1. Yongli Ping, Jiayong Zhong*, Xiaogang Wang, Bo Han, Wei Sun, Yapeng Zhang, Dawei Yuan, Chunqing Xing, Jianzhao Wang, Zhengdong Liu, Zhe Zhang, Bin Qiao, Hua Zhang, Yutong Li, Jianqiang Zhu, Gang Zhao & Jie Zhang*, Turbulent magnetic reconnection generated by intense lasers, Nature Physics 19, 263-270 , 2023
 2. Huai-Hang Song , Wei-Min Wang * and Yu-Tong Li*, Dense Polarized Positrons from Laser-Irradiated Foil Targets in the QED Regime, Physical Review Letters 129, 035001 (1-6), 2022
 3. Guo-Qian Liao, Hao Liu, Graeme G. Scott, Yi-Hang Zhang, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Yu-Tong Li*, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Dean R. Rusby, David Neely,† Peter G. Huggard, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Towards Terawatt-Scale Spectrally Tunable Terahertz Pulses via Relativistic Laser-Foil Interactions, Physical Review X 10, 031062 (1-11), 2020
 4. J. Zhang, W. M. Wang, X. H. Yang, D. Wu, Y. Y. Ma, J. L. Jiao, Z. Zhang, F. Y. Wu, X. H. Yuan, Y. T. Li, J. Q. Zhu, Double-cone ignition scheme for inertial confinement fusion, Philosophical Transactions R. Soc. A 378: 20200015, 2020
 5. Guoqian Liao, Yutong Li, Hao Liu, Graeme G. Scott, David Neely, Yihang Zhang, Baojun Zhub, Zhe Zhang, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Peter G. Huggard, Dean R. Rusby, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Weimin Wang, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Multimillijoule coherent terahertz bursts from picosecond laser-irradiated metal foils, PNAS 116 (10), 3994–3999,2019
 6. Liang-Liang Zhang, Wei-Min Wang,* Tong Wu, Rui Zhang, Shi-Jing Zhang, Cun-Lin Zhang, Yan Zhang, Zheng-Ming Sheng, Xi-Cheng Zhang, Observation of Terahertz Radiation via the Two-Color Laser Scheme with Uncommon Frequency Ratios, Physical Review Letters 119, 235001(1-6) (2017)
 7. Liming Chen, Min Chen, Yanping Chen,Nasr Hafz, Yutong Li, Feng Liu,Jingui Ma, Liejia Qian, Zhengming Sheng, Thomas Sokollik, Suming Weng,GuoqiangXie, Lule Yu, Peng Yuan,Xiaohui Yuan, and Jie Zhang, Laser-driven plasma accelerators and ultrafast radiation sources, Pushing the boundaries of scientific research: 120 years of addressing global issues 32-36 (2016)
 8. Guo-Qian Liao, Yu-Tong Li,* Yi-Hang Zhang, Hao Liu, Xu-Lei Ge, Su Yang, Wen-Qing Wei, Xiao-Hui Yuan,† Yan-Qing Deng, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Li-Ming Chen, Xin Lu, Jing-Long Ma, Xuan Wang, and Jie Zhang Demonstration of Coherent Terahertz Transition Radiation from Relativistic Laser-Solid Interactions, Physical Review Letters 116, 205003(1-6) (2016)
 9. Magnetically Assisted Fast Ignition, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, Y.-T. Li, Physical Review Letters 114 , 015001 (2015)
 10. Tunable Circularly Polarized Terahertz Radiation from Magnetized Gas Plasma, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters 114, 253901 (2015)
 11. Quasi-steady-state air plasma channel produced by a femtosecond laser pulse sequence, Xin Lu, Shi-You Chen, Jing-Long Ma, Lei Hou, Guo-Qian Liao, Jin-Guang Wang, Yu-Jing Han, Xiao-Long Liu, Hao Teng, Hai-Nian Han, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Zhi-Yi Wei, Jie Zhang, Scientific Reports |5:15515| DOI: 10.1038/ srep15515
 12. Preferential enhancement of laser-driven carbon ion acceleration from optimized nanostructured surfaces, Malay Dalui, W.-M. Wang, T. Madhu Trivikram, Subhrangshu Sarkar, Sheroy Tata, J. Jha, P. Ayyub, Z. M. Sheng, M. Krishnamurthy, Scientific Reports | 5:11930 | DOI: 10.1038/srep11930 (2015)
 13. Bursts of terahertz radiation from large-scale plasmas irradiated by relativistic picosecond laser pulses, G. Q. Liao, Y. T. Li*, C. Li, L. N. Su, Y. Zheng, M. Liu, W. M. Wang, Z. D. Hu, W. C. Yan, J. Dunn, J. Nilsen, J. Hunter, Y. Liu, X. Wang, L. M. Chen, J. L. Ma, X. Lu, Z. Jin, R. Kodama, Z. M. Sheng*, J. Zhang, Physical Review Letters 114, 255001 (2015).
 14. Tunable Circularly-Polarized Terahertz Radiation from Magnetized Gas Plasma, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters114, 253901 (2015).
 15. Magnetically Assisted Fast Ignition, W.-M. Wang, P. Gibbon, Z.-M. Sheng, and Y.-T. Li, Physical Review Letters 114, 015001 (2015).
 16. Concurrence of monoenergetic electron beams and bright X-rays from an evolving laser-plasma bubble, Wenchao Yan, Liming Chen, Dazhang Li, Lu Zhang, Nasr A. M. Hafz, James Dunn, Yong Ma, Kai Huang, Luning Su, Min Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, PNAS 111, 5825 (2014)
 17. Tunable Mega-Ampere Electron Current Propagation in Solids by Dynamic Control of Lattice Melt, D. A. MacLellan, D. C. Carroll, R. J. Gray, N. Booth, M. Burza, M. P. Desjarlais, F.Du, D. Neely, H.W. Powell, A. P. L. Robinson, G. G. Scott, X. H. Yuan, C.-G. Wahlström, and P. McKenna, Physical Review Letters 113, 185001 (2014).
 18. Bright betatron X-ray radiation from a laser-driven-clustering gas target,L. M. Chen,W. C. Yan, D. Z. Li, Z. D. Hu, L. Zhang, W. M. Wang, N. Hafz, J. Y. Mao, K. Huang,Y. Ma, J. R. Zhao, J. L. Ma, Y. T. Li, X. Lu, Z. M. Sheng, Z. Y. Wei, J. Gao, J. Zhang, Scientific Reports 3 : 1912 | DOI: 10.1038/srep01912
 19. Dense Attosecond Electron Sheets from LaserWakefields Using an Up-Ramp Density Transition, F.Y. Li, Z. M. Sheng, Y. Liu, J. Meyer-ter-Vehn, W. B. Mori, W. Lu, and J. Zhang, Physical Review Letters 110 , 135002 (2013)
 20. Annular Fast Electron Transport in Silicon Arising from Low-Temperature Resistivity, D. A. MacLellan, D. C. Carroll, R. J. Gray, N. Booth, M. Burza, M. P. Desjarlais, F. Du, B. Gonzalez- Izquierdo, D. Neely, H.W. Powell, A. P. L. Robinson, D. R. Rusby, G. G. Scott, X. H. Yuan, C.-G. Wahlstrom, P. McKenna, Physical Review Letters111 , 095001 (2013)
 21. Noncompeting Channel Approach to Pair Creation in Supercritical Fields, Q. Z. Lv, Y. Liu, Y. J. Li, R. Grobe, and Q. Su, Physical Review Letters 111, 183204 (2013)
 22. Plasmoid Ejection and Secondary Current Sheet Generation from Magnetic Reconnection in Laser-Plasma Interaction,Quan-Li Dong, Shou-Jun Wang,Quan-Ming Lu , Can Huang, Da-Wei Yuan, Xun Liu , Xiao-Xuan Lin , Yu-Tong Li , Hui-Gang Wei , Jia-Yong Zhong, Jian-Rong Shi, Shao-En Jiang, Yong-Kun Ding , Bo-Bin Jiang , Kai Du , Xian-Tu He, M.Y. Yu , C. S. Liu, Shui Wang, Yong-Jian Tang, Jian-Qiang Zhu , Gang Zhao,Zheng-Ming Sheng and Jie Zhang, Physical Review Letter 108 (2012) 215001
 23. Magnetic Control of the Pair Creation in Spatially Localized Supercritical Fields,Q. Su, W. Su, Q. Z. Lv, M. Jiang, X. Lu, Z. M. Sheng, and R. Grobe, Physical Review Letter 109, 253202 (2012).
 24. P. McKenna, A. P. L. Robinson, D. Neely, M. P. Desjarlais, D. C. Carroll, M. N. Quinn, X. H. Yuan, C. M. Brenner, M. Burza, M. Coury, P. Gallegos, R. J. Gray, K. L. Lancaster, Y. T. Li, X. X. Lin, O. Tresca, and C.-G. Wahlström, Effect of lattice structure on energetic electron transport in solids irradiated by ultraintense laser pulses. Phys. Rev. Lett. 106, 185004 (2011).
 25. Jiayong Zhong, Yutong Li, Xiaogang Wang, Jiaqi Wang, Quanli Dong, Chijie Xiao, Shoujun Wang, Xun Liu, Lei Zhang, Lin An, Feilu Wang, Jianqiang Zhu, Yuan Gu, Xiantu He, Gang Zhao and Jie Zhang, Modelling loop-top X-ray source and reconnection outflows in solar flares with intense lasers, Nature Physics, 6, 984–987(2010).
 26. Shinsuke Fujioka, Hideaki Takabe, Norimasa Yamamoto, David Salzmann, Feilu Wang, Hiroaki Nishimura, Yutong Li, Quanli Dong, Shoujun Wang, Yi Zhang, Yong-Joo Rhee, Yong-Woo Lee, Jae-Min Han, Minoru Tanabe, Takashi Fujiwara, Yuto Nakabayashi, Gang Zhao, Jie Zhang, Kunioki Mima, “X-ray Astronomy in the Laboratory with a Miniature Compact Object Produced by Laser-Driven Implosion”, Nature Physics 5, 821 (2009).
 27. H. B. Zhuo, Z. L. Chen, W. Yu, Z. M. Sheng, M.Y. Yu, Z. Jin, and R. Kodama, Quasi-monoenergetic Proton Bunch Generation by Dual-Peaked Electrostatic-Field Acceleration in Foils Irradiated by an Intense Linearly Polarized Laser, Phys. Rev. Lett. 105, 065003 (2010).
 28. L. M. Chen, F. Liu, W. M. Wang, M. Kando, J.Y. Mao, L. Zhang, J. L. Ma, Y. T. Li, S.V. Bulanov, T. Tajima,Y. Kato, Z. M. Sheng, Z.Y. Wei, and J. Zhang, Intense High-Contrast Femtosecond K-Shell X-Ray Source from Laser-Driven Ar Clusters, Phys. Rev. Lett. 104, 215004 (2010)
 29. M Chen, A. Pukhov, TP Yu, and ZM Sheng, “Enhanced Collimated GeV Monoenergetic Ion Acceleration from a Shaped Foil Target Irradiated by a Circularly Polarized Laser Pulse”, Phys. Rev. Lett. 103, 024801 (2009).
 30. XQ Yan, HC Wu, ZM Sheng, JE Chen, J. Meyer-ter-Vehn Self-Organizing GeV, Nanocoulomb, Collimated Proton Beam,from Laser Foil Interaction at 7 ×1021 W/cm2, Phys. Rev. Lett. 103, 135001 (2009)
 31. Subhendu Kahaly, S. K. Yadav, WM Wang, S. Sengupta, Z M Sheng, A. Das, P. K. Kaw and G. Ravindra Kumar,"Near-Complete Absorption of Intense, Ultrashort Laser Light by Sub-λ Gratings", Phys. Rev. Lett. 101, 145001(2008)
 32. Generating High-Current Monoenergetic Proton Beams by a CircularlyPolarized Laser Pulse in the Phase-StableAcceleration Regime. Phys. Rev. Lett. 100, 135003 (2008).
 33. SM Weng, ZM Sheng, MQ He, J Zhang, P. A. Norreys, M. Sherlock and A. P. L. Robinson,"Plasma Currents and Electron Distribution Functions under a dc Electric Field of Arbitrary Strength",Phys. Rev. Lett. 100, 185001 (2008)
 34. Study of X-Ray Emission Enhancement via a High-Contrast Femtosecond Laser Interacting with a Solid Foil. Phys. Rev. Lett.100, 045004 (2008).
 35. Interaction of Light Filaments Generated by Femtosecond Laser Pulses in Air. Physical Review Letters 96, 025003 (2006
 36. Experimental Synchronization of Independent Entangled Photon Sources. Physical Review Letters96, 110501 (2006)
 37. Observation of a Fast Electron Beam Emitted along the Surface of a Target Irradiated by Intense Femtosecond Laser Pulses. Physical Review Letters 96, 165003 (2006)
 38. Transient Electrostatic Fields and Related Energetic Proton Generation with a Plasma Fiber Physical Review Letters96, 084802 (2006)
 39. Emission of Electromagnetic Pulses from Laser Wakefields through Linear Mode Conversion. Phys. Rev. Lett. 94, 095003 (2005)
 40. Laser-Energy Transfer and Enhancement of Plasma Waves and Electron Beams by Interfering High-Intensity Laser Pulses. Phys. Rev. Lett 91, 225001 (2003).
 41. Spatial Distribution of High-Energy Electron Emission from Water Plasmas Produced by Femtosecond Laser Pulses. Phys. Rev. Lett. 90, 165002 (2003).
 42. Stochastic Heating and Acceleration of Electrons in Colliding Laser Fields in Plasma. Phys. Rev. Lett. 88, 055004 (2002).
 43. Effects of Laser Polarization on Jet Emission of Fast Electrons in Femtosecond-Laser Plasmas. Phys. Rev. Lett. 87, 225001 (2001).
 44. Angular Distributions of Fast Electrons, Ions, and Bremsstrahlung x/ γ-Rays in Intense Laser Interaction with Solid Targets. Phys. Rev. Lett. 85, 005340 (2000).