spatially variable half-wave plate, Yu-Jing Han, Cheng-Shan Guo, Zhen-Yu Rong, and Li-Ming Chen, Optics Letters 38 (23), (2014), 5169-5171
 15. Angle-dependent modulated spectral peaks of proton beams generated in ultrashort intense laser-solid interactions, L. N. Su, Z. D. Hu, Y. Zheng, M. Liu, Y. T. Li, W. M. Wang, Z. M. Sheng, X. H. Yuan, M. H. Xu, Z. W. Shen, H.T. Fan, L. M. Chen, X. Lu, J. L. Ma, X. Wang, Z. H. Wang, Z. Y. Wei, J. Zhang, Physics of Plasmas 21(9), (2014), 093111(1-6)
 16. Quasimonoenergetic collimated electron beams from a laser wakefield acceleration in low density pure nitrogen, Mengze Tao, Nasr A. M. Hafz, Song Li, Mohammad Mirzaie, Ahmed M. M. Elsied, Xulei Ge, Feng Liu, Thomas Sokollik, Liming Chen, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Physics of Plasmas 21(7), (2014), 073102(1-5)
 17. Generation of electron beams from a laser wakefield acceleration in pure neon gas, Song Li, Nasr A. M. Hafz, Mohammad Mirzaie, Ahmed M. M. Elsied, Xulei Ge, Feng Liu, Thomas Sokollik, Mengze Tao, Liming Chen, Min Chen, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Physics of Plasmas 21 (8), (2014),083108 (1-5)
 18. Electromagnetic radiation from laser wakefields in underdense plasma, Yue Liu, Wei-Min Wang and Zheng-Ming Sheng, High Power Laser Science and Engineering 2,(2014), e7(1-5).
 19. High order harmonics from relativistic electron spikes, Alexander S Pirozhkov, Masaki Kando, Timur Zh Esirkepov,Pablo Gallegos, Hamad Ahmed, Eugene N Ragozin, Anatoly Ya Faenov, Tatiana A Pikuz, Tetsuya Kawachi, Akito Sagisaka, James K Koga, Mireille Coury, James Green, Peta Foster, Ceri Brenner, Brendan Dromey, Dan R Symes, Michiaki Mori, Keigo Kawase, Takashi Kameshima, Yuji Fukuda, Liming Chen, Izuru Daito, Koichi Ogura, Yukio Hayashi, Hideyuki Kotaki, Hiromitsu Kiriyama, Hajime Okada, Nobuyuki Nishimori, Takashi Imazono, Kiminori Kondo, Toyoaki Kimura, Toshiki Tajima, Hiroyuki Daido, Pattathil Rajeev, Paul McKenna, Marco Borghesi, David Neely, Yoshiaki Kato, Sergei V Bulanov, New Journal of Physics 16, (2014), 093003(1-30).
 20. Intense high repetition rate Mo Kα x-ray source generated from laser solid interaction for imaging application, K. Huang, M. H. Li, W. C. Yan, X. Guo, D.Z. Li, Y. P. Chen,Y. Ma, J. R. Zhao, Y. F. Li, J. Zhang , L. M. Chen, Review of Scientific Instruments 85, (2014), 113304(1-5)
 21. X H Yuan, D C Carroll, J Zheng, J L Liu, R J Gray, C M Brenner, M Coury, L M Chen, Y Fang, O Tresca, B Zielbauer, T Kühl, Y T Li, D Neely, Z M Sheng and P McKenna;The influence of preformed plasma on the surface-guided lateral transport of energetic electrons in ultraintense short laser-foil interactions, Plasma Physics and Controlled Fusion 56, (2014), 055001(1-6)
 22. Effects of target pre-heating and expansion on terahertz radiation production from intense laser-solid interactions, X.H. Yuan, Y. Fang, D.C. Carroll, D.A. MacLellan, F. Du, N. Booth, M. Burza, M. Chen, R.J. Gray, Y.F. Jin, Y.T. Li, Y. Liu, D. Neely, H. Powell, G. Scott, C.-G. Wahlstr¨om, J. Zhang, P. McKenna, and Z.M. Sheng, High Power Laser Science and Engineering 2, (2014), e5(1-5)
 23. Laser pulse propagation and enhanced energy coupling to fast electrons in dense plasma gradients, R J Gray, D C Carroll, X H Yuan, C M Brenner, M Burza, M Coury, K L Lancaster, X X Lin, Y T Li, D Neely, M N Quinn, O Tresca, C-G Wahlström and P McKenna, New Journal of Physics 16 (2014) 113075(1-13)
 24. Proton angular distribution research by a new angle-resolved proton energy spectrometer, Su LuNing, Zheng Yi, Liu Meng, Hu ZhiDan, Wang WeiMin, Yuan XiaoHui, Xu MiaoHua, Sheng ZhengMing, Shen ZhongWei, Fan HaiTao, Li YuTong, Ma JingLong, Lu Xin, Chen LiMing, Wang ZhaoHua, Wei Zhiyi, Zhang Jie, Science China Physics, Mechanics & Astronom, doi: 10.1007/s11433-014-5419(1-5),(2014)
 25. 高反射效率高定向性的热解石墨晶体X射线谱仪, 闫文超,苏鲁宁,林晓宣,杜飞,袁大伟, 廖国前,刘成,沈忠伟, 陈黎明,李玉同,马景龙,鲁欣,王瑄,王兆华,魏志义, 盛政明,张杰, 物理学报 63 (17), (2014), 170701(1-5).

 

 1. Bright betatron X-ray radiation from a laser-driven-clustering gas target,L. M. Chen,W. C. Yan, D. Z. Li, Z. D. Hu, L. Zhang, W. M. Wang, N. Hafz, J. Y. Mao, K. Huang,Y. Ma, J. R. Zhao, J. L. Ma, Y. T. Li, X. Lu, Z. M. Sheng, Z. Y. Wei, J. Gao, J. Zhang, Scientific Reports 3 : 1912 | DOI: 10.1038/srep01912
 2. Dense Attosecond Electron Sheets from LaserWakefields Using an Up-Ramp Density Transition, F.Y. Li, Z. M. Sheng, Y. Liu, J. Meyer-ter-Vehn, W. B. Mori, W. Lu, and J. Zhang, Physical Review Letters 110, 135002 (2013)
 3. Annular Fast Electron Transport in Silicon Arising from Low-Temperature Resistivity, D. A. MacLellan, D. C. Carroll, R. J. Gray, N. Booth, M. Burza, M. P. Desjarlais, F. Du, B. Gonzalez- Izquierdo, D. Neely, H.W. Powell, A. P. L. Robinson, D. R. Rusby, G. G. Scott, X. H. Yuan, C.-G. Wahlstrom, P. McKenna, Physical Review Letters 111, 095001 (2013)
 4. Noncompeting Channel Approach to Pair Creation in Supercritical Fields, Q. Z. Lv, Y. Liu, Y. J. Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review Letters 111, 183204 (2013)
 5. Particle simulation of filamentary structure formation in dielectric barrier discharge, Wei-Li Fan, Zheng-Ming Sheng, Xiao-Xia Zhong, Wei-Min Wang, Yu-Tong Li, and Jie Zhang, Applied Physics Letters 102, 094103 (2013)
 6. Pengfei Zhu, Jie Chen, Runze Li, Long Chen, Jianming Cao, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Laser-induced short-range disorder in aluminum revealed by ultrafast electron diffuse scattering, Applied Physics Letters 103, 231914 (2013).
 7. Radial Hilbert transform with the spatially variable half-wave plate, Yu-Jing Han, Cheng-Shan Guo, Zhen-Yu Rong, and Li-Ming Chen, Optics Letters, 38, 5169 (2013)
 8. Propagation of a short-pulse laser-driven electron beam in matter, L. Volpe, D. Batani, G. Birindelli, A. Morace, P. Carpeggiani, M. H. Xu, F. Liu,Y. Zhang, Z. Zhang, X. X. Lin, F. Liu, S. J. Wang, P. F. Zhu, L. M. Meng, Z. H. Wang, Y. T. Li, Z. M. Sheng, Z. Y. Wei, J. Zhang, J. J. Santos, and C. Spindloe, Physics of Plasmas 20, 033105 (2013)
 9. Injection and transport properties of fast electrons in ultraintense laser-solid interactions, M. Coury, D. C. Carroll, A. P. L. Robinson, X. H. Yuan, C. M. Brenner, M. Burza, R. J. Gray, K. L. Lancaster, Y. T. Li, X. X. Lin, D. A. MacLellan, H. Powell, M. N. Quinn, O. Tresca, C.-G. Wahlstr€om, D. Neely, and P. McKenna, Physics of Plasmas 20, 043104 (2013)
 10. Quasimonoenergetic proton bunches generation from doped foil targets irradiated by intense lasers, Yun-Qian Cui, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Yu-Tong Li, and Jie Zhang Physics of Plasmas 20, 024502 (2013)
 11. Probing the laser wakefield in underdense plasmas by induced terahertz emission, Z. D. Hu, Z. M. Sheng, W. M. Wang, L. M. Chen, Y. T. Li, and J. Zhang, Physics of Plasmas 20, 080702 (2013)
 12. Direct observation of ultrafast surface transport of laser-driven fast electrons in a solid target , P. K. Singh, Y. Q. Cui, Gourab Chatterjee, Amitava Adak, W. M. Wang, Saima Ahmed, Amit D. Lad, Z. M. Sheng, and G. Ravindra Kumar, Physics of Plasmas 20, 110701 (2013).
 13. Pair creation for bosons in electric and magnetic fields, Q. Z. Lv, A. C. Su, M. Jiang, Y. J. Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review A 87, 023416 (2013)
 14. Terahertz radiation by two-color lasers due to the field ionization of gases, Wei-Min Wang, Yu-Tong Li, Zheng-Ming Sheng,Xin Lu, and Jie Zhang, Physical Review E 87, 033108 (2013)
 15. Shockwaves and filaments induced by counter-streaming laserproduced Plasmas, D.W. Yuan , Y.T. Li a, X. Liu , Y. Zhang , J.Y. Zhong , W.D. Zheng , Q.L. Dong , M. Chen , Y. Sakawa, T. Morita , Y. Kuramitsu , T.N. Kato , H. Takabe , Yong-Joo Rhee , J.Q. Zhu , G. Zhao , J. Zhang , High Energy Density Physics 9 (2013) 239e242
 16. Collimated quasi-monoenergetic electron beam generation from intense laser solid interaction, W.M. Wang, L.M. Chen, J.Y. Mao, K. Huang, Y. Ma, J.R. Zhao, L. Zhang, W.C. Yan, D.Z. Li, J.L. Ma, Y.T. Li, X. Lu, Z.Y. Wei, Z.M. Sheng, J. Zhang,  High Energy Density Physics 9, 578 (2013).
 17. Laser absorption and hot electron temperature scalings in laser–plasma interactions, Yun-Qian Cui,Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Yu-Tong Li and Jie Zhang, Plasma Phys. Control. Fusion 55, 085008 (2013)
 18. Upper-limit power for self-guided propagation of intense lasers in underdense plasma, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Yu-Tong Li, and Jie Zhang, High Power Laser Science and Engineering1. 74 (2013)
 19. Wei-Li Fan, Zheng-Ming Sheng, Wei-Min Wang, Yun-Qian Cui, Xiao-Xia Zhong, Yu-Tong Li, and Jie Zhang, Particle simulation of mode transition in dielectric barrier discharges at different gas pressures, Journal of Physics: Applied physics 46, 475208 (2013).
 20. Note: A new angle-resolved proton energy spectrometer, Y. Zheng L. N. Su , M. Liu, B. C. Liu, Z. W. Shen, H. T. Fan, Y. T. Li, L. M. Chen, X. Lu, J. L. Ma, W. M. Wang, Z. H. Wang, Z. Y. Wei, J. Zhang, Review of Scientific Instruments 84, 096103 (2013)
 21. B. Hao, Z.M. Sheng, Y.T. Li, J. Zhang, Collisional effects on the relativistic current-filamentation instability in dense plasmas, Laser and Particle Beams 13, 1(2013)
 22. The influence of target material and thickness on proton energy and angular distribution, SU LuNing, LIU BiCheng, LIN XiaoXuan, LIU Feng, DU Fei, LIU XiaoLong, ZHENG Yi, GE XuLei, LI YuTong, SHENG ZhengMing, CHEN LiMing, WANG WeiMin, MA JingLong, LU Xin, WEI ZhiYi, CHEN JiaEr & ZHANG Jie, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 56, 457 (2013)
 23. Filaments in high-speed counter-streaming plasma interactions driven by high-power laser pulses, YUAN DaWei, LI YuTong, SU LuNing, LIAO GuoQian, YIN ChuanLei, ZHU BaoJun & ZHANG Jie, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 56, 2381 (2013)
 24. 强激光高能量密度物理的若干进展和展望,李玉同, 廖国前, 赵刚, 张杰,中国科学: 物理学 力学 天文学 43,795 (2013)
 25. X-ray source produced by laser solid target interaction at kHz repetition rate, Huang Kai, Yan Wen-Chao, Li Ming-Hua, Tao Meng-Ze, Chen Yan-Ping, Chen Jie, Yuan Xiao-Hui, Zhao Jia-Rui, Ma Yong, Li Da-Zhang,GaoJie, Chen Li-Ming, Zhang Jie, Acta Phys. Sin. Vol. 62, No. 20 (2013) 205204
 26. Temperature diagnostic using photonuclear reactions for hot electrons in laser-plasma interactions, Zhao Jia-Rui, YU Quan-Zhi, Liang Tian-Jiao, Chen Li-Ming, Li Yu-Tong,Guo Cheng-Shan, Acta Phys. Sin. Vol. 62, No. 7 (2013) 072501

 

 1. Plasmoid Ejection and Secondary Current Sheet Generation from Magnetic Reconnection in Laser-Plasma Interaction,Quan-Li Dong, Shou-Jun Wang,Quan-Ming Lu , Can Huang, Da-Wei Yuan, Xun Liu , Xiao-Xuan Lin , Yu-Tong Li , Hui-Gang Wei , Jia-Yong Zhong, Jian-Rong Shi, Shao-En Jiang, Yong-Kun Ding , Bo-Bin Jiang , Kai Du , Xian-Tu He, M.Y. Yu , C. S. Liu, Shui Wang, Yong-Jian Tang, Jian-Qiang Zhu , Gang Zhao,Zheng-Ming Sheng and Jie Zhang, Physical Review Letter 108 (2012) 215001
 2. Magnetic Control of the Pair Creation in Spatially Localized Supercritical Fields, Q. Su, W. Su, Q. Z. Lv, M. Jiang, X. Lu, Z. M. Sheng, and R. Grobe, Physical Review Letter 109, 253202 (2012).
 3. Direct observation of turbulent magnetic fields in hot, dense laser produced plasmas,Sudipta Mondala, V. Narayanan, Wen Jun Ding, Amit D. Lad, Biao Hao, Saima Ahmad, Wei Min Wang, Zheng Ming Sheng, Sudip Sengupta, Predhiman Kaw, Amita Das, and G. Ravindra Kumar, PNAS 109(21),(2012) 8011
 4. Strong terahertz radiation from relativistic laser interaction with solid density plasmas, Y. T. Li, C. Li, M. L. Zhou, W. M. Wang , F. Du , W. J. Ding , X. X. Lin , F. Liu, Z. M. Sheng, X. Y. Peng , L. M. Chen, J. L. Ma, X. Lu , Z. H. Wang , Z. Y. Wei and J. Zhang, Applied Physics Letters 100 (2012) 254101
 5. Upper limit power for self-guided propagation of intense lasers in plasma, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Ming Zeng, Yue Liu, Zhi-Dan Hu, Shigeo Kawata, Chun-Yang Zheng, Warren B. Mori, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, and Jie Zhang, Applied Physics Letters 101, (2012)184104
 6. Electron acceleration via high contrast laser interacting with submicron clusters, Lu Zhang, Li-Ming Chen, Wei-Ming Wang, Wen-Chao Yan, Da-Wei Yuan, Jing-Yi Mao, Zhao-Hua Wang, Cheng Liu, Zhong-Wei Shen, Anatoly Faenov, Tatiana Pikuz, Da-Zhang Li, Yu-Tong Li, Quan-Li Dong, Xin Lu, Jing-Long Ma, Zhi-Yi Wei, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Applied Physics Letters 100 (2012) 014104
 7. Hai-Wei Du, Min Chen, Zheng-Ming Sheng, Jie Zhang, Hui-Chun Wu, and Wei-Min Wang, THz emission control by tuning density profiles of neutral gas targets during intense laser-gas interaction, Appl. Phys. Lett. 101, 181113 (2012).
 8. M. Coury, D. C. Carroll, A. P. L. Robinson, X. H. Yuan, C. M. Brenner, M. Burza, R. J. Gray, M. N. Quinn, K. L. Lancaster, Y. T. Li, X. X. Lin, O. Tresca, C.-G. Wahlstro m, D. Neely, P. McKenna, Influence of laser irradiated spot size on energetic electron injection and proton acceleration in foil targets, Appl. Phys. Lett. 100, 074105 (2012).
 9. Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Shigeo Kawata, Chun-Yang Zheng, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Quan-Li Dong, Xin Lu, Jing-Long Ma, and Jie Zhang, Towards Sub-TeV electron beams driven by ultra-short, ultra-intense laser pulses, Journal of Plasma Physics 78, 461, 2012.
 10. F Liu, X Lin, B Liu, W Ding, F Du, Y. Li, J. Ma, X. Liu, M. Sheng, L, Chen, X. Lu, Q. Dong, W. Wang, Z. Wang, Z. Wei, J. Chen, J. Zhang, Transmission Degradation of Femtosecond Laser Pulses in Opened Cone Targets, Plasma Science and Technology 14 (2012)
 11. Characteristics of Plasma Jets in Laser-Driven Magnetic Reconnection, Liu Xun, Li Yutong, Zhong Jiayong, Dong Quanli, Wang Shoujun, Zhang Lei, Zhu Jianqiang, Zhao Gang, Zhang Jie, Plasma Science and Technology 14, (2012) 97
 12. Electromagnetic Emission from Laser Wakefields in Magnetized Underdense Plasmas, Z. D. Hu, Z. M. Sheng, W. J. Ding , W. M. Wang, Q. L. Dong, and J. Zhang, Plasma Science and Technology 14, (2012) 874.
 13. X.X. Lin, Y.T. Li, B.C. Liu, F. Liu, F. Du, S.J. Wang, L.M. Chen, L. Zhang, X. Liu, X.L. Liu, Z.H. Wang, J.L. Ma, X. Lu, Q.L. Dong, W.M. Wang, Z.M. Sheng, Z.Y. Wei and J. Zhang, Directional transport of fast electrons at the front target surface irradiated by intense femtosecond laser pulses with preformed plasma, Laser and Particle Beams 30, 39-43 (2012).
 14. Surface-plasmon-enhanced MeV ions from femtosecond laser irradiated, periodically modulated surfaces, Suman Bagchi, P. Prem Kiran, W. M. Wang, Z. M. Sheng, M. K. Bhuyan, M. Krishnamurthy, and G. Ravindra Kumar, Phycise of Plasmas 19, (2012) 030703.
 15. Relativistic critical density increase and relaxation and high-power pulse propagation, S. M. Weng, P. Mulser, Z. M. Sheng, Phycise of Plasmas 19, (2012) 022705.
 16. Micro focusing of fast electrons with opened cone targets, Feng Liu, Xiaoxuan Liu, Bicheng Liu, Wenjun Ding, Fei Du, Yutong Li, Jinglong Ma, Xiaolong Liu, Zhengming Sheng, Liming Chen, Xin Lu, Quanli Dong, Weimin Wang, Zhaohua Wang, Zhiyi Wei and Jie Zhang, Phycise of Plasmas 19 (2012) 013103
 17. Liu-Bin Feng, Xin Lu, Ting-Ting Xi, Xiao-Long Liu, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Jing-Long Ma, Quan-Li Dong, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Duanwei He and Jie Zhang, Numerical studies of third-harmonic generation in laser filament in air perturbed by plasma spot, Phycise of Plasmas 19 (2012)072305.
 18. Formation of jet-like spikes from the ablative Rayleigh-Taylor instability, L. F. Wang, W. H. Ye, X. T. He, W. Y. Zhang, Z. M. Sheng, M. Y. Yu, Phycise of Plasmas 19 (2012)100701
 19. Collisional effects on the oblique instability in relativistic beam-plasma interactions, B. Hao, W. J. Ding, Z. M. Sheng, C. Ren, X. Kong, J. Mu, and J. Zhang, Phycise of Plasmas 19, (2012)072709
 20. Electromagnetic Emission from Laser Wakefields Driven in Magnetized Underdense,Z.D. Hu , Z. M. Sheng, W.J. Ding, W.M. Wang, Q.L. Dong, and J. Zhang, Journal of Plasma Physics 78,(2012)421
 21. Pair creation enhancement due to combined external fields, M. Jiang, W. Su, Z. Q. Lv, X. Lu, Y. J. Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review A 85, (2012).033408
 22. Suppression of pair creation due to a steady magnetic field, W. Su, M. Jiang, Z. Q. Lv, Y. J. Li, Z. M. Sheng, R. Grobe, Q. Su, Physical Review A 86, 013422 (2012).
 23. Local and nonlocal spatial densities in quantum field theory,R. E. Wagner, M. R. Ware, E. V. Stefanovich,Q. Su,R. Grobe, Physical Review A 85, 022121 (2012).
 24. Non_Perturbative Approach to Bosonic Multi_Pair Creation in Arbitrary External Fields, Q. Su, Y. T. Li, and R. Grobe, Laser Physics 22, (2012)745.
 25. Long lifetime air plasma channel generated by femtosecond laser pulse sequence, Xiao-Long Liu, Xin Lu, Jing-Long Ma, Liu-Bin Feng, Xu-lei Ge, Yi Zheng, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Quan-Li Dong, Wei-Min Wang, Zhao-Hua Wang, HaoTeng, Zhi-Yi Wei, and Jie Zhang, Optics Express 20 (2012) 5968
 26. Spectrally peaked electron beams produced via surface guiding and acceleration in femtosecond laser-solid interactions, J. Y. Mao, L. M. Chen, X. L. Ge, L. Zhang, W. C. Yan, D. Z. Li, G. Q. Liao, J. L. Ma, K. Huang, Y. T. Li, X. Lu, Q. L. Dong, Z. Y. Wei, Z. M. Sheng, and J. Zhang, Physical Review E 85 (2012) 025401
 27. Application of a transmission crystal x-ray spectrometer to moderate-intensity laser driven sources, J. Y. Mao, L. M. Chen, L. T. Hudson, J. F. Seely, L. Zhang, Y. Q. Sun, X. X. Lin, and J. Zhang, Review of Scientific Instruments 83 (2012) 043104
 28. Two-stage acceleration of protons from relativistic laser-solid interaction, Jin-Lu Liu, Z. M. Sheng, J. Zheng, W. M. Wang, M.Y. Yu, C. S. Liu, W. B. Mori and J. Zhang, Physics Review Special Topics Accelerators Beams 15, (2012)101301.
 29. Proton acceleration by radially polarized chirped laser pulses, Jin-Lu Liu, Z. M. Sheng, J. Zheng, C. S. Liu, and J. Zhang, Physics Review Special Topics Accelerators Beams 15, (2012)041301.
 30. Laboratory investigations on the origins of cosmic rays , Y Kuramitsu, Y Sakawa, T Morita, T Ide, K Nishio, H Tanji, H Aoki, S Dono, C D Gregory, J N Waugh, N Woolsey, A Dizière, A Pelka, A Ravasio, B Loupias, M Koenig, S A Pikuz, Y T Li, Y Zhang, X Liu, J Y Zhong, J Zhang, G Gregori, N Nakanii, K Kondo, Y Mori, E Miura, R Kodama, Y Kitagawa, K Mima, K A Tanaka, H Azechi, T Moritaka, Y Matsumoto, T Sano, A Mizuta, N Ohnishi, M Hoshino and H Takabe, Plasma Physics and Controlled Fusion 54 (2012)124049.
 31. Enhancement of ion generation in femtosecond ultraintense laser-foil interactions by defocusing, M. H. Xu, Y. T. Li, D. C. Carroll, P. S. Foster, S. Hawkes, S. Kar, F. Liu, K. Markey, P. McKenna, M. J. V. Streeter, C. Spindloe, Z. M. Sheng, C.-G. Wahlstro¨m, M. Zepf, J. Zheng, J. Zhang, and D. Neely, Appl. Phys. Lett. 100, (2012)084101.
 32. Controlled ionization-induced injection by tailoring the gas-density profile in laser wakefield acceleration, M. Zeng, N. A. M. Hafz, K. Nakajima, L.-M. Chen, W. Lu, W. B. Mori, Z.-M. Sheng and J. Zhang, Journal of Plasma Physics 78, (2012)363-371.
 33. Energetic electron generation by magnetic reconnection in laboratory laser-plasma interactions, Q.L. Dong, D.W. Yuan, S.J. Wang, Y. T. Li, X. Liu, S.E. Jiang, Y.K. Ding, K. Du, M.Y. Yu, X.T. He, Y.J. Tang, J.Q. Zhu, G. Zhao, Z.M. Sheng, and J. Zhang, Journal of Plasma Physics, 78, (2012)497.
 34. Polarization of terahertz emission out of incident plane from laser interactions with solid targets, Du Fei, Li Chun, Zhou MuLin, Wang WeiMin, Su LuNing, Zheng Yi,Li YuTong, Ma JingLong, Sheng ZhengMing, Chen LiMing, Lu Xin,Wang ZhaoHua, Wei ZhiYi, Zhang Jie, Science China Physics, Mechanics & Astronomy 55, (2012) 589
 35. Angular distribution of terahertz emission from laser interactions with solid targets, Du Fei, Li Chun, Zhou MuLin, Wang WeiMin, Su LuNing, Zheng Yi,Ge XuLei, Li YuTong, Ma JingLong, Liu XiaoLong, Zhang Lu,Sheng ZhengMing, Chen LiMing, Lu Xin, Dong QuanLi, Wang ZhaoHua, Wei ZhiYi, Zhang Jie, Science China Information Sciences 55, (2012) 43
 36. Single-Shot Measurement of Broad Bandwidth Terahertz Pulses ,Zhou Mu-Lin, Liu Feng, Li Chun, Du Fei, Li Yu-Tong, Wang Wei-Min, Sheng Zheng-Ming, Chen Li-Ming, Ma Jing-Long, Lu Xin, Dong Quan-Li, Zhang Jie, Chinese Physics Letter 29, (2012) 015202
 37. High power terahertz pulses generated in intense laser plasma interactions,Li Yu-Tong, Wang Wei-Min,Li Chun, and Sheng Zheng-Ming,Chinese Physics B 21 (2012) 095203
 38. 超强激光于Ar团簇相互作用中X射线的研究,孙彦乾,陈黎明,张璐,毛婧一,刘峰,李大章,刘成,李伟昌,王兆华,李英骏,魏志义,张杰,物理学报 61(2012)075206
 39. 多脉冲序列飞秒钛宝石激光的啁啾脉冲放大,葛绪雷,马景龙,郑轶,鲁欣,蒋刚,李玉同,魏志义,张杰,物理学报 61, 214206 (2012).
 40. 飞秒激光离焦抽运熔融石英产生超连续白光的实验研究,冯柳宾,鲁欣,刘晓龙,葛绪雷,马景龙,李玉同,陈黎明,董全力,王伟民,盛政明,贺端威, 张杰, 物理学报 61, (2012)174206.
 41. 飞秒激光啁啾脉冲放大中压缩光栅的等离子体清洗,葛绪雷,滕浩,郑轶,马景龙,张伟,毛婧一,陈黎明,王兆华,李玉同, 蒋刚,贺端威,魏志义,中国激光 39(2012)0402006
 42. 实时离子探测器——塑料闪烁体性能的实验研究, 徐妙华, 李红伟, 刘峰, 刘必成, 杜飞, 张璐, 苏鲁宁, 李英骏, 李玉同, 陈佳洱, 张杰, 物理学报61,(2012)105202.
 43. A 100-TW Ti:Sapphire Laser System at a Repetition Rate of 0.1 Hz , Teng, H ; Ma, JL ; Wang, ZH ; Zheng, Y ; Ge, XL ; Zhang, W ; Wei, ZY ; Li, YT ; Zhang, J, Chinese Physics Letters 29 (2012) 014209
 44. ML Zhou, F Liu, C Li, F Du, YT Li, W M Wang, Z M Sheng, LM Chen, JL Ma, X Lu, QL Dong, J Zhang, Single-Shot Broad Bandwidth Terahertz Pulse Measurement, Plasma Science and Technology 14 (2012) 20
 45. Coury, M., Carroll, D. C., Robinson, A. P. L., Yuan, X. H., Brenner, C. M., Burza, M., Gray, R. J., Quinn, M. N., Lancaster, K. L., Li, Y. T., Lin, X. X., Tresca, O, Influence of laser irradiated spot size on energetic electron injection and proton acceleration in foil targets Applied Physics Letters, 100(7), p 074105, 2012/2/13.
 1. P. McKenna, A. P. L. Robinson, D. Neely, M. P. Desjarlais, D. C. Carroll, M. N. Quinn, X. H. Yuan, C. M. Brenner, M. Burza, M. Coury, P. Gallegos, R. J. Gray, K. L. Lancaster, Y. T. Li, X. X. Lin, O. Tresca, and C.-G. Wahlström, Effect of lattice structure on energetic electron transport in solids irradiated by ultraintense laser pulses. Phys. Rev. Lett. 106, 185004 (2011).
 2. X.H. Yuan, D.C. Carroll, R.J. Gray, C.M. Brenner, M. Burza, M. Coury, P. Gallegos, K. Lancaster, X.X. Lin, Y.T. Li, D. Neely, M.N. Quinn, O. Tresca, C.-G. Wahlström and P. McKenna, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A, Article in Press doi:10.1016/j.nima.2010.12.147
 3. M N Quinn, X H Yuan, X X Lin, D C Carroll, O Tresca, R J Gray, M Coury , C Li, Y T Li , C M Brenner , A P L Robinson, D Neely, B Zielbauer, B Aurand, J Fils, T Kuehl and P McKenna, Refluxing of fast electrons in solid targets irradiated by intense, picosecond laser pulses, Plasma Phys. Control. Fusion 53, 025007 (2011)
 4. X. X. Lin, Y. T. Li, F. Liu, B. C. Liu, F. Du, S. J. Wang, L. M. Chen, L. Zhang, Y. Zheng, X. Liu, X. L. Li, Z. H. Wang, J. L. Ma, Z. Y. Wei, and J. Zhang, Diagnosing femtosecond laser-solid interactions with monochromatic Kα imager and x-ray pinhole camera, Rev. Sci. Instrum., 82, 036104 (2011).
 5. O. Tresca, D. C. Carroll, X. H. Yuan, B. Aurand, V. Bagnoud , C. M. Brenner, M. Coury, J. Fils, R. J. Gray, T. K¨uhl, C. Li, Y. T. Li, X. X. Lin, M. N. Quinn, R. G.Evans, B. Zielbauer, M. Roth, D. Neely and P. McKenna, Controlling the properties of ultra-intense laser-proton sources using transverse refluxing of hot electrons in shaped mass-limited targets, Plasma Physics and Controlled Fusion 53 (2011) 105008.
 6. Zhang Yi, Lu Xin, Zhou Mu-Lin, Lin Xiao-Xuan,Zheng Zhi-Yuan, Li Yu-Tong, and Zhang Jie, Laser propulsion with a high specific impulse using a thin film propellant, Chinese Physics B 20, 087901 (2011).
 7. M. Jiang, W. Su, X. Lu, Z. M. Sheng, Y. T. Li, Y. J. Li, J. Zhang, R. Grobe, and Q. Su, Electron-positron pair creation induced by quantum-mechanical tunneling, Physical Review A 83, 053402 (2011).
 8. Xun Liu, Xin Lu, Zhe Zhang, Xiao-Long Liu, Jing-Long Ma, Jie Zhang, Triggering of high voltage discharge by femtosecond laser filaments on different wavelengths, Optics Communications 284 (2011) 5372–5375.
 9. Xiao-Long Liu, Xin Lu, Xun Liu, Liu-Bin Feng, Jing-Long Ma, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Quan-Li Dong, Wei-Min Wang, Zhao-Hua Wang, Zhi-Yi Wei, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Broadband supercontinuum generation in air using tightly focused femtosecond laser pulses, Optics Letters, 36,3900(2011).
 10. X.X. LIN, Y.T. LI, B.C. LIU, F. LIU, F. DU, S.J. WANG, L.M. CHEN, L. ZHANG, X. LIU, X.L. LIU, Z.H. WANG, J.L. MA, X. LU, Q.L. DONG, W.M. WANG, Z.M. SHENG, Z.Y. WEI, J. ZHANG, Directional transport of fast electrons at the front target surface irradiated by intense femtosecond laser pulses with preformed plasma, Laser and Particle Beams, 2011. 0263-0346/11 doi:10.1017/S0263034611000668
 11. X.Liu, Y. T. Li, Y. Zhang, J. Y. Zhong, W. D. Zheng, Q. L. Dong, M. Chen, G. Zhao, Y. Sakawa, T. Morita, Y. Kuramitsu, T. N. Kato, L. M. Chen, X. Lu, J. L. Ma, W. M. Wang, Z. M. Sheng, H. Takabe, Y-J Rhee, Y. K. Ding, S. E. Jiang, S. Y. Liu, J. Q. Zhu, and J. Zhang, Collisionless shockwaves formed by counter-streaming laser-produced plasmas, New J. Phys., 13, 093001 (2011).
 12. Wei-Min Wang, Shigeo Kawata, Zheng-Ming Sheng, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen,Lie-Jia Qian, and Jie Zhang, Efficient terahertz emission by midinfrared laser pulses from gas targets, Opt. Lett. 36, 2608 (2011).
 13. Wei-Min Wang, Shigeo Kawata, Zheng-Ming Sheng, Yu-Tong Li, and Jie Zhang,Towards Gigawatt Terahertz Emission by Few-Cycle Laser Pulses, Phys. Plasmas 18, 073108 (2011).
 14. R.J. Gray, X.H. Yuan, D.C. Carroll, C.M. Brenner, M. Coury, M.N. Quinn, O. Tresca, B. Zielbauer, B. Aurand, V. Bagnoud, J. Fils, T. K¨uhl, X.X. Lin, C. Li, Y.T. Li, M. Roth, D. Neely and P. McKenna, Surface Transport of Energetic Electrons in Intense Picosecond Laser-Foil Interactions, Applied Physics Letters 99, 171502 (2011);
 15. M N Quinn, D C Carroll, X H Yuan, M Borghesi, R J Clarke, R G Evans , J Fuchs, P Gallegos, L Lancia, K Quinn, A P L Robinson, L Romagnani, G Sarri, C Spindloe, P A Wilson, D Neely and P McKenna, On the investigation of fast electron beam filamentation in laser-irradiated solid targets using multi-MeV proton emission, Plasma Physics and Controlled Fusion (accepted)
 16. Lu Zhang, Li-Ming Chen, Da-Wei Yuan, Wen-Chao Yan, Zhao-Hua Wang, Cheng Liu, Zhong-Wei Shen, Anatoly Faenov, Tatiana Pikuz, Igor Skobelev, Vladimir Gasilov, Alexei Boldarev, Jing-Yi Mao, Yu-Tong Li, Quan-Li Dong, Xin Lu, Jing-Long Ma, Wei-Ming Wang, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Enhanced Kα output of Ar and Kr using size optimized cluster target irradiated by high-contrast laser pulses, Optics Express, 19(25), 25812-25822 (2011).
 17. XU Miao-Hua, LI Hong-Wei, LIU Bi-Cheng, LIU Feng, SU Lu-Ning, DU Fei, ZHANG Lu, ZHENG Yi, MA Jing-Long, David Neely, Paul McKenna, WANG Zhao-Hua, WEI Zhi-Yi, YAN Xue-Qing, LI Yu-Tong, LI Ying-Jun, ZHANG Jie, Development of a Real-Time Ion Spectrometer with a Scintillator for Laser-Driven Ion Acceleration Experiments, CHIN. PHYS. LETT. Vol. 28, No. 9 (2011) 095203
 18. Z.D. Hu , Z. M. Sheng, W.J. Ding, W.M. Wang, Q.L. Dong, and J. Zhang, Electromagnetic Emission from Laser Wakefields Driven in Magnetized Underdense Plasmas, Plasma sci technol (accepted)
 19. C.M. BRENNER,1,2 J.S. GREEN,2 A.P.L. ROBINSON,2 D.C. CARROLL,1 B. DROMEY,3 P.S. FOSTER,2 S. KAR,3 Y.T. LI,4 K. MARKEY,2,3 C. SPINDLOE,2 M.J.V. STREETER,2 M. TOLLEY,2 C.-G. WAHLSTRÖM,5 M.H. XU,4 M. ZEPF,3 P. MCKENNA,1 AND D. NEELY, Dependence of laser accelerated protons on laser energy following the interaction of defocused, intense laser pulses with ultra-thin targets,Laser and Particle Beams (2011), 29, 345–351.
 20. Chun Li , Mu-Lin Zhou, Wen-Jun Ding, Fei Du, Feng Liu, Yu-Tong Li, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Jing-Long Ma, Li-Ming Chen, Xin Lu, Quan-Li Dong, Zhao-Hua Wang, Zheng Lou, Sheng-Cai Shi, Zhi-Yi Wei, and Jie Zhang, Effects of laser-plasma interactions on terahertz radiation from solid targets irradiated by ultrashort intense laser pulses, Phys. Rev. E 84, 036405 (2011).
 1. Jiayong Zhong, Yutong Li, Xiaogang Wang, Jiaqi Wang, Quanli Dong, Chijie Xiao, Shoujun Wang, Xun Liu, Lei Zhang, Lin An, Feilu Wang, Jianqiang Zhu, Yuan Gu, Xiantu He, Gang Zhao and Jie Zhang, Modelling loop-top X-ray source and reconnection outflows in solar flares with intense lasers, Nature Physics, 6, 984–987(2010).
 2. L. M. Chen, F. Liu, W. M. Wang, M. Kando, J.Y. Mao, L. Zhang, J. L. Ma, Y. T. Li, S.V. Bulanov, T. Tajima,Y. Kato, Z. M. Sheng, Z.Y. Wei, and J. Zhang, Intense High-Contrast Femtosecond K-Shell X-Ray Source from Laser-Driven Ar Clusters, Phys. Rev. Lett. 104, 215004 (2010)
 3. P. F. Zhu, Z. C. Zhang, L. Chen, R. Z. Li, J. J. Li, X. Wang, J. M. Cao, Z. M. Sheng, and J. Zhang, "Ultrashort electron pulses as a four-dimensional diagnosis of plasma dynamics," Review of Scientific Instruments 81, 103505 (2010). 
 4. Pengfei Zhu, Zhongchao Zhang, Long Chen, Jun Zheng, Runze Li, Weimin Wang, Junjie Li, Xuan Wang, Jianming Cao, Dong Qian, Zhengming Sheng and Jie Zhang,“Four-dimensional imaging of the initial stage of fast evolving plasmas”,Appl Phys Lett 97, 211501 (2010).
 5. H. B. Zhuo, Z. L. Chen, W. Yu, Z. M. Sheng, M.Y. Yu, Z. Jin, and R. Kodama,  Quasi-monoenergetic Proton Bunch Generation by Dual-Peaked Electrostatic-Field Acceleration in Foils Irradiated by an Intense Linearly Polarized Laser, Phys. Rev. Lett. 105, 065003 (2010).
 6. X. X. Lin, Y. T. Li, B. C. Liu, F. Liu, F. Du, S. J. Wang, X. Lu, L. M. Chen, L. Zhang, X. Liu, J. Wang, F. Liu, X. L. Liu, Z. H. Wang, J. L. Ma, Z. Y. Wei, and J. Zhang, Effect of prepulse on fast electron lateral transport at the target surface irradiated by intense femtosecond laser pulses, Phys. Rev. E 82, 046401(2010).
 7. Zhe Zhang, Xin Lu, Yi Zhang, Mulin Zhou, Tingting Xi, Zhaohua Wang, and Jie Zhang, Enhancement of third-harmonic emission from femtosecond laser filament screened partially by a thin fiber, Optics Letters, 35, 974 (2010).
 8. Rasoul Sadighi-Bonabi, Elnaz Yazdani, Yu Cang, and Heinrich Hora, "Dielectric magnifying of plasma blocks by nonlinear force acceleration with delayed electron heating", Phys. Plasmas 17, 113108 (2010).
 9. T. Morita, Y. Sakawa, Y. Kuramitsu, S. Dono, H. Aoki, H. Tanji, T. N. Kato, Y. T. Li, Y. Zhang, X. Liu, J. Y. Zhong, H. Takabe1, and J. Zhang, “Collisionless shock generation in high-speed counterstreaming plasma flows by a high-power laser”, Phys. Plasmas 17, 122702 (2010).
 10. Xiao-Long Liu, Xin Lu, Xun Liu, Ting-Ting Xi, Feng Liu, Jing-Long Ma, and Jie Zhang, "Tightly focused femtosecond laser pulse in air: from filamentation to breakdown", Optics Express 18, 26007 (2010).
 11. L.M. Chen, W.M.Wang, M.Kando, L.T.Hudson, F.Liu, X.X.Lin, J.L.Ma,  Y.T.Li, S.V.Bulanov, T. Tajima, Y.Kato, Z.M.Sheng, J.Zhang, High contrast femtosecond laser-driven intense hard X-ray source for imaging  application, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 619(2010)128–132. (Topical Review)
 12. F. Liu, X.L. Liu, Z.H. Wang, J.L. Ma, X. Liu, L. Zhang, J. Wang, S.J. Wang, X.X. Lin, Y.T. Li, L.M. Chen, Z.Y. Wei, J. Zhang, Compression grating alignment by far-field monitoring, Appl Phys B  101, 587–591 (2010).
 13. Quan-Li Dong, Shou-Jun Wang, Yu-Tong Li, Yi Zhang, Jing Zhao, Hui-Gang Wei, Jian-Rong Shi, Gang Zhao, Ji-Yan Zhang, Yu-Qiu Gu, Yong-Kun Ding, Tian-Shu Wen, Wen-Hai Zhang, Xin Hu, Shen-Ye Liu, Lin Zhang, Yong-Jian Tang, Bao-Han Zhang, Zhi-Jian Zheng, Hiroaki Nishimura, Shinsuke Fujioka, Fei-Lu Wang, Hideaki Takabe, and Jie Zhang, Characteristic measurements of silicon dioxide aerogel plasmas generated in a Planckian radiation environment, Phys. Plasmas, 17, 012701 (2010).
 14. W.-M. Wang, Z.-M. Sheng X.G Dong, H W Du, YT Li, and J Zhang, Controllable far-infrared EM radiation from plasmas applied by dc/ac bias electric fields, J. Appl. Phys. 107, 023113 (2010).
 15. W.-M. Wang, Z.M. Sheng, Y.T. Li, L.M. Chen, S. Kawata, and J. Zhang, Monoenergetic electron bunches generated from thin solid foils irradiated by ultrashort, ultraintense circularly polarized lasers, Phys. Rev. ST-AB 13, 071301 (2010).
 16. WANG Weimin (王伟民), SHENG Zhengming (盛政明), YU Lule (於陆勒), LI Yutong (李玉同), KAWATA Shigeo, ZHANG Jie (张杰), Acceleration of Protons from a Double-Layer or Multi-Ion-Mixed Foil Irradiated by Ultraintense Lasers, Plasma Science and Technology, 12, 277 (2010).
 17. M. Chen, T.P. Yu, A. Pukhov, and Z.M. Sheng, Target shape effects on monoenergetic GeV proton acceleration, New J. Phys. 12 045004 (2010).
 18. L. L. Yu, H. Xu, W.M. Wang, Z.M. Sheng, B.F. Shen, W. Yu, and J. Zhang, Generation of tens of GeV quasi-monoenergetic proton beams from a moving double layer formed by ultraintense lasers at intensity 1021–1023Wcm−2, New J. Phys. 12 045021 (2010).
 19. W. Yu, L.H. Cao, M.Y. Yu, A.L. Lei, Z.M. Sheng, H.B. Cai, K. Mima, and X.T. He, Focusing of intense laser pulse by a hollow cone, Laser and Particle Beams, 28, 293–298 (2010).
 20. Junjie Li, Xuan Wang, Zhaoyang Chen, Richard Clinite, Samuel S. Mao, Pengfei Zhu, Zhengming Sheng, Jie Zhang, and Jianming Cao, Ultrafast electron beam imaging of femtosecond laser-induced plasma dynamics, J. Appl. Phys. 107, 083305 (2010).
 21. Q. Z. Yu, Y. T. Li, S. M. Weng, Q. L. Dong, F. Liu, Z. Zhang, J. Zhao, X. Lu, C. Danson, D. Pepler, X. H. Jiang, Y. G. Liu, L. Z. Huang, S. Y. Liu, Y. K. Ding, Z. B. Wang, Y. Gu, X. T. He, Z. M. Sheng, and J. Zhang, Nonlocal heat transport in laser-produced aluminum plasmas, Phys. Plasmas 17, 043106 (2010).
 22. XU Hui(徐慧), SHENG Zheng-Ming(盛政明), ZHENG Jun(郑君), XIA Yun-Jie(夏云杰), Generation of Broadband High Harmonics through Linear Mode Conversion in Inhomogeneous Plasmas, Chin. Phys. Lett. 27, 045201 (2010).
 23. Min Chen, Alexander Pukhov, Tong-Pu Yu and Zheng-Ming Sheng, Radiation reaction effects on ion acceleration in laser foil interaction, Plasma Phys. Control. Fusion 52, (2010).
 24. S.-M. Weng, Z.M. Sheng, and J. Zhang, Plasma currents and inverse bremsstrahlung absorption under strong dc/ac electric fields, J. Physics: Conf. Series 244, 022072 (2010).
 25. WANG Shou-Jun, DONG Quan-Li, ZHANG Yi, LI Yu-Tong, ZHANG Lei, Shinsuke Fujioka, Norimasa Yamamoto, Hiroaki Nishimura, ZHANG Jie, Radiation Temperature Measurement of an Imploded X-Ray Source with a Filtered-Multi-Channel Pinhole Camera, Chin. Phys. Lett. 27, 125202(2010).
 26. Zhang Lei, Dong Quan-Li, Wang Shou-Jun, Sheng Zheng-Ming, and Zhang Jie, “Quasistatic magnetic fields generated by a nonrelativistic intense laser pulse in uniform underdense plasma”,Chin. Phys. B 19, 078701(2010).
 27. Yang Jie, Dong Quan-Li, Jiang Zhao-Tan, and Zhang Jie, The calculation of energy gaps in small single-walled carbon nanotubes within a symmetry-adapted tight-binding model, Chinese Phys. B 19, 127104(2010).
 28. Shou-Jun Wang, Quan-Li Dong1, Lei Zhang and Jie Zhang, Laser-produced molybdenum plasma analysis with a Collisional - Radiative model included in the hydrodynamic code med103, Journal of Physics: Conference Series 244, 042029 (2010).
 29. Norimasa Yamamoto, Shinsuke Fujioka, Hiroaki Nishimura, David Salzmann, Feilu Wang, Yutong Li, Yi Zhang, Shoujun Wang, Quan-Li Dong, Jiayong Zhong, Jie Zhang, Yong-Joo Rhee, Yong-Woo Lee, Jae Min Han, Duckhee Kwon, Gang Zhao, Kunioki Mima and Hideaki Takabe, X-ray Spectroscopy of Non-thermal Equilibrium Laboratory Photo-ionized Plasma, Journal of Physics: Conference Series 244, 042013 (2010).
 30. T. Morita, Y. Sakawa, Y. Kuramitsu, S. Dono, H. Aoki, H. Tanji, T. Kato, Y. T. Li, Y. Zhang, X. Liu, J. Y. Zhong, N. Woolsey, H. Takabe, and J. Zhang, Collisionless shock generation by a high-power laser, Journal of Physics: Conference Series 244, 042010 (2010).
 31. Quan-Li Dong, Min-Qing He, Zheng-Ming Sheng, Min Chen, Shou-Jun Wang, and Jie Zhang, Broadening of the energy spectrum of ions accelerated by laser-driven shocks in over-dense slab plasmas, Journal of Physics: Conference Series 244, 042024 (2010).
 32. Zhao-Hua Wang, Zhi-Yi Wei, Cheng Liu, Feng Liu, Jing-Long Ma, Hao Teng and Jie Zhang, Optimization of contrast ratio and focusable intensity in 700TW femtosecond Ti:sapphire laser facility, Journal ofPhysics:ConferenceSeries 244, 032012 (2010).
 33. Y. T. Li, X. X. Lin, F. Liu, B. C. Liu, F. Du, S. J. Wang, C. Li, M. L. Zhou, L. Zhang, X. Liu, J. Wang, F. Liu, X. L. Liu, L. M. Chen, Z. H. Wang, J. L. Ma, Z. Y. Wei, J. Zhang, Lateral propagation of fast electrons at the laser-irradiated target surfaces, Journal of Physics: Conference Series 244, 022045 (2010).
 34. ZHENG Jun, SHENG Zheng-Ming, YE Zhi-Cheng, ZHANG Jie, MIMA Kunioki, Cavity-Defect Plasma Bragg Gratings, Chin. Phys. Lett. 27, 045202 (2010).
 35. W M Wang, Z M Sheng, P A Norreys, M Sherlock, R Trines, A P L Robinson, Y T Li, B Hao, and J Zhang, Electron energy deposition to the fusion target core for fast ignition, J. Physics: Conf. Series 244, 022070 (2010).

  邀请报告

 36. Jie Zhang, “Recent progress of high field laser physics”, Planery talk on The 11th Asia Pacific Physics Conference (APPC11), November 14-18, 2010, Shanghai, China.
 37. Y. T. Li, Demonstration of High Power Terahertz Sources Driven by Intense Femtosecond Lasers, Keynote at the 35th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THZ 2010), Sep. 5-10, 2010, Roma, Italy.
 38. Y. T. Li, Generation of fast electrons in the intense laser-plasma interactions, invited lecture at the 5th Asia Summer School and Symposium on Laser-plasma Acceleration and Radiation, Aug. 16-20, 2010, Shanghai, China.
 39. Y. T. Li, Over mJ terahertz pulses from intense femtosecond laser-solid interactions, invited talk at China-Japan CUP Seminar on Laser Plasma Physics, Oct. 13-26, 2010, Shanghai, China.
 40. Y. T. Li, Strong Terahertz Radiation form Intense Femtosecond Laser-Solid interactions, invited talk at Photonics Global Conference 2010, Dec. 14-16, 2010, Singapore.
 41. Z.M. Sheng, Fokker-Planck Simulation of Plasma Conductivity and Inverse Bremsstrahlung Absorption in the High Field Regime, invited talk at the 7th International Conference on Computational Physics Fragrant Hill Hotel (Beijing) 17-20 May, 2010
 42. Z.M. Sheng, Generation of tens of GeV quasi-monoenergetic proton bunches from a combined thin-solid-foil and underdense plasma target with ultraintense lasers at intensity 1022 ~23 W/cm2, invited talk at Frontiers in Intense Laser Matter Interaction Theory,  March 1-3, 2010, at Max-Planck-Institute for Quantum Optics, D-85748 Garching, Germany.
 43. Z.M. Sheng, On some nonlinear effects in laser absorption in plasmas, Oral talk at the 40th Anomalous Absorption Conference, Snowmass, Colorado, USA ,June 13 - 18, 2010.
 44. 盛政明,相对论激光等离子体物理,邀请报告,第七届全国光子学学术会议, 吉林长春,2010年7月11日~16日
 45. ZM. Sheng, Schemes for producing GeV proton beams and beyond by ultra-relativistic laser pulses, invited talk at the 2nd Shanghai Tokyo Advanced Research (STAR) Symposium on Ultrafast Intense Laser Science, Xiamen city, Fujian, China, May 27 - 28, 2010.
 46. Z.M. Sheng, Overview of high power THz sources from laser-plasma interaction, invited lecture at the 5th Asia Summer School and Symposium on Laser-plasma Acceleration and Radiation, Aug. 16-20, 2010, Jiading, Shanghai, China
 47. Z. M. Sheng, Laser-plasma produced high power THz emission, invited talk at the 5th International Symposium on Ultrafast Phenomena & Terahertz Waves, September 12 - 16, 2010, Xi’an, CHINA
 48. Z. M. Sheng, “Overview of Laser-Plasma Acceleration Programs in Asia”, Plenary talk at the 14th  Advanced Accelerator Concepts Workshop (AAC2010), June 13 - June 19, 2010, Annapolis, Maryland, USA
 49. W.-M. Wang, Particle acceleration by circularly polarized lasers, invited talk at the 5th Asia Summer School and Symposium on Laser-plasma Acceleration and Radiation, Aug. 16-20, 2010, Shanghai, China.
 50. Xin Lu, "Tightly focused femtosecond laser pulse induced breakdown in air", 3rd International Symposium on Filamentation, 30 May-5, June, 2010, Crete, Greece.
 51. L. M. Chen, “Recent Progress of Laser-driven electron acceleration and hard x-ray emission”, (Invited talk), The 11th Asia Pacific Physics Conference, Shanghai, China, November 14-18, 2010
 52. L. M. Chen, “Progress of femtosecond Laser-driven hard x-ray emission”, (Invited talk), International Photonics and OptoElectronics Meetings, Wuhan, China, November 3-5, 2010
 53. 陈黎明, “高对比度激光产生的硬X射线研究”,第二届高能量密度物理全国会议,2010年10月13 – 16日,上海(邀请报告)
 54. 陈黎明, “激光驱动的辐射源研究进展及其在中红外领域的探讨”,东方科技论坛158期“中红外固体激光技术和应用”,2010年8月15 – 17日,上海(主题报告)
 55. L. M. Chen, “Laser driven K-shell x-ray source for imaging application”, (Invited talk), 2010 Advanced Accelerator Concept Workshop, Annapolis MD, USA, June. 13-19, 2010

  专利:

 56. “激光推进装置”,专利号:200810225519.4, 类型:发明专利,发明人:鲁欣,张翼,张杰,授权公告日:2010-06-16。

 57. “一种透镜应力检测装置”,专利号:201020588596.9, 类型:实用新型专利,发明人:鲁欣,崔云千, 申请受理日:2010-10-28。
 1. Shinsuke Fujioka, Hideaki Takabe, Norimasa Yamamoto, David Salzmann, Feilu Wang, Hiroaki Nishimura, Yutong Li, Quanli Dong, Shoujun Wang, Yi Zhang, Yong-Joo Rhee, Yong-Woo Lee, Jae-Min Han, Minoru Tanabe, Takashi Fujiwara, Yuto Nakabayashi, Gang Zhao, Jie Zhang, Kunioki Mima, “X-ray Astronomy in the Laboratory with a Miniature Compact Object Produced by Laser-Driven Implosion”, Nature Physics 5, 821 (2009).
 2. M Chen, A. Pukhov, TP Yu, and ZM Sheng, “Enhanced Collimated GeV Monoenergetic Ion Acceleration from a Shaped Foil Target Irradiated by a Circularly Polarized Laser Pulse”, Phys. Rev. Lett. 103, 024801 (2009).
 3. XQ Yan, HC Wu, ZM Sheng, JE Chen, J. Meyer-ter-Vehn Self-Organizing GeV, Nanocoulomb, Collimated Proton Beam,from Laser Foil Interaction at 7 ×1021 W/cm2, Phys. Rev. Lett. 103, 135001 (2009)
 4. X.Q. Yan, C. Lin, Z.M. Sheng, Z.Y. Guo, B.C.Liu, Y.R. Lu, J.X. Fang, J.E. Chen, Reply to the Comment on “Generating High-Current Monoenergetic Proton Beams by a Circularly Polarized Laser Pulse in the Phase-Stable Acceleration Regime”, Phys. Rev. Lett. 102, 239502 (2009).
 5. Yutong Li, Zhengming Sheng, Liming Chen, Xin Lu, Jinglong Ma, Zhaohua Wang, Quanli Dong, Zhiyi Wei and Jie Zhang, Review of Energetic Particle Generation and Electromagnetic Radiation from Intense Laser-Plasma Interactions at the Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Plasma and Fusion Research 4, 023 (2009).
 6. Biao Hao, ZM Sheng, C Ren, and J Zhang, “Relativistic collisional current-filamentation instability and two-stream instability in dense plasma”, Phys. Rev. E 79, 046409 (2009).
 7. X. G. Dong, Z. M. Sheng, H. C. Wu, W. M. Wang, and J. Zhang, Single-cycle strong terahertz pulse generation from a vacuum-plasma interface driven by intense laser pulses, Phys. Rev. E 79, 046411 (2009)
 8. X.-Y. Peng, C. Li, M. Chen, T. Toncian, R. Jung, O. Willi, Y.-T. Li, W.-M. Wang, S.-J. Wang, F. Liu, A. Pukhov, Z.-M. Sheng, and J. Zhang, “Strong terahertz radiation from air plasmas generated by an aperture-limited Gaussian pump laser beam”, Appl. Phys. Lett. 94, 101502 (2009).
 9. A. S. Pirozhkov, W. Choi, J. H. Sung, S. K. Lee, T. J. Yu, T. M. Jeong, J. Kim,N. Hafz,C. M. Kim, K. H. Pae, Y.-C. Noh, D.-K. Ko, J. Lee, A. P. L. Robinson,P. Foster, S. Hawkes, M. Streeter, C. Spindloe, P. McKenna, D. C. Carroll, C.-G. Wahlström, M. Zepf, D. Adams, B. Dromey, K. Markey, S. Kar, Y. T. Li, M. H. Xu, , Diagnostic of laser contrast using target reflectivity, Appl. Phys. Lett. 94, 241102 (2009).
 10. Wen-Jun Ding, Z.-M. Sheng, J. Zhang, and M. Y. Yu, “Bulk resonance absorption induced by relativistic effects in laser-plasma interaction”, Phys. Plasmas 16, 042315 (2009).
 11. Yunquan Liu, Quanli Dong, Xiaoyu Peng, Zan Jin, and Jie Zhang, Soft x-ray emission, angular distribution of hot electrons, and absorption studies of argon clusters in intense laser pulses, Phys. Plasmas 16, 0423301 (2009).
 12. XQ Yan, M Chen, ZM Sheng, and J E Chen, “Self-induced magnetic focusing of proton beams by Weibel-like instability in the laser foil-plasma interactions”, Phys. Plasmas 16, 044501 (2009).
 13. T. Kameshima, H. Kotaki, M. Kando, I. Daito, K. Kawase, Y. Fukuda, L. M. Chen, T. Homma, S. Kondo, T. Zh. Esirkepov, N. A. Bobrova, P. V. Sasorov, and S. V. Bulanov, “Laser pulse guiding and electron acceleration in the ablative capillary discharge plasma”, Phys. Plasmas 16, 093101(2009)
 14. Feng Liu, Li-Ming Chen, Xiao-Xuan Lin, Feng Liu, Jing-Long Ma, Run-Ze Li, Yu-Tong Li, Zhao-Hua Wang, Shou-Jun Wang, Zhi-Yi Wei, and Jie Zhang, K-shell x-ray emission enhancement via selfguided propagation of intense laser pulses in Ar clusters, Optics Express 17, 16379-16384 (2009)
 15. Zhang Z, Lu X, Liang WX, et al., Triggering and guiding HV discharge in air by filamentation of single and dual fs pulses , Optics Express 17, 3461-3468 (2009)
 16. Z. Zhang · X. Lu · T.-T. Xi ·W.-X. Liang · Z.-Q. Hao · Y. Zhang · M.-L. Zhou · Z.-H. Wang · J. Zhang, Long distance filamentation of 400 nm femtosecond laser pulses in air, Appl Phys B 97, 207–213 (2009)
 17. Fei-lu Wang, Gang Zhao, David Salzmann, Hiroaki Nishimura, Shinsuke Fujioka, Yu-tong Li , Hideaki Takabe , Jie Zhang, Comparison between simulated and experimental emission spectra of photoionizing nitrogen plasma, High Energy Density Physics 5 (2009) 219–220
 18. J Zhang, X Lu, YY Maa, TT Xi, YT Li, ZM Sheng, LM Chen,JL Ma, QL Dong, ZH Wang, and ZY Wei, Long_Distance Femtosecond Laser Filaments in Air, Laser Physics 19, 1769–1775 (2009)
 19. W.M. Wang, Z.-M. Sheng, J. Zhang, “Electron injection into laser wakefields by colliding circularly-polarized laser pulses”, Laser and Particle Beams 27, 3-7 (2009).
 20. Z.M. Sheng, W. M. Wang, R. Trines, P. Norreys, M. Chen, and J. Zhang, “Mechanisms of electron injection into laser wakefields by a weak counter-propagating pulse”, Eur. Phys. J. Special Topics 175, 49-55 (2009).
 21. Xi TT, Lu X, Zhang J, Enhancement of third harmonic emission by interaction of two colored filament with droplet in air, Optics Communications 282, 3140-3143 2009.
 22. Hao ZQ, Zhang J, Lu X, et al., Energy interchange between large-scale free propagating filaments and its background reservoir, Journal Of The Optical Society Of America B-Optical Physics 26, 499-502 (2009)
 23. LIANG Wen-Xi, ZHU Peng-Fei, WANG Xuan, NIE Shou-Hua, ZHANG Zhong-Chao, Clinite Rick, CAO Jian-Ming, SHENG Zheng-Ming, ZHANG Jie, “Ultrafast Electron Diffraction with Spatiotemporal Resolution of Atomic Motion”, Chin. Phys. Lett. 26, 020701 (2009).
 24. MA Yuan-Yuan LU Xin, XI Ting-Ting, GONG Qi-Huang, ZHANG Jie, Ray-Tracing Simulation on Filamentation of Prefocused and Freely Propagated Laser Pulses in Air, Chin. Phys. Lett. 26, 095201 (2009).
 25. Zhang Z, Lu X, Liang WX, et al.,Triggering and guiding of high voltage discharge by using femtosecond laser filaments with different parameters, Chinese Physics B 18, 1136-1140 (2009)
 26. Xi Ting-Ting, Lu Xin,Hao Zuo-Qiang, Ma Yuan-Yuan, and Zhang Jie, Interaction of light filaments in air, Chinese Physics B 18, 4303-4305 (2009)
 27. Yuanyuan Ma , Xin Lu, Tingting Xi , Qihuang Gong , and Jie Zhang , Plasma channel formed by ultraviolet laser pulses at 193 nm in air, CHINESE OPTICS LETTERS 7, 865, (2009)
 28. 何民卿 董全力 盛政明 翁苏明 陈民 武慧春 张杰, 强激光与稠密等离子体作用引起的冲击波加速离子的研究, 物理学报 58, 363,(2009)
 29. 梁文锡 朱鹏飞 王 聂守华 张忠超 曹建明 盛政明 张杰, 超快电子衍射系统的时间空间分辨能力研究及其优化, 物理学报 58,5539,(2009)
 30. 梁文锡 朱鹏飞 王 聂守华 张忠超 曹建明 盛政明 张杰, 用超快电子衍射技术研究!" 薄膜的超快动力学行为, 物理学报 58,5546,(2009)
 31. 张蕾, 董全力, 赵静, 王首钧, 盛政明, 何民卿, 张杰, 激光等离子体相互作用的受激拉曼散射饱和效应, 物理学报 58,1833,(2009)
 32. H. B. Zhuo, Wei Yu, M. Y. Yu, H. Xu, X. Wang, B. F. Shen, Z. M. Sheng, and J. Zhang, “Laser-driven inertial ion focusing”, Phys. Rev. E 79, 015401(R) (2009).
 33. Y. Y. Ma, Z. M. Sheng, Y. Q. Gu, M. Y. Yu, Y. Yin, F. Q. Shao, T. P. Yu, and W. W. Chang, “High-quality MeV protons from laser interaction with umbrellalike cavity target”, Phys. Plasmas 16, 034502 (2009).
 34. X. Kong, C. Ren, J. Park, Z. M. Sheng, J. W. Tonge, “Evolution of a relativistic electron beam-plasma return current system”, Phys. Plasmas 16,032107 (2009).
 35. Z. M. Sheng, H. C. Wu, W. M. Wang, X. G. Dong, M. Chen, J. Zhang, “Novel THz radiation from relativistic laser-plasmas”, “Harnessing Relativistic Plasma Waves as Novel Radiation Sources from Terahertz to X-Rays and Beyond”, edited by Dino A. Jaroszynski, Antoine Rousse, Proc. SPIE Vol. 7359, 735910 (2009).
 36. M. Chen, A. Pukhov, X.Y. Peng, O. Willi, Z.M. Sheng, and J. Zhang, “Terahertz radiation from the interaction of laser pulses with gas target”, “Harnessing Relativistic Plasma Waves as Novel Radiation Sources from Terahertz to X-Rays and Beyond”, edited by Dino A. Jaroszynski, Antoine Rousse, Proc. SPIE Vol. 7359, 735912 (2009).
 37. MA Yuanyuan, LU Xin , XI Tingting, GONG Qihuang, ZHANG Jie, “Influence of Initial Amplitude Perturbations on Filament Length of Pre-focused Femtosecond Laser Pulses”, Plasma Science and Technology, 11(6), 1 (2009).
 38. S Fujioka, N Yamamoto, D Salzmann, F Wang, Y Li, Q Dong, S Wang, Y Zhang, Y-J Rhee, Y-W Lee, J-M Han, D-H Kwon, J Zhong, G Zhao, M Tanabe, T Fujiwara, Y Nakabayashi, J Zhang, H Nishimur, H Takabe and K Mima, “Laboratory spectroscopy of silicon plasmas photoionized by mimic astrophysical compact objects” Plasma Phys. Control. Fusion 51, 124032 (2009).
 1. Plasma Currents and Electron Distribution Functions under a dc Electric Field of Arbitrary Strength
  SM Weng, ZM Sheng, MQ He, J Zhang, P. A. Norreys, M. Sherlock and A. P. L. Robinson
  Phys. Rev. Lett. 100, 185001 (2008)
 2. Study of X-Ray Emission Enhancement via a High-Contrast Femtosecond Laser Interacting with a Solid Foil
  LM Chen, M. Kando, MH Xu, YT Li, J. Koga, M Chen, H Xu, XH Yuan, QL Dong, ZM Sheng, S.V. Bulanov, Y. Kato, J Zhang and T. Tajima
  Phys. Rev. Lett. 100, 045004 (2008)
 3. Generating High-Current Monoenergetic Proton Beams by a Circularly Polarized Laser Pulse in the Phase-Stable Acceleration Regime
  X.Q Yan, C Lin, ZM Sheng, ZY Guo, BC Liu, YR Lu, JX Fang and JE Chen
  Phys. Rev. Lett. 100, 135003 (2008)
 4. Near-Complete Absorption of Intense, Ultrashort Laser Light by Sub-λ Gratings
  Subhendu Kahaly, S. K. Yadav, WM Wang, S. Sengupta, Z M Sheng, A. Das, P. K. Kaw and G. Ravindra Kumar
  Phys. Rev. Lett. 101, 145001(2008)
 5. Effect of target shape on fast electron emission in femtosecond laser-plasma interactions,YT Li, MH Xu, XH Yuan, WM Wang, M Chen, ZY Zheng, ZM Sheng, QZ Yu, Y Zhang, F Liu, Z Jin, ZH Wang, Z.Y Wei, W Zhao and J Zhang,
  Phys. Rev. E 77, 016406(2008)
 6. Spatiotemporal moving focus of long femtosecond-laser filaments in air,TT Xi, X Lu and J Zhang ,
  Phys. Rev. E 78, 055401 (R)(2008)
 7. Single-cycle powerful megawatt to gigawatt terahertz pulse radiated from a wavelength-scale plasma oscillator, HC Wu, ZM Sheng, and J Zhang,Phys. Rev. E 77, 046405 (2008).
 8. Effect of laser parameters on electron injection into laser wakefields in plasma with a counterpropagating additional laser pulse,WM Wang and ZM Sheng,Phys. Plasmas 15, 013101 (2008)
 9. A model for the efficient coupling between intense lasers and subwavelength grating targets,WM Wang, ZM Sheng and J Zhang,Phys. Plasmas 15, 030702 (2008)
 10. Multipeak emission of the fast electron beams along the target surface in ultrashort laser interaction with solid targets,XH Yuan, YT Li, MH Xu, ZY Zheng, M Chen, WX Liang, QZ Yu, Y Zhang, F Liu, J. Bernhardt, SJ Wang, ZH Wang, ZY Wei , W Zhao and J Zhang,Phys. Plasmas 15, 013106 (2008)
 11. Phase space modulation of laser produced protons with a double-foil target generation of quasimonoenergetic proton beams,J Zheng, Kunioki Mima, ZM Sheng and YT Li,Phys. Plasmas 15, 053106 (2008)
 12. Experimental evidence and theoretical analysis of photoionized plasma under x-ray radiation produced by an intense laser,FL Wang, Shinsuke Fujioka, Hiroaki Nishimura, Daiji Kato, YT Li, G Zhao, J Zhang and Hideaki Takabe,Phys. Plasmas 15, 073108 (2008)
 13. Kinetic theory on the current-filamentation instability in collisional plasmas,B Hao, ZM Sheng, and J Zhang,Phys. Plasmas 15, 082112 (2008)
 14. Transmitted laser propulsion in confined geometry using liquid propellant,Y Zhang, X Lu, ZY Zheng, F Liu, PF Zhu, HM Li, YT Li, YJ Li and J Zhang,Appl. Phys. A 91, 357 (2008)
 15. Spectral dynamics studies on the supercontinuum channel of femtosecond laser pulses propagation in air,YQ liu, J Zhang, Z Jin, ZQ Hao, Z Zhang and ZH Wang,Appl. Phys. B 92, 153 (2008)
 16. Filamentation of interacting femtosecond laser pulses in air,YY Ma, X Lu, TT Xi, QH Gong and J Zhang,Appl. Phys. B 93, 463(2008)
 17. Electronic Grüneisen parameter and thermal expansion in ferromagnetic transition metal,Xuan Wang, Shouhua Nie, Junjie Li, Richard Clinite, Mark Wartenbe, Marcia Martin, Wenxi Liang and Jianming Cao,Appl. Phys. Lett. 92, 121918 (2008)
 18. Controlled electron injection into laser wakefields with a perpendicular injection laser pulse,WM Wang, ZM Sheng, and J Zhang,Appl. Phys. Lett. 93, 201502 (2008)
 19. Ponderomotive scattering of electrons and its application to measure the pulse duration of ultrafast electron beams,YQ Liu, J Zhang, HC Wu and ZM Sheng,J. Appl. Phys. 103, 044905 (2008)
 20. Widening of Long-range femtosecond laser filaments in turbulent air,YY Ma, X Lu, TT Xi, QH Gong and J Zhang,Opt. Express 16, 8332 (2008)
 21. Effective fast electron acceleration along the target surface,XH Yuan, YT Li, MH Xu, ZY Zheng, QZ Yu, WX Liang, Y Zhang, F Liu, Jens Bernhardt, SJ Wang, ZH Wang, WJ Ling, ZY Wei, W Zhao and J Zhang,Opt. Express 16, 81 (2008)
 22. X-ray lasers from Inner-shell transitions pumped by the Free-electron laser,J Zhao, QL Dong, SJ Wang, L Zhang and J Zhang,Opt. Express 16,3546 (2008)
 23. Strong terahertz pulse generation by chirped laser pulses in tenuous gases,WM Wang, ZM Sheng, HC Wu, M Chen, C Li, J Zhang, and K Mima,Opt. Express 16, 16999 (2008)
 24. Absorption and second harmonic emission from interaction of femtosecond laser pulses with microspherical droplets,YQ Liu, J Zhang, ZM Sheng, XY Peng and Z Jin,Opt. Commun. 281, 1244 (2008)
 25. Stochastic heating and acceleration of electrons by high-intensity lasers in inhomogeneous plasmas,H Xu, ZM Sheng, J Zhang and XT He,Phys. Scr. 77 , 045502 (2008)
 26. Ion acceleration in the interaction of an intense laser pulse with structured plasma”, M A Barr, M Chen, WM Wang, YT Li, MQ He, ZM Sheng, J Zhang, Phys. Scripta 77, 065502 (2008).
 27. High-Mach number collisionless shock and photo-ionized non-LTE plasma for laboratory,astrophysics with intense lasers,H Takabe, T N Kato, Y Sakawa, Y Kuramitsu, T Morita, T Kadono, K Shigemori, K Otani, H Nagatomo, T Norimatsu, S Dono, T Endo, K Miyanishi, T Kimura, A Shiroshita, N Ozaki, R Kodama, S Fujioka, H Nishimura, D Salzman, B Loupias, C Gregory, M Koenig, J N Waugh, N C Woolsey, D Kato, YT Li, QL Dong, SJWang, Y Zhang, J Zhao, FL Wang, HG Wei, JR Shi, G Zhao, JY Zhang, TS Wen, WH Zhang, X Hu, SY Liu, Y K Ding, L Zhang, YJ Tang, BH Zhang, ZJ Zheng, ZM Sheng and J Zhang,Plasma Phys. Control. Fusion 50,124057 (2008)
 28. Simulation of high power THz emission from laser interaction with tenuous plasma and gas targets”, ZM Sheng, HC Wu, WM Wang, M Chen, XG Dong, J Zheng, and J Zhang, Comm. Comp. Phys. 4, 1258 (2008).
 29. Two dimensional hydrodynamic characteristics of x-ray lasers plasmas,T Cheng, YJ Li, LM Meng and J Zhang,Europhysics letter 84 45001 (2008)
 30. High gain inner-shell x-ray lasers pumped by X-ray Free-electron laser system FLASH in DESY,J Zhao, QL Dong, SJ Wang, L Zhang and J Zhang,Journal of Physics: Conference Series 112, 042054 (2008)
 31. Inverse bremsstrahlung absorption with full electron-electron collisions operator, SM Weng, ZM Sheng, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 022039 (2008)
 32. Intense laser-driven electrostatic shocks and its acceleration of ions in overdense plasmas,QL Dong, M Chen, MQ He, ZM Sheng, SM Weng, HC Wu, and J Zhang,Journal of Physics: Conference Series 112, 042032 (2008)
 33. Multi-peak emission of the fast electron beams along the target surface in ultrashort laser interaction with solid targets, XH Yuan, YT Li, MH Xu, ZY Zheng, M Chen, WX Liang, QZ Yu, Y Zhang, F Liu, J Bernhardt, SJ Wang, ZY Wei, W Zhao, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 022057 (2008)
 34. Focusing of relativistic electron beams by a solid cone, M Chen, ZM Sheng, YY Ma, YT Li, XH Yuan, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 022060 (2008)
 35. Recent progress in high field physics research at the Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, J Zhang, ZY Wei, ZM Sheng, YT Li, X Lu, QL Dong, Journal of Physics: Conference Series 112, 022079 (2008)
 36. Fast electron transport in high-intensity laser-plasma interactions diagnosed by optical and ion emission, YT Li, XH Yuan, MH Xu, QZ Yu, SJ Wang, GC Wang, XL Wen, CY Jiao, YL He, YQ Gu, WZ Huang, ZJ Zhen, BH Zhang, W Zhao, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 022081 (2008)
 37. Effect of target shape on fast electron emission, YT Li, MH Xu, XH Yuan, M Chen, ZY Zheng, ZM Sheng, YY Ma, WX Liang, QZ Yu, Y Zhang, F Liu, Z Jin, ZH Wang, ZY Wei, W Zhao, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 022092 (2008)
 38. Study of Cu Kα emission from frequency doubled intense femtosecond laser-plasma interactions, XX Lin, LM Chen, YT Li, MH Xu, XH Yuan, F Liu, Y Zhang, HM Li, ZH Wang, F Liu, ZY Wei, W Zhao, M Kando, S Bulanov, T Tajima, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 022094 (2008)
 39. Charge-state distribution in a photoionized laser-produced plasma, FL Wang, Shinsuke Fujioka, Hiroaki Nishimura, Daiji Kato, YT Li, Gang Zhao, Jie Zhang, Hideaki Takabe, Journal of Physics: Conference Series 112, 042004 (2008)
 40. Absorption spectra measurements of the x-ray radiation heated SiO2 aerogel plasma in “ dog-bone” targets irradiated by high power laser pulses, Y Zhang, QL Dong, SJ Wang, YT Li, J Zhang, HG Wei, JR Shi, G Zhao, JY Zhang, TS Wen, WH Zhang, X Hu, SY Liu, TK Ding, L Zhang, TJ Tang, BH Zhang, ZJ Zheng, Hiroaki Nishimura, Shinsuke Fujioka, Hideaki Takabe, Journal of Physics: Conference Series 112, 042005 (2008)
 41. Theoretical investigation on novel particle beams and radiation sources in relativistic laser-solid interactions, ZM Sheng, YY Ma, M Chen, MQ He, H Xu, HC Wu, WM Wang, XG Dong, SM Weng, QL Dong, YT Li, ZY Wei, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 042030 (2008)
 42. Stochastic heating and acceleration of electrons by high intensity lasers in inhomogeneous plasmas, H Xu, ZM Sheng, J Zhang, XT He, Journal of Physics: Conference Series 112, 042045 (2008)
 43. Effects of laser and plasma parameters on shock wave generation and acceleration of protons, MQ He, QL Dong, ZM Sheng, SM Weng, M Chen, HC Wu, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 042046 (2008)
 44. The lasing temporal characteristics of Ni-like Mo x-ray lasers at 18.9 nm driven by a grazing incidence pumping scheme, SJ Wang, QL Dong, J Zhao, L Zhang, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 042055 (2008)
 45. Powerful THz source based on laser wakefields, HC Wu, ZM Sheng, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 042067 (2008)
 46. Application of laser Plasma in propulsion, ZY Zheng, Y Zhang, PF Zhu, F Liu, X Lu, YT Li, J Zhang, Journal of Physics: Conference Series 112, 042076 (2008)
 47. Spectral control in quasi-monoenergetic proton generation with double foil target, J Zheng, Kunioki Mima, ZM Sheng, YT Li, Journal of Physics: Conference Series 112, 042035 (2008)
 48. Opacity Studies of Silicon in Radiatively Heated Plasma, HG Wei, JR Shi, G Zhao, Y Zhang, QL Dong, YT Li, SJ Wang, J Zhang, ZT Liang, JY Zhang, TS Wen, WH Zhang, X Hu, SY Liu, YK Ding, L Zhang, YJ Tang, BH Zhang, ZJ Zheng, Hiroaki Nishimura, Shinsuke Fujioka, FL Wang, Hideaki Takabe, Astrophysical Journal, Astrophysical Journal, 683, 577 (2008)
 49. "Electron acceleration based on an elongated plasma channel",LM Chen, K. Nakajima, W. Hong, T. Kameshima, JF Hua, H. Kotaki, K. Sugiyama, XL Wen, YC Wu, CM Tang, YQ Gu, HS Peng, S.Kurokawa, J. Koga, S. V. Bulanov, T. Tajima,IEEE Trans. On Plasmas Sci. 36(4), 1734(2008)
 50. Soft X-Ray Spectroscopy of Highly Charged Silicon Ions in Dense Plasmas,GY Liang, G Zhao, JY Zhong, YT Li, YQ Liu, QL Dong, XH Yuan, Z Jin, and J Zhang,Astrophysical Journal Supplement Series 177 326 (2008)
 51. Design of Highly Directive Ni-Like Ag X-Ray Laser at 13.9nm,J Zhao, QL Dong, SJ Wang, L Zhang, J Zhang,Chinese Phys. Lett. 25, 2870(2008)
 52. Mono-Energetic Proton Beam Acceleration in Laser Foil-Plasma Interactions”, XQ Yan, BC Liu, ZH He, ZM Sheng, ZY Guo, YR Lu, JX Fang, JE Chen,Chin. Phys. Lett. 25, 3330 (2008).
 53. Influence of Initial Pulse Chirp on Rainbow-Like Supercontinuum Generation from Filamentation in Air, ZQ Hao, J Zhang, Z Zhang, X Lu, Z Jin, JY Zhong, YQ Liu, ZH Wang, Chin. Phys. Lett. 25, 1365 (2008).
 54. Numerical study of the Ne-like Cr x-ray laser at 28.6nm,J Zhao, QL Dong, SJ Wang, L Zhagn, and J Zhang,Chinese Phys. B. 17, 2517(2008)
 55. 均匀等离子体光栅的色散特性研究,於陆勒,盛政明,张杰,物理学报,10,6457-6464 (2008)
 56. 激光尾波场加速器中反向注入激光脉冲参数对电子注入的影响”, 王伟民, 盛政明, 科学通报 53(12) 1370 (2008).
 57. 磁化非均匀等离子体中的THz辐射研究, 董晓刚, 盛政明, 武慧春, 张 杰, 科学通报 53 (12), 1361-1365 (2008).
 58. 激光引雷研究中的若干基础物理问题, 鲁欣,张喆,郝作强,王兆华,魏志义,江秀臣,张杰,高电压技术 34,2059 (2008)
 59. Laser mode effects on the ion acceleration during circularly polarized laser pulse interaction with foil targets, M. Chen, A. Pukhov, Z. M. Sheng, and X. Q. Yan, Phys. Plasmas, 15, 113103 (2008).
 1. Min Chen, Zheng-Ming Sheng, Quan-Li Dong, Min-Qing He, Yu-Tong Li, M. A. Bari, and Jie Zhang, "Collisionless electrostatic shock generation and ion acceleration by ultraintense laser pulses in overdense plasmas", Phys. Plasmas 14, 053102 (2007).
 2. Min Chen, Z.M. Sheng, Quan-Li Dong, Min-Qing He, Su-Ming Weng, Yu-Tong Li, Jie Zhang, "Ion acceleration by colliding electrostatic shock waves in laser-solid interaction", Phys. Plasmas 14, 113106 (2007).
 3. J Zhao, QL Dong, and J Zhang, "Valley density profile for highly efficient x-ray lasers with good beam quality", Opt. Lett., 32(5) 491 (2007).
 4. H.C. Wu, Z.M. Sheng, Q.L. Dong, H. Xu and J. Zhang, "Powerful THz emission from laser wakefields in inhomogeneous magnetized plasmas", Phys. Rev. E 75, 016407 (2007).
 5. Min-Qing He, Quan-Li Dong, Zheng-Ming Sheng, Su-Ming Weng, Min Chen, Hui-Chun Wu, and Jie Zhang, "Acceleration dynamics of ions in shocks and solitary waves driven by intense laser pulses", Phys. Rev. E 76, 035402 (2007).
 6. D. C. Carroll, P. Mckenna, O. Lundh, F. Lindau, C. –G. Wahlstrom, S. Bandyopadhyay, D. Pepler, D. Neely, S. Kar, P. T. Simpson, K. Markey, M. Zepf, C. Bellei, R.G. Evans, R. Redaelli, D. Batani, M. H. Xu, Y. T. Li, "Active manipulation of the spatial energy distribution of laser-accelerated proton beams", Phys. Rev. E 76, 065401 (2007).
 7. H.Hora, J.Badziak, M. N. Read, Yu-Tong Li, Tian-Jiao Liang, Yu Cang, Hong Liu, Zheng-Ming Sheng, Jie Zhang, F. Osman, G.H. Miley, Weiyan Zhang et al., "Fast ignition by laser driven particle beams of very high intensity", Phys. Plasmas 14, 572702 (2007).
 8. ZQ Hao, J Zhang, TT Xi, XH Yuan, ZY Zheng, X Lu, MY Yu, YT Li, ZH Wang, W Zhao, ZY Wei, "Optimization of Multiple Filamentation of Femtosecond Laser Pulses in Air Using a Pinhole", Opt. Express, 15, 16102-16109 (2007).
 9. YT Li, TT Xi, ZQ Hao, Z Zhang, XY Peng, K Li, Z Jin, ZY Zheng, QZ Yu, X Lu, J Zhang, "Oval-like hollow intensity distribution of tightly focused femtosecond laser pulses in air", Opt. Express, 15, 17973-17979 (2007).
 10. Jun Zhang, Masayuki Suzuki, Motoyoshi Baba, ZY Wei, ZH Wang, P Wang, Jie Zhang, Jiaan Zheng, Hiroto Kuroda, "Development of a compact efficient 10Hz 20TW Ti:sapphire laser system with a 1kHz regenerative amplifier", Applied Optics 46 (13), 2498-2502(2007).
 11. M A Bari, JY Zhong, B Duan, QL Dong, J Yan, M Chen, J Zhao, GY Liang, JR Shi, G Zhao, J Zhang, "Possibility of population inversion of Fe XⅦ ions in dense plasma conditions", J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 40 3785–3793 (2007).
 12. Zhang Yi, Li Yu-Tong, Zheng Zhi-Yuan,Liu Feng, Zhong Jia-Yong, Lin Xiao Xuan, Liu Feng, Lu Xin, and Zhang Jie, "Evolution of shock waves formed by laser-induced breakdown in air", Chin. Phys.16 (12) 3728 (2007).
 13. YY Ma, X Lu, TT Xi, QH Gong, J Zhang, "Potential fields of merging and splitting filaments in air", Chin. Phys., 16, 2731 (2007).
 14. Z. Y. Zheng, Y. Zhang, W. G. Zhou, X. Lu, J. Zhang, "High coupling coefficient generation in water confined laser plasma propulsion", Chin. Phys. Lett., 24, 501, (2007).
 15. M Bossu, ZQ Hao, M Baudelet, J Yu, Z Zhang, J Zhang, "Femtosecond Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for Detection of Trace Elements in Sophora Leaves", Chin. Phys. Lett., 24, 3466-3468 (2007).
 1. TT Xi, X Lu, J Zhang, "Interaction of Light Filaments Generated by Femtosecond Laser Pulses in Air", Phys. Rev. Lett., 96, 025003-4 (2006).
 2. T Yang, Q Zhang, TY Chen, S Lu, J Yin, JW Pan, ZY Wei, JR Tian, J Zhang, "Experimental synchronization of independent entangled photo sources", Phys. Rev. Lett., 96, 110501 (2006).
 3. YT Li, XH Yuan, MH Xu, ZY Zheng, ZM Sheng, M Chen, YY Ma, WX Liang, QZ Yu, Y Zhang, F Liu, ZH Wang, ZY Wei, W Zhao, Z Jin, and J Zhang, "Observation of a Fast Electron Beam Emitted along the Surface of a Target Irradiated by Intense Femtosecond Laser Pulses", Phys. Rev. Lett., 96, 165003 (2006).
 4. Z L Chen, GR Kumar, ZM Sheng, T Matsuoka, Y Sentoku, M Tampo, K A Tanaka, T Tsutsumi, T Yabuuchi, and R Kodama, "Transient Electrostatic Fields and Related Energetic Proton Generation with a Plasma Fiber", Phys. Rev. Lett., 96, 084802 (2006).
 5. XY Peng, J Zhang, J Zheng, ZM Sheng, MH Xu, ZYZheng, TJ Liang, YT Li, QL Dong, XH Yuan, YJ Li, HM Li, "Proton acceleration from microdroplet spray by weakly relativistic femtosecond laser pulses", Phys. Rev. E 74, 036405 (2006).
 6. Z Q Hao, J Zhang, Z Zhang, X H Yuan, Z Y Zheng, X Lu, Z Jin, Z H Wang, J Y Zhong, and Y Q Liu, "Characteristics of multiple filaments generated by femtosecond laser pulses in air: Prefocused versus free propagation", Phys. Rev. E 74, 066402 (2006).
 7. F Yan, J Zhang, QL Dong, X Lu, "Simulations of a grazing-incidence pumped x-ray laser at 14.7 nm", Phys. Rev. A 73, 072602-5 (2006).
 8. J Zhao, QL Dong, F Yan, J Zhang, "Simulations of the output of a Ne-like Ti x-ray laser at 32.6 nm driven by the grazing-incidence pumping scheme", Phys. Rev. A73, 006604-5 (2006).
 9. ZY Zheng, J Zhang, X Lu, ZQ Hao, XH Yuan, ZH Wang, ZY Wei, "Characteristic investigation of ablative laser propulsion driven by nanosecond laser pulses", Appl. Phys. A83, 329-332 (2006).
 10. ZY Zheng, J Zhang, Y Zhang, F Liu, M Chen, X Lu, YT Li, "Enhancement of coupling coefficient of laser plasma propulsion by water confinement", Appl. Phys. A85, 441 (2006).
 11. M Chen, ZM Sheng, J Zhang, "On the angular distribution of fast electrons generated in intense laser interaction with solid targets", Physics of Plasmas 13, 014504 (2006).
 12. MH Xu, YT Li, XH Yuan, QZ Yu, SJ Wang, W Zhao, XL Wen, GC Wang, CY Jiao, YL He, SG Zhang, XX Wang, WZ Huang, YQ Gu, J Zhang, "Effects of shock waves on spatial distribution of proton beams in ultrashort laser-foil interactions", Physics of Plasmas 13, 104507 (2006).
 13. YY Ma, ZM Sheng, J Zhang, YT Li, WW Chang, XH Yuan, M Chen, J Zheng, "Dense Quasi-Monoenergetic Electron Bunches from Laser Interaction with Wire and Slice Targets", Physics of Plasmas 13, 110702 (2006).
 14. H Xu, ZM Sheng, J Zhang, "Intensity-dependent resonance absorption in relativistic laser-plasma interaction", Physics of Plasmas 13, 123301 (2006).
 15. M Chen, ZM Sheng, YY Ma, J Zhang, "Electron injection and trapping in a laser wakefield by field ionization to high-charge states of gases", J. Appl. Phys., 99, 056109 (2006).
 16. YY Ma, ZM Sheng, YT Li, J Zhang, XH Yuan, ZY Zheng, WW Chang, M Chen, J Zheng, "Preplasma Effects on the Emission Directions of Energetic Electrons in Relativistic Laser-solid Interaction", Journal of Plasma Physics, 729(6),1(2006).
 17. M Chen, ZM Sheng, J Zheng, YY Ma, M. A Bari, YT Li, and J Zhang, "Surface electron acceleration in relativistic lasersolid interactions", Optical Express, Vol.14, No.7, 3093 (2006).
 18. YT Li, XH Yuan, ZY Zheng, MH Xu, YY Ma, M Chen, WX Liang, QZ Yu, ZM Sheng, ZH Wang, ZY Wei, J Zhang, "A fast electron jet along target surface irradiated by femtosecond laser pulses", J. Phys. IV France 133, 413 (2006).
 19. H Xu, ZM Sheng, J Zhang, "Phase mixing due to the ion motion and the relativistic effect of electrons in nonlinear plasma oscillations", Physica Scripta 74,673 (2006).
 20. MH Xu, YT Li, XH Yuan, ZY Zheng, WX Liang, QZ Yu, Y Zhang, ZH Wang, ZY Wei, J Zhang, "Generation of surface electrons in femtosecond laser solid interactions", Science in China: Series G Physics, Mechanics & Astronomy Vol.49 No.2 ,1(2006).
 21. ZQ Hao, J Zhang, J Yu, ZY Zheng, XH Yuan, Z Zhang, YT Li, ZH Wang, WJ Ling, ZY Wei, "The comparison study of diagnostics of light filaments in air", Science in China: Series G Physics, Mechanics & Astronomy Vol.49 No.2 ,228(2006).
 22. M Chen, ZM Sheng, J Zhang, "Successive particle acceleration by use of two tightly focused ultra-short intense laser pulses", Chinese Physics, Vol.15, No.3, 568 (2006).
 23. ZY Zheng, J Zhang, ZQ Hao, XH Yuan, Z Zhang, X Lu, ZH Wang, ZY Wei, "The characteristics of confined ablation in laser propulsion", Chinese Physics, Vol.15, No.3, 580 (2006).
 24. TT Xi, J Zhang, X Lu, ZQ Hao, H Yang, QL Dong, HC Wu, "Generation of third harmonic emission in propagation of femtosecond laser pulses in air", Chinese Physics, Vol.15, No.9, 2025 (2006).
 25. J Zheng, ZM Sheng, J Zhang, M Chen, YY Ma, "Effects of laser intensities and target shapes on attosecond pulse generation from irradiated solid surfaces", Chin. Phys. Lett. Vol.23, No.2, 377 (2006).
 26. M.A. Bari, JY Zhong, M Chen, J Zhao, J Zhang, "Calculation of plasma characteristics of the sun", Chinese Physics, Vol.15, No.11, 2578 (2006).
 1. ZQ Hao, J Zhang, YT Li, X Lu, XH Yuan, ZY Zheng, ZH Wang, WJ Ling, ZY Wei, "Prolongation of the fluorescence lifetime of plasma channels in air induced by femtosecond laser pulses", Appl. Phys. B80,627-630 (2005).
 2. JY Zhong, J Zhang, JL Zeng, G Zhao, "MF Gu, Energy levels, transition probabilities, and electron impact excitation for possible X-ray line emissions of Ni-like tantalum ions", Atomic Data and Nuclear Data Tables 89, 101-138 (2005).
 3. J Zhang, YT Li, ZM Sheng, ZM Sheng, ZY Wei, QL Dong, X. Lu, "Generation and propagation of hot electrons in laser-plasmas", Appl. Phy. B 80, 957-971, (2005).
 4. ZH Wang, Z Jin, JA Zheng, P Wang, ZY Wei, J Zhang, 'Wave-front correction of high-intensity fs laser beams by using closed-loop adaptive optics system", Science in China Ser. G Physics, Mechanics & Astronomy Vol.48 No.1, 122-128, (2005).
 5. ZQ Hao, J Yu, J Zhang, YT Li, XH Yuan, ZY Zheng, P Wang, ZH Wang, WJ Ling, ZY Wei, "Acoustic Diagnostics of Plasma Channels Induced by Intense Femtosecond Laser Pulses in Air", Chin. Phys. Lett. Vol.22, No.3, 636-639, (2005).
 6. Y Cang, X Lu, HC Wu, J Zhang, 'Effects of ponderomotive forces and space-charge field on laser plasma hydrodynamics", Acta Physica Sinica, 54, 812-817, (2005).
 7. YQ Liu, J Zhang, WX Liang, ZH Wang, 'Theoretical and experimental studies on third harmonic generation of femtosecond Ti: sapphire laser", Acta Physica Sinica, 54, 1593-1598, (2005).
 8. YT Li, J Zhang, X Lu, Z Jin, D. A. Pepler, C. N. Danson, "Generation of axial line-focus using a binary-phase Fresnel zone plate", Acta Physica Sinica, 54, 2030-2033, (2005).
 9. YQ Liu, J Zhang, YT Li, Jun Zhang, Y Qiu, "Feasibility study on time resolved electron microscopy", Physics, 34 287-292 (2005).
 10. QZ Yu , J Zhang, YT Li, Jun Zheng, F Yan, Xin Lu, ZB Wang, Jian Zheng, GX Yu, XH Jiang, WH Li, SY Liu, ZJ Zheng,"Thomson Scattering Process in Laser-Produced Plasmas",Chin. Phys. Lett . Vol.22, No.7, 1717-1720 (2005).
 1. XY Peng, J Zhang, Z Jin, TJ LIang, ZM Sheng, YT Li, QZ Yu, ZY Zheng, ZH Wang, ZL Chen, JY Zhong, XW Tang, J Yang and CJ Sun, “Energetic electrons emissted from ethanol droplets irradiated by femtosecond laser pulses”, Phys. Rev. E69, 026414 -9 (2004).
 2. YT Li, J Zhang, ZM Sheng, J. Zheng, ZL Chen, R. Kodama, T. Matsuoka, M. Tampo, K. A. Tanaka, T. Tsutsumi, and T. Yabuuchi, High-energy electrons produced in subpicosecond laser-plasma interactions from subrelativistic laser intensities to relativistic intensities”, Phys. Rev. E69, 036405-036411 (2004).
 3. ZM Sheng, HC Wu, K Li, and J Zhang,Terahertz radiation from the vacuum-plasma interface driven by ultra-short intense laser pulses” Phys. Rev. E69, 025401-025404(R) (2004).
 4. ZM Sheng, Kunioki Mima, J Zhang, and Ju¨rgen Meyer-ter-Vehn,Efficient acceleration of electrons with counterpropagating intense laser pulses in vacuum and underdense plasma” Phys. Rev. E69, 016407-016418 (2004).
 5. Jun Zhang, J Zhang, ZM. Sheng, YT Li, Y Qiu, Z Jin, and H Teng Emission direction of fast electrons in laser-solid interactions at intensities from the nonrelativistic to the relativistic”,Phys. Rev. E 69, 046408-046410 (2004).
 6. HC Wu, ZM Sheng, and J Zhang,“Interactive dynamics of two copropagating laser beams in underdense plasmas” Phys. Rev. E 70, 026407-026411 (2004) .
 7. JY Zhong, C Wang, J Zhang, X Lu, G Zhao, JL Zeng, et al. "Driver pulse configuration of the nickel-like Ta x-ray laser at 4.48 nm" Phys. Rev. A70, 053803-053808 (2004).
 8. Design of the Ni-like Sn x-ray laser at 13.9nmF Yan, J Zhang, X Lu, J Y Zhong     Physics of Plasma  V11 3380-3385 (2004) .
 9. Y Cang, F. Osman, H. Hora, J Zhang et al., “Computations for nonlinear force driven plasma blocks by picosecond laser pulses for fusion”, J. Plasma Phys., 70, 1-17 (2004).
 10. F YanJ ZhangX LuJY Zhong,Similarity of plasma conditions of some Ne-like X-ray lasers and their partner Ni-like X-ray lasersAppl.Phys.B 79,229-233(2004).
 11. ZL Chen, J Zhang, TJ Liang, H Teng, QL Dong, YT Li, J Zhang, ZM Sheng, LZ Zhao and XW Tang, “Z-dependence of hot electron generation in femtosecond laser interaction with soild targets”, J. Phys. B, 37, 539-546 (2004).
 12. QJ Zhang, ZM Sheng, J ZhangSupercontinuum generation from intense laser-plasma interactionOptics Communications 239  437-444,(2004) .
 13. JY Zhong, J Zhang, G Zhao and X Lu, "Calculations of the energy levels and oscillator strengths of the Ne-like Fe Ion (Fe XVII) ," Chinese Astronomy and Astrophysics Vol 28/3 pp 264-272 (2004).
 14. XY Peng , J Zhang, TJ Liang, ZM Sheng, Z Jin, YT Li, ZH Wang, QZ Yu, ZY Zheng, YQ Liu, HC Wu, ZQ Hao, XH Yuan, ZY Wei, Double Jet Emission of Hot Electrons from a Micro-droplet Spray”,Chin. Phys. Lett 21, 693 (2004).
 15. Y Cany., QL Dong, HC Wu, ZM Sheng, W Yu , J Zhang, Effect of cluster Coulomb fields on electron acceleration in laser-cluster interaction”, Chin. Phys. Lett 21, 2414 (2004).
 16. QZ Yu, YT Li, J Zhang, J Zheng, HM Li, XY Peng, K Li,Characterization of Density Profile of Cylindrical Pulsed Gas JetsChin. Phys. Lett. 21, 874-876,(2004) .
 17. YL Jia, ZY Wei, JA Zheng, WJ Ling, YG Wang, XY Ma, ZG Zhang, “Diode-Pumped Self-Starting Mode-Locked Nd:YVO 4 Laser with Semiconductor Saturable Absorber Output Coupler” Chin. Phys. Lett. 21, 2209-2211 (2004).
 18. QJ Zhang, ZM Sheng, J Zhang, Chirping and spreading of ultrashort laser pulses in underdense plasmasChinese Physics Vol.13 No.6 905-912 (2004) .
 19. HM Li, YJ Li, J Zhang,The role of compound lens in optimizing the irradiation uniformity in longitudinal pumping laserChinese Physics Vol.13 No.9 1423-1427 (2004).
 20. QJ Zhang, ZM Sheng, J Zhang, “Solitons formed by ultrashort laser pulses propagating in a plasma”,  Acta Physica Sinica, 53, 798-802 (2004).
 21. W Wang , J Zhang, QL Dong, V.K.Senecha, “Effects of target thickness on spectral characteristics of x-ray flux from the laser-produced plasmas”, Acta Physica Sinica, 53, 967-972 (2004) .
 22. YQ Liu, J Zhang, ZL Chen, XY Peng, “Optimization study of a soft x-ray flat field spectrometer” Acta Physica Sinica, 53, 1433-1439 (2004).
 23. QJ Zhang, ZM Zheng, J Zhang, “Redshift of harmonics by laser interaction with solid target”, Acta Physica Sinica, 53, 2180-2183 (2004) .
 24. XY Peng, J Zhang, Z Jin, TJ Liang, JY Zhong, HC Wu, YQ Liu, ZH Wang, ZL Chen, ZM Sheng, YT Li, ZY Wei, “Angular distribution of hot electrons emitted from ethanol droplets irradiated by ultrashort laser pulses” Acta Physica Sinica, 53, 2625-2632 (2004) .
 25. P Wang, ZH Wang, ZY Wei, JA Zheng, JH Sun, J Zhang, “Measurement of spectral phase of femotosecond laser pulse using SPIDER technique“, Acta Physica Sinica, 53, 3004-3009 (2004) .
 26. X Lu, TT Xi, YJ Li, J Zhang, “Lifetime of the plasma channel produced by ultra-short and ultra-high power laser pulse in the air”, Acta Physica Sinica, 53, 3404-3408 (2004) .
 27. LH Zhao, ZY Wei, “Photonic crystal fiber and its applications”, Physics, 33 335-339 (2004).
 28. QZ Yu, YT Li, J Zhang, “Recent progress of Thomson scattering as a diagnostic technique”, Physics, 33 446-451 (2004).
 29. ZQ Hao, J Zhang, J Yu, “Acoustic diagnostics of plasma channels in air induced by intense femtosecond laser pulses”, Physics, 33 443-445 (2004).
 30. ZY Zheng, J Zhang, “Generation and collimation of hot electrons”, Physics, 33 424-429 (2004).
 31. ZM Sheng, P Zhang, N. Saleh, S Chen, D. Umstadter, “Interaction of interfering relativistic-intense laser pulses in plasma and its effect on electron heating and acceleration”, Physics, 33 400-403 (2004).
 32. ZQ Hao, J Zhang, “Propagation of intense femtosecond laser pulses in air”, Physics, 33 741-747 (2004).
 1. YT Li, J Zhang, ZM Sheng, H Teng, TJ Liang, XY Peng, X Lu, YJ Li, XW Tang, “High-energy electrons and x-ray photons emitted by water plasmas produced by femtosecond laser pulses”, Phys. Rev. Lett., 90, 1650021-4 (2003).
 2. P Zhang, N Saleh, S. Chen, ZM Sheng and D Umstadter, “Laser-Energy transfer and enhancement of plasma waves and electron beams by interfering high-intensity laser pulses”, Phys. Rev. Lett., 91, 225001-4 (2003).
 3. HC Wu, W Yu, TJ Liang, Z Jin, YT Li, ZM Sheng, XW Tang, and J Zhang, “A simple estimate of resonance absorption of femtosecond laser pulses by liquid droplets”, Appl. Phys. B77, 687-689 (2003).
 4. ZM Sheng, J Zhang, D. Umstater, “Plasma density gratings induced by intersecting laser pulses in underdense plasmas”, Appl. Phys. B77, 673-680 (2003).
 5. H Teng, J Zhang, ZL Chen, YT Li, K Li, XY Peng, JX Ma, “Propagation of hot electrons through high-density plasmas”, Phys. Rev. E67, 0264081–6 (2003).
 6. H Yang, J Zhang, LZ Zhao, YJ Li, H Teng, YT Li, ZH Wang, ZL Chen and ZY Wei, “Third-order generation by self-guided femtosecond pulses in air”, Phys. Rev. E67, 0154011-4 (2003).
 7. H Teng, J Zhang, ZL Chen, YT Li, K Li, XY Peng, “Hot-electron-induced plasma formation on the rear surface of a foil”, Appl. Phys. B76, 687-690 (2003).
 8. W Yu, ZY Chen, MY Yu, J Zhang, RX Li, JX Ma, ZZ Xu, “Classical model for high harmonic generation by a laser pulse in atomic gas”, Physica Scripta, 67, 122-126 (2003).
 9. HN Han, ZY Wei, Y Cang and J Zhang, “Recent progress of attosecond laser pulses”, Physics, 32, 762-765 (2003).
 10. Jun Zhang, J Zhang, Y Qiu, ZM Sheng, YT Li, Z Jin, H Teng, “Effets of laser intensity on the emission direction of fast electrons in laser-solid interactions”, Science in China, 40, 625-31 (2003).
 11. QL Dong, ZM Sheng, MY Yu, J Zhang, “Optimization of ion acceleration in the interaction of intense femtosecond laser pulses with ultrathin foils”, Phys. Rev., 68,0264081-6 (2003).
 12. ZM Sheng, J Zhang, “A new mechanism of electron acceleration with relativistic-intense laser pulses in plasmas”, Physics, 32, 16-18 (2003).
 13. IR Al’Miev, X Lu, SJ Rose, J Zhang and JS Wark, “Simulations of a photopumped X-ray laser using the H-like Cl-Li-like Se scheme”, J. Quant. Spectr. & Radiative Transfer, 83, 203-213 (2003).
 14. SB Liu, BS Xie, SP Zhu, CY Zheng, J Zhang, TC Zuo, “Stimulated emission of gamma photon from ultrashort pulse intense laser-solid-target interaction”, Commun. Theor. Phys., 39, 737-740 (2003).
 15. K Li, J Zhang, W Yu, “High-order harmonic generation by laser interaction with solid target using moving mirror medel”, Acta Physica Sinica, 52, 1412-1417 (2003).
 16. QL Dong, J Zhang, “Vacuum heating of solid target irradiated by femtosecond laser pulses”, Science in China, 46, 71-77 (2003).
 17. X Lu, YJ Li, Y Cang, K Li, J Zhang, “Simulation study of Ne-like Ti x-ray lasers at 32.6 nm driven by femtosecond laser pulses”, Phys. Rev. A67, 0138101-5 (2003).
 18. YT Li, J Zhang, ZM Sheng, H Teng, TJ Liang, XY Peng, YJ Li, XW Tang, “High energy electron emission from water plasmas produced by femtosecond laser pusles”, Physics, 32, 572-76 (2003).
 19. ZH Wang, ZY Wei, H Teng, J Zhang, “Measurement of femtosecond laser pulses using SHG frequency-resolved optical gating techniques”, Acta Physica Sinica, 52, 362-366 (2003).
 20. QZ Yu, YT Li, J Zhang, “Interaction of ultrashort high intensity laser pulses with liquids”, Physics, 32, 585-89 (2003).
 21. X. Lu, J.Y. Zhong, Y.J. Li, J. Zhang, “Numerical optimization of a picosecond pulse driven Ni-like Nb x-ray laser at 20.3nm”, Phys. Plasmas, 10, 2978-82 (2003).
 22. K. Li, J Zhang, W Yu, “high-order harmonic generation by laser interaction with solid target using moving mirror medel”, Acta Physica Sinica, 52, 1412-1417 (2003).
 23. ZY Zheng, X L:u, J Zhang, “Overview and future prospects of laser plasma propulsion technology”, Physics, 32, 533-38 (2003).
 24. Jun Zhang, J Zhang, ZM Sheng, Y Qiu, YT Li, Z Jin, H Teng, “Effects of laser intensity on the directional emission of hot electrons ”, Science in China, 33, 317-322 (2003).
 25. ZM Sheng, J Zhang, W Yu, “Generation of low frequency electromagnetic solitons in plasmas near the critical density with ultrashort intense laser pulses”, Acta Physica Sinica, 52, 125-133 (2003).
 26. J Zhang, LM Chen, YT Li, H Teng, TJ Liang, ZM Sheng, QL Dong, LZ Zhao, ZY Wei, XW Tang, “Dependence on hot electron emission on laser polarization in femtosecond laser-plasmas”, Progress in Natural Science, 13, 533-536 (2003).
 27. Jun Zhang, WZ Yi, ZH Wang, LH Zhao, Y Qiu, J Zhang, “Super continuum generation in photonic crystal fiber by femtosecond laser pulses”, Acta Optica Sinica, 23, 511-512 (2003).
 28. ZL Chen, J Zhang, LM Chen, H Teng, QL Dong, LZ Zhao, ZY Wei, “Absorption of femtosecond laser pulses in metallic and dielectric slabs”, Acta Physica Sinica, 52, 1672-1675 (2003).
 1. ZM Sheng, K Mima, Y Sentoku, MS Jovanovic, T Taguchi, J Zhang, J Meyer-ter-Vehn, “Stochastic heating and acceleration of electrons in colliding laser fields in plasmas”, Phys. Rev. Lett., 88, 0550041-4 (2002).
 2. W Wang, J Zhang and VK Senecha, “Numerical simulation of the conversion of thermal x-ray radiation from laser-induced plasmas and radiation heating”, Acta Physica Sinica, 51, 590-595 (2002).
 3. H Yang, J Zhang, YJ Li, J Zhang, YT Li, ZL Chen, H Teng, ZY Wei, ZM Sheng, “Characteristics of self-guided laser plasma channels generated by femtosecond laser pulses in air”, Phys. Rev. E66, 0164061-4 (2002).
 4. H Yang, J Zhang, W Yu, YJ Li, ZY Wei, “Long plasma channels for laser triggered lighting”, Phys. Rev. E65, 0164061-5 (2002).
 5. YT Li, J Zhang, “Physical phenomena related to sonoluminescence of bubbles in liquids”, Physics, 31, 293-297 (2002).
 6. LM Chen, JJ Park, KH Hong, JL Kim, J Zhang, CH Nam, “Emission of hot electron jet from intense femtosecond-laser-cluster interaction”, Phys. Rev. E66, 0254021-4(R) (2002).
 7. FL Wang, G Zhao, J Zhang, “Laboratory studies of astrophysical opacity”, Physics, 31, 298-301 (2002).
 8. ZM Sheng, K Mima, Y Sentoku, K Nishihara, J Zhang, “Generation of high-amplitude plasma waves for particle acceleration by cross-modulated laser wave fields”, Phys. Plasmas, 9, 3147-53 (2002).
 9. LM Chen, JJ Park, KH Hong, IW Choi, JL Kim, J Zhang, and CH Nam, “Measurement of energetic electrons from atomic clusters irradiated by intense femtosecond laser pulses”, Phys. Plasmas, 9, 3595-99 (2002).
 10. LH Zhao, ZY Wei, J Zhang, “Development of a high-pleas-power femtosecond laser oscillator”, Physics, 31,729-732 (2002).
 11. TZ Lu, T Wang, LJ Qian, X Lu, ZY Wei, J Zhang, “Calculation of frequency doubling efficiency of femtosecond pulses in BBO crystals”, Acata Physica Sinica, 51, 1268-71 (2002).
 12. X Lu, YJ Li, J Zhang, “Transient characteristics of a neon-like x-ray laser at 19.6 nm”, Phys. Plasmas, 9, 1412-7 (2002).
 13. H Teng, LF Cao, JX Cheng, JB Chen, XD Yang, ZL Liu, ZJ Zhen, “Spatial distribution of thermonuclear-burn-region for D-T-filled microshell”, Acta Physica Sinica, 51, 834-838 (2002).
 14. YT Li, J Zhang, X Lu, H Teng, YJ Li, XY Peng, Z Jin, LZ Zhao, “Forward dynamics of water plasmas generated by femtosecond laser pulses”, Phys. Plasmas, 9, 4028-31 (2002).
 15. Y Cang, J Zhang, Y Qiu, J Zhang, LM Peng, “Study of the moving track of hot electrons in an inhomogeneous magnetic field”, Acta Physica Sinica, 51, 842-846 (2002).
 16. QL Dong, ZM Sheng, J Zhang, “Self-focusing and emerging of two copropagating laser beams in underdense plasma”, Phys. Rev. E66, 0274021-4 (2002).
 17. F Yan, J Zhang, “Optimization of drive pulse configuration for transient Ne-like Fe x-ray laser”, Acta Physica Sinica, 51, 2524-2527 (2002).
 18. ZL Chen, J Zhang, H Teng, J Zhang, QL Dong, “Experimental study on isotop separation with femtosecond laser pulses”, Acta Physica Sinica, 51, 1081-6 (2002).
 19. W Wang, QL Dong, J Zhang, “Simulation study of conversion of laser energy into x-rays in laser plasmas”, Phys. Plasmas, 9, 3978-83 (2002).
 20. X Lu, J Zhang, YJ Li, “Prospective application of laser plasmas propulsion in rocket technology”, Physics, 31, 796-99 (2002).
 21. J Zhang, J Zhang, Q Chen, LM Peng, Y Cang, HB Wang, JY Zhong, “Feasibility study on temporal-resolved diffraction of high-energy electrons produced in femtosecond laser-plasmas”, Acta Physica Sinica, 51, 1764-1767 (2002).
 22. H Kuroda, T Ozaki, A Ishizawa, T Kanai, K Yamanoto, RX Li, J Zhang, “Coherent short wavelength radiation via picosecond Nd:glass Lasers”, Lasers and Particle Beams, 20, 59-65 (2002).
 23. ZH Wang, ZZ Wei, J Zhang, “Measurements of femtosecond laser pulses”, Physics, 31, 659-666 (2002).
 1. LM Chen, J Zhang, YT Li, H Teng, TJ Liang, ZM Sheng, LZ Zhao, ZY Wei, XW Tang, “Effects of laser polarization on jet emission of fast electrons in ultrashort pulse laser-palsmas”, Phys. Rev. Lett., 87, 225001-4 (2001).
 2. LM Chen, J Zhang, H Teng, QL Dong, ZL Chen, TJ Liang, LZ Zhao, ZY Wei, “Experimental study of subpicosecond pulse laser interacting with metallic and dielectric targets”, Phys. Rev. E63, 036403-4 (2001).
 3. YJ Li and J Zhang, “Hydrodynamic Characteristics of transient Ni-like x-ray lasers”, Phys. Rev. E63, 036410-6 (2001).
 4. QL Dong, J Zhang and H. Teng, “Absorption of fs laser pulses in interaction with solid targets”, Phys. Rev. E64, 026411-6 (2001).
 5. QL Dong and J Zhang, “Electron acceleration by static and oscillating electric fields produced in interaction between femtosecond laser pulses and solid targets”, Phys. Plasmas 8, 1025-8 (2001).
 6. LM Chen, J Zhang, Q L Dong, H Teng, TJ Liang, LZ Zhao, ZY Wei, “Studies on the vacuum heated hot electrons generated by femtosecond laser-solid interactions”, Phys. Plasmas 8, 2925-9 (2001).
 7. H Lin, LM Chen, J Zhang, P Zhang, WB Fan, “Self-modulation of an intense laser beam in near-critical homogeneous plasmas”, Physics of Plasmas, 8, 1707-17 (2001).
 8. YT Li, J Zhang, LM Chen, YF Mu, TJ Liang, ZY Wei, QL Dong, ZL Chen, H Teng, ST Chunyu, WM Jiang, ZJ Zheng, “Hot electrons in the interaction of femtosecond laser pulses with foil targets at a moderate laser intensity”, Phys. Rev. E64, 046407-6 (2001).
 9. Z Jin, J Zhang, “Study of aluminum emission spectra in astrophysical plasmas”, Acta Physica Sinica, 50, 365-368 (2001).
 10. YT Li, J Zhang, LM Chen, JF Xia, H Teng, YJ Li, LZ Zhao, JQ Lin, ZY Wei, WM Jiang, "Optical diagnostics of femtosecond laser-plasmas", Science in China A44, 98-102 (2001).
 11. YT Li, J Zhang, LM Chen, JF Xia, H Teng, YJ Li, L Z Zhao, JQ Lin, ZY Wei, WM Jiang, L Wang, "Shadowgraphs of femtosecond laser-plasmas", Science in China A31, 85-89 (2001).
 12. YJ Li, J Zhang, “Analytical study of transient Ni-like x-ray lasers”, Journal de Physique IV, 11, Pr2-83-86 (2001).
 13. J Zhang, LZ Zhao, LM Chen, P Zhang, TJ Liang, L Wang, ZM Sheng, “Studies on fast electrons in ultrashort pulse laser plasmas”, Journal de Physique IV, 11, Pr2-211-216 (2001).
 14. JF Xia, J Zhang, J Zhang, “Modeling the astrophysical dynamical process with laser-plasmas”, Acta Physica Sinica, 50, 994-1000 (2001).
 15. JQ Lin, J Zhang, YJ Li, LM Chen, TZ Lu, H Teng, BY Man, LZ Zhao, “Measurement of laser absorption and ion energy in femtosecond laser-cluster interaction”, Chinese Phys. Lett., 18, 211 (2001).
 16. H Teng, J Zhang, “Mass spectrometry and its applications in laser plasma studies”. Physics, 9, 556-559 (2001).
 17. P Zhang, TJ Liang, LM Chen, YT Li, DB Chen, ZH Li, JT He, ZY Wei, L Wang, XW Yang, J Zhang, “Effects of polarization on super hot electron generation in femtosecond laser-plasma interaction”, Chinese Phy. Lett., 18, 1374-1376 (2001).
 18. JF Xia, ZY Wei, Y Qiu, TZ Lu, H Teng, ZH Wang, J Zhang, “Temporal characterization of laser pulses from Jiguang-I laser facility with a compact dual function autocorrelator”,Chinese Physics, 10, 946-950 (2001).
 19. LM Chen, J Zhang, YT Li, TJ Liang, L Wang, ZY Wei, WM Jiang, “Behaviors of hot electrons in the interaction between ultrashort laser pulses and solid targets”, Science in China, A31, 178-184 (2001).
 20. H Yang, Y Qiu, H Teng, J Zhang, Y Cang, TZ Lu, ZH Wang, FF Wang, ZY Wei, J Zhang, “Generation of 4.5MW femtosecond pulse with a compact all solid-state cavity-dumped Ti:Sapphire laser”, Acta Physica Sinica, 50, 1930-1934 (2001).
 21. QL Dong, J Zhang, TJ Liang, P Zhang, LM Chen, “Ion acceleration by an electrostatic field in the interaction between femtosecond laser pulses and solid targets”, Chinese Phys. Lett., 18, 796-798 (2001).
 22. Y Cang, W Wang, J Zhang, “Dynamics of interaction of ultrashort laser pulses with solid targets”, Acta Physica Sinica, 50, 1742-1746 (2001).