1. Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Paul Gibbon, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, Jie Zhang, Collimated ultrabright gamma rays from electron wiggling along a petawatt laser-irradiated wire in the QED regime, PNAS 115 (40) 9911–9916 (2018).
 2. Yong Ma, Jiarui Zhao, Yifei Li, Dazhang Li, Liming Chen, Jianxun Liu, Stephen J. D. Dannb, Yanyun Mag, Xiaohu Yang, Zheyi Ge, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Ultrahigh-charge electron beams from laser-irradiated solid surface, PNAS 115 (27) 6980–6985 (2018).
 3. Aixin Zhang, Yuhang He, LingAn Wu, Liming Chen, Bingbing Wang, Tabletop x-ray ghost imaging with ultra-low radiation, Optica Vol. 5, No. 4, 374 (2018)
 4. Yan-Fei Li, Yu-Tong Li, Wei-Min Wang, Da-Wei Yuan, Bao-Jun Zhu, Jia-Yong Zhong, Hui-Gang Wei, Fang Li, Bo Han, Kai Zhang, Xiao-Xing Pei, Zhe Zhang, Jia-Rui Zhao, Chang Liu, Guo-Qian Liao, Zhi-Heng Fang, Chen Wang, Xiao-Gang Wang, Youichi Sakawa, Yong-Joo Rhee, Xin Lu, Neng Hua, Bao-Qiang Zhu, Taichi Morita, Yasuhiro Kuramitsu, Xiu-Guang Huang, Si-Zu Fu, Jian-Qiang Zhu, Gang Zhao, Jie Zhang, Laboratory Study on Disconnection Events in Comets, Scientific Reports 8:463 | DOI:10.1038/s41598-017-18712-0, (2018)
 5. G. G. Scott, D. C. Carroll, S. Astbury, R. J. Clarke, C. Hernandez-Gomez, M. King, A. Alejo, I. Y. Arteaga, R. J. Dance, A. Higginson, S. Hook, G. Liao, H. Liu, S. R. Mirfayzi, D. R. Rusby, M. P. Selwood, C. Spindloe, M. K. Tolley, F. Wagner, E. Zemaityte, M. Borghesi, S. Kar, Y. Li, M. Roth, P. McKenna, and D. Neely, Dual Ion Species Plasma Expansion from Isotopically Layered Cryogenic Targets, Physical Review Letters 120, 204801 (2018).
 6. Zhelin Zhang, Yanping Chen, Sen Cui, Feng He, Min Chen, Zhen Zhang, Jin Yu, Liming Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Manipulation of polarizations for broadband terahertz waves emitted from laser plasma filaments, Nature Photonics 554 (12) 554–559 (2018)
 7. Baojun Zhu, Zhe Zhang*, Weiman Jiang, Jinguang Wang, Changqing Zhu, Junhao Tan, Yihang Zhang, Yuhang He, Yifei Li, Jinglong Ma, and Yutong Li*, Ultrafast pulsed magnetic fields generated by a femtosecond laser. Applied Physics Letters 113, 072405 (2018)
 8. Xiaojun Wu, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Shusu Chai, Zhaoji Fang, Chenyi Xia, Deyin Kong, Jinguang Wang, Hao Liu, Changqing Zhu, Xuan Wang, Cunjun Ruan, Yutong Li, Highly efficient generation of 0.2 mJ terahertz pulses in lithium niobate at room temperature with sub-50 fs chirped Ti:sapphire laser pulses, Optics Express 26 (6), 7107-7116, (2018)
 9. Zhe Zhang, Baojun Zhu, Yutong Li*, Weiman Jiang, Dawei Yuan, HuigangWei, Guiyun Liang, Feilu Wang, Gang Zhao, Jiayong Zhong, Bo Han, Neng Hua, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Chen Wang, Zhiheng Fang, and Jie Zhang, Generation of strong magnetic fields with a laser-driven coil, High Power Laser Science and Engineering, Vol. 6, e38, 8 pages (2018).
 10. P. Bradford*, N. C. Woolsey, G. G. Scott, G. Liao, H. Liu, Y. Zhang, B. Zhu, C. Armstrong, S. Astbury, C. Brenner, P. Brummitt, F. Consoli, I. East, R. Gray, D. Haddock, P. Huggard, P. J. R. Jones, E. Montgomery, I. Musgrave, P. Oliveira, D. R. Rusby, C. Spindloe, B. Summers, E. Zemaityte, Z. Zhang, Y. Li, P. McKenna, and D. Neely, EMP control and characterization on high-power laser systems, High Power Laser Science and Engineering Vol. 6, e21, 8 pages (2018)
 11. Dawei Yuan, Huigang Wei, Guiyun Liang, Feilu Wang, Yutong Li, Zhe Zhang, Baojun Zhu, Jiarui Zhao, Weiman Jiang, Bo Han, Xiaoxia Yuan, Jiayong Zhong, Xiaohui Yuan, Changbo Fu, Xiaopeng Zhang, Chen Wang, Guo Jia, Jun Xiong, Zhiheng Fang, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Neng Hua, Zhanfeng Qiao, Shenlei Zhou, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Gang Zhao, and Jie Zhang, Laboratory study of astrophysical collisionless shock at SG-II laser facility, High Power Laser Science and Engineering, Vol. 6, e45, (2018)
 12. Jinguang Wang, Jie Feng, Changqing Zhu, Yifei Li, Yuhang He, Dazhang Li, Junhao Tan, Jinglong Ma, Liming Chen, Small energy spread electron beams from laser wakefield acceleration by self-evolved ionization injection, Plasma Physics and Controlled Fusion 60, 034004 (2018)
 13. Baolong Zhang, Shangqing Li, Shusu Chai, Xiaojun Wu,* Jinglong Ma, Liming Chen, and Yutong Li, Nonlinear distortion and spatial dispersion of intense terahertz generation in lithium niobate via the tilted pulse front technique, Photonics Research Vol. 6, No. 10 959-964 (2018).
 14. X. Wang, W. Gao, X. Li, Q. Zhang, S. Nanot, E. H. Hároz, J. Kono, and W. D. Rice, Magnetotransport in type-enriched single-wall carbon nanotube networks, Physical Review Materials 2, 116001 (2018)
 15. Ahmed Zubair, Xuan Wang, Francesca Mirri, Dmitri E. Tsentalovich, Naoki Fujimura, Daichi Suzuki, Karuppasamy P. Soundarapandian, Yukio Kawano, Matteo Pasquali, and Junichiro Kono, Carbon nanotube woven textile photodetector, Physical Review Materials 2, 015201 (2018)
 16. Zhe Zhang, Hiroaki Nishimura, Akira Yao, Yosuke Suzuki, Takahisa Shobu, Ryo Yasuda, Akifumi Yogo, Yutong Li, Note: A Laue crystal imager for high energy quasi-monochromatic x-ray, Review of Scientific Instruments 89, 096106 (2018)
 17. H. Liu, G.-Q. Liao, Y.-H. Zhang, B.-J. Zhu, Z. Zhang, Y.-T. Li*, G. G. Scott, D. R. Rusby, C. Armstrong, E. Zemaityte, D. C. Carroll, S. Astbury, P. Bradford, N. C. Woolsey, P. McKenna, and D. Neely*, Cherenkov radiation-based optical fibre diagnostics of fast electrons generated in intense laser-plasma interactions, Review of Scientific Instruments 89, 083302 (2018)
 18. Yihang Zhang, Zhe Zhang, Baojun Zhu, Weiman Jiang, Lei Cheng, Lei Zhao, Xiaopeng Zhang, Xu Zhao, Xiaohui Yuan, Bowei Tong, Jiayong Zhong, Shukai He, Feng Lu, Yuchi Wu, Weimin Zhou, Faqiang Zhang, Kainan Zhou, Na Xie, Zheng Huang, Yuqiu Gu, Suming Weng, Miaohua Xu, Yingjun Li, and Yutong Li, An angular-resolved multi-channel Thomson parabola spectrometer for laser-driven ion measurement, Review of Scientific Instruments 89, 093302 (2018)
 19. Q. Z. Lv, S. Dong, C. Lisowski, R. Pelphrey, Y. T. Li, Q. Su, and R. Grobe, Quantum-mechanical approach to the laser-assisted vacuum decay, Physical Review A 97, 053416 (2018)
 20. Q. Z. Lv, S. Dong, Y. T. Li, Z. M. Sheng, Q. Su, and R. Grobe, Role of the spatial inhomogeneity on the laser-induced vacuum decay, Physical Review A 97, 022515 (2018)
 21. J.Y. Mao, O. Rosmej, Y. Ma, M. H. Li, B. Aurand, F. Gaertner, W. M. Wang, J. Urbancic, A. Schoenlein, B. Zielbauer, U. Eisenbarth, V. Bagnoud, F. Wagner, F. Horst, M. Syha, S. Mathias, Y. T. Li, M. Aeschimann, L. M. Chen*, T. Kuehl, Energy enhancement of the target surface electron by using a 200 TW sub-picosecond laser, Optics Letter 43 (16) 3909 (2018).
 22. Muhammad Noaman-ul-Haq*, Dong Wu, Hamad Ahmed, Boyuan Li, Xiaohui Yuan, Tongpu Yu, Xulei Ge, Thomas Sokollik, Liming Chen*, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Periodic spectral modulations of low-energy, low-charge-state carbon ions accelerated in an intense laser–solid interaction, Physics of Plasmas 25, 043122 (2018)
 23. Q. Z. Lv, Y. T. Li, Q. Su, R. Grobe, Accumulation of bosons between fermions due to the Pauli exclusion principle, A Letters Journal Exploring the Forntiers of Physics, EPL, 120, 50004, (2017.12)
 24. Minghua Li , Liming Chen*, Dazhang Li, Kai Huang, Yifei Li, Yong Ma, Wenchao Yan, Mengze Tao, Junhao Tan, Zhengming Sheng, Jie Zhang, Collimated gamma rays from laser wakefield accelerated electrons, Matter and Radiation at Extremes 3, 188-196 (2018).
 25. Dawei Yuan, Yutong Li, Tao Tao, Huigang Wei, Jiayong Zhong, Baojun Zhu, Yanfei Li, Jiarui Zhao, Fang Li, Bo Han, Zhe Zhang, Guiyun Liang, Feilu Wang, Guangyue Hu, Jian Zheng, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Shenlei Zhou, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Gang Zhao, Jie Zhang, Laboratory Investigation of Astrophysical Collimated Jets with Intense Lasers, The Astrophysical Journal, 860: 146 (7pp), (2018).
 26. G. Y. Liang, J. Y. Zhong, H. G. Wei, D. W. Yuan, Z. Zhang, C. Wang, B. Han, B. J. Zhu, W. M. Jiang, J. M. Peng, T. Tao, G. Y. Hu, F. L. Wang, X. Gao, B. Q. Zhu, J. Q. Zhu, X. W. Ma, Y. T. Li, G. Zhao, and J. Zhang, Laboratory Analog of Heavy Jets Impacting a Denser Medium in Herbig–Haro (HH) Objects, The Astrophysical Journal, 868:56 (7pp), (2018).
 27. Xiaojun Wu ,*, Shusu Chai, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Chenyi Xia, Zhaoji Fang, Deyin Kong, Jinguang Wang , Hao Liu, Changqing Zhu, Xuan Wang, Cunjun Ruan, and Yutong Li, Optimization of highly efficient terahertz generation in lithium niobate driven by Ti:sapphire laser pulses with 30 fs pulse duration, Chinese Optics Letters 16(4), 041901(1-5), (2018)
 28. Xuan Wang*, Yutong Li, Ultrafast electron diffraction, Chinese Physics B 27 (7), 076102 (2018)
 29. Shi-You Chen, Hao Teng, Xin Lu,†, Zong-Wei Shen, Shuang Qin, Wen-Shou Wei, Rong-Yi Chen, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, and Zhi-Yi Wei, Properties of long light filaments in natural environment, Chinese Physics B 27 (8), 085203 (2018)
 30. 赵磊,徐妙华,张翌航,张喆,朱保君,姜炜曼,张笑鹏,赵旭,仝博伟,贺书凯,卢峰,吴玉迟,周维民,张发强,周凯南,谢娜,黄征,仲佳勇,谷渝秋,李玉同,李英骏,利用气泡探测器测量激光快中子,物理学报 67(22)222101 (2018)