1. Liming Chen, Min Chen, Yanping Chen,Nasr Hafz, Yutong Li, Feng Liu,Jingui Ma, Liejia Qian, Zhengming Sheng, Thomas Sokollik, Suming Weng,GuoqiangXie, Lule Yu, Peng Yuan,Xiaohui Yuan, and Jie Zhang, Laser-driven plasma accelerators and ultrafast radiation sources, Pushing the boundaries of scientific research: 120 years of addressing global issues 32-36 (2016)
 2. Guo-Qian Liao, Yu-Tong Li,* Yi-Hang Zhang, Hao Liu, Xu-Lei Ge, Su Yang, Wen-Qing Wei, Xiao-Hui Yuan,† Yan-Qing Deng, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Li-Ming Chen, Xin Lu, Jing-Long Ma, Xuan Wang, and Jie Zhang Demonstration of Coherent Terahertz Transition Radiation from Relativistic Laser-Solid Interactions, Physical Review Letters 116, 205003(1-6) (2016)
 3. J. R. Zhao, X. P. Zhang, D. W. Yuan, Y. T. Li, D. Z. Li, Y. J. Rhee, Z. Zhang, F. Li, B. J. Zhu, Yan F. Li, B. Han, C. Liu, Y. Ma, Yi F. Li, M. Z. Tao, M. H. Li, X. Guo, X. G. Huang, S. Z. Fu, J. Q. Zhu, G. Zhao, L. M. Chen, C. B. Fu, J. Zhang, A novel laser-collider used to produce monoenergetic 13.3 MeV7Li (d, n) neutrons, Scientific Reports 6:27363 DOI: 10.1038/srep27363 (2016)
 4. K. Huang, Y. F. Li, D. Z. Li, L. M. Chen, M. Z. Tao, Y. Ma, J. R. Zhao, M. H. Li, M. Chen, M. Mirzaie, N. Hafz, T. Sokollik, Z. M. Sheng & J. Zhang,Resonantly Enhanced Betatron Hard X-rays from Ionization Injected Electrons in a Laser Plasma Accelerator,Scientific Reports 6:27633 DOI: 10.1038/srep27633 (2016)
 5. Yong Ma, Liming Chen, Dazhang Li, Wenchao Yan, Kai Huang, Min Chen, Zhengming Sheng, Kazuhisa Nakajima, Toshiki Tajima, Jie Zhang, Generation of femtosecond γ-ray bursts stimulated by laser-driven hosing evolution, Scientific Reports 6:30491 DOI: 10.1038/srep30491 (2016)
 6. Chun Li, Guo-Qian Liao, Mu-Lin Zhou, Fei Du, Jing-Long Ma, Yu-Tong Li,* Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Li-Ming Chen, and Jie Zhang, Backward terahertz radiation from intense laser-solid interactions, Optics Express 24 (4), 4010-4021 (2016)
 7. G.-Q. Liao, Y.-T. Li, C. Li, S. Mondal, H. A. Hafez, M. A. Fareed, T. Ozaki, W.-M. Wang, Z.-M. Sheng,a) and J. Zhang, Terahertz emission from two-plasmon-decay induced transient currents in laser-solid interactions, Physics of Plasmas 23, 013104(1-5) (2016)
 8. X. X. Pei, J. Y. Zhong,a) Y. Sakawa, Z. Zhang, K. Zhang, H. G. Wei, Y. T. Li, Y. F. Li, B. J. Zhu, T. Sano, Y. Hara, S. Kondo, S. Fujioka, G. Y. Liang, F. L. Wang, and G. Zhao, Magnetic reconnection driven by Gekko XII lasers with a Helmholtz capacitor-coil target, Physics of Plasmas 23, 032125(1-5) (2016)
 9. M. Liu, S. M. Weng, Y. T. Li, D. W. Yuan, M. Chen, P. Mulser, Z. M. Sheng, M. Murakami, L. L. Yu, X. L. Zheng, and J. Zhang, Collisionless electrostatic shock formation and ion acceleration in intense laser interactions with near critical density plasmas, Physics of Plasmas 23, 113103(1-8) (2016)
 10. Shinsuke Fujioka, Yasunobu Arikawa, Sadaoki Kojima, Tomoyuki Johzaki, Hideo Nagatomo, Hiroshi Sawada, Seung Ho Lee, Takashi Shiroto, Naofumi Ohnishi, Alessio Morace, Xavier Vaisseau, Shohei Sakata, Yuki Abe, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Shota Tosaki, Akifumi Yogo, Keisuke Shigemori, Yoichiro Hironaka, Zhe Zhang, Atsushi Sunahara, Tetsuo Ozaki, Hitoshi Sakagami, Kunioki Mima, Yasushi Fujimoto, Kohei Yamanoi, Takayoshi Norimatsu, Shigeki Tokita, Yoshiki Nakata, Junji Kawanaka, Takahisa Jitsuno, Noriaki Miyanaga, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, Kotaro Kondo, Mathieu Bailly-Grandvaux, Claudio Bellei, João Jorge Santos, and Hiroshi Azechi, Fast ignition realization experiment with high-contrast kilo-joule peta-watt LFEX laser and strong external magnetic field, Physics of Plasmas 23, 056308(1-11) (2016)
 11. XiaoXu Jiang, GuanYu Chen, XinLu Cheng, YuTong Li, and Feng Guo, Phase Transition and Chemical Decomposition of Liquid Oxygen and Nitrogen Mixture under High Pressures, The Journal of Physical Chemistry C 120, 13366-13374 (2016)
 12. Yuan Fang, Tongpu Yu, Xulei Ge, Su Yang, Wenqing Wei, Tao Yuan, Feng Liu, Min Chen, Jingquan Liu, Yutong Li, Xiaohui Yuan, Zhengming Sheng and Jie Zhang, Combined proton acceleration from foil targets by ultraintense short laser pulses, Plasma Physics and Controlled Fusion 58, 045025 (1-6) (2016)
 13. G Q Liao, Y T Li, C Li, H Liu, Y H Zhang, W M Jiang, X H Yuan, J Nilsen, T Ozaki, W M Wang, Z M Sheng, D Neely, P McKenna and J Zhang, Intense terahertz radiation from relativistic laser–plasma interactions, Plasma Physics and Controlled Fusion 59 014039 (1-7) (2016)
 14. Xiao-Xu Jiang, Guan-Yu Chen, Yu-Tong Li, Xin-Lu Cheng, and Cui-Ming Tang, Phase transition and chemical decomposition of liquid carbon dioxide and nitrogen mixture under extreme conditions, Chinese Physical B 25 (2), 026102(1-8) (2016)
 15. 李彦霏, 李玉同, 强激光实验室天体物理研究进展, 物理 45(2),80-87(2016)
 16. Minghua Li, Liming Chen, Dazhang Li, Wenchao Yan, Kai Huang, Yong Ma, Zhengming Sheng, and Jie Zhang, Enhancement of laser-driven betatron radiation, Optical Engineering 54 (12), 127105(1-5) (2015)
 17. Minghua Li, KaiHuang, LimingChen, WenchaoYan, MengzeTao, Jiarui Zhao, YongMa, YifeiLi, JieZhang, Laser-driven powerful kHz hard x-ray source, Radiat. Phys. Chem. 1-5 (2016), doi:10.1016/j.radphyschem.2016.01.042
 18. J. Y. Zhong, J. Lin, Y. T. Li, X. Wang, Y. Li, K. Zhang, D. W. Yuan, Y. L. Ping, H. G. Wei , J. Q. Wang, L. N. Su, F. Li, B. Han, G. Q. Liao, C. L. Yin, Y. Fang, X. Yuan, C. Wang, J. R. Sun, G. Y. Liang, F. L. Wang, Y. K. Ding, X. T. He, J. Q. Zhu, Z. M. Sheng, G. Li, G. Zhao, and J. Zhang, Rwlativistic electrons produced by reconnecting electric fields in a laser-driven bench-top solar flare,The Astrophysical Journal Supplement Series, 225:30 (1-14), (2016)
 19. Fei-Lu Wang, Xiao-Xing Pei, Bo Han, Hui-Gang Wei, Da-Wei Yuan, Gui-Yun Liang, Gang Zhao, Jia-Yong Zhong, Zhe Zhang, Bao-Jun Zhu, Yan-Fei Li, Fang Li, Yu-Tong Li, Si-Liang Zeng, Shi-Yang Zou and Jie Zhang, Laboratory astrophysics with laser-driven strong magnetic elds in China, High Power Laser Science and Engineering 4, e27(1-4), (2016)
 20. GQ Liao, YT Li, BJ Zhu, YF Li, F Li, MC Li, X Wang, Z Zhang, SK He, WW Wang, F Lu, FQ Zhang, L Yang, KN Zhou, N Xie, W Hong, YQ Gu, ZQ Zhao, BH Zhang, J Zhang, Proton radiography of magnetic fields generated with an open-ended coil driven by high power laser pulses, Matter and radiation at extremes , 1-5, (2016)
 21. Su Yang, Xiaohui Yuan, Yuan Fang, Xulei Ge, Yanqing Deng, Wenqing Wei, Jian Gao, Feichao Fu, Tao Jiang, Guoqian Liao, Feng Liu, Min Chen, Yutong Li, Li Zhao, Yanyun Ma, Zhengming Sheng, Jie Zhang, A two-dimensional angular-resolved proton spectrometer, Review of Scientific Instruments 87, 103301(1-5), (2016)
 22. Q. Z. Lv, S. Norris, R. Brennan, E. Stefanovich, Q. Su, and R. Grobe, Computational approach for calculating bound states in quantum field theory, Physical Review A , 2100 (1-5), (2016)
 23. Y.J. RHEE, S.M. NAM, J. PEEBLES, H. SAWADA, M. WEI, X. VAISSEAU, T. SASAKI, L. GIUFFRIDA, S. HULIN, B. VAUZOUR, J.J. SANTOS, D. BATANI, H.S. McLean, P.K. PATEL, Y.T. LI, D.W. YUAN, K. ZHANG, J.Y. ZHONG, C.B. FU, N. HUA, K. LI, Y. ZHANG, J.Q. ZHU, I.J. KIM, J.H. JEON, T.M. JEONG, I.W. CHOI, H.W. LEE, J.H. SUNG, S.K. LEE, AND C.H. NAM, Spectral tomographic analysis of Bremsstrahlung X-rays generated in a laser-produced plasma, Laser and Particle Beams , 1-10, (2016)