1. Liang-Liang Zhang, Wei-Min Wang,* Tong Wu, Rui Zhang, Shi-Jing Zhang, Cun-Lin Zhang, Yan Zhang, Zheng-Ming Sheng, Xi-Cheng Zhang, Observation of Terahertz Radiation via the Two-Color Laser Scheme with Uncommon Frequency Ratios, Physical Review Letters 119, 235001(1-6) (2017)
 2. Dawei Yuan, Yutong Li, Meng Liu, Jiayong Zhong, Baojun Zhu, Yanfei Li, Huigang Wei, Bo Han, Xiaoxing Pei, Jiarui Zhao, Fang Li, Zhe Zhang, Guiyun Liang, Feilu Wang, Suming Weng, Yingjun Li, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Gang Zhao, Jie Zhang, Formation and evolution of a pair of collisionless shocks in counter-streaming flows. Scientific Reports 7:42915 (2017)
 3. W.-M. Wang, Z.-M. Sheng, Y.-T. Li, Y. Zhang, J. Zhang, Terahertz emission driven by two-color laser pulses at various frequency ratios, Physical Review A 96, 023844(1-8) (2017)
 4. W.M. Wang, P. Gibbon, Z.M. Sheng, Y.T. Li, J. Zhang, Laser opacity in underdense preplasma of solid targets due to quantum electrodynamics effects, Physical Review E 96, 013201(1-6) (2017)
 5. Shiyou Chen, Xiaolong Liu, Xin Lu,* Jinglong Ma, Jinguang Wang, Baojun Zhu, Liming Chen, Yutong Li, Temporal evolution of femtosecond laser filament detected via magnetic field around plasma current, Optics Express 2532514-32521 (2017)
 6. G Q Liao, Y T Li, C Li, H Liu, Y H Zhang, W M Jiang, X H Yuan, J Nilsen, T Ozaki, W M Wang, Z M Sheng, D Neely, P McKenna, J Zhang, Intense terahertz radiation from relativistic laser–plasma interactions, Plasma Physics and Controlled Fusion 59 014039(1-7) (2017)
 7. Jie Feng, Jinguang Wang, Yifei Li, Changqing Zhu, Minghua Li, Yuhang He, Dazhang Li, Weimin Wang, and Liming Chen. Intense γ ray generated by refocusing laser pulse on wakefield accelerated Electrons. Physics of Plasmas 24, 093110(1-5) (2017)
 8. Y. F. Li, D. Z. Li, K. Huang, M. Z. Tao, M. H. Li, J. R. Zhao, Y. Ma, X. Guo, J. G. Wang, M. Chen, N. Hafz, J. Zhang, and L. M. Chen. Generation of 20 kA electron beam from a laser wakefield accelerator. Physics of Plasmas 24, 023108(1-7) (2017)
 9. W. Q. Wei, X. H. Yuan, Y. Fang, Z. Y. Ge, X. L. Ge, S. Yang, Y. F. Li, G. Q. Liao, Z. Zhang, F. Liu, M. Chen, L. Zhao, H. B. Zhuo, Y. T. Li, Z. M. Sheng, J. Zhang, Plasma optical shutter in ultraintense laser-foil interaction, Physics of Plasmas 24, 113111(1-6) (2017)
 10. Runda Ji, Yahya Sandali, Changqing Zhu, Cormac Ó Coileáin, and Qingfan Shi. Dynamics of a ‘flying chimney’. European Journal of Physics 38, 015103(1-15) (2017)
 11. Q. Z. Lv, J. Unger, Y. T. Li, Q. Su, and R. Grobe, Spatially dependent electron-positron pair creation rate, A Letters Journal Exploring the Forntiers of Physics, EPL 116, 40003 (1-5) (2016.12)
 12. Q. Z. Lv, J. Unger, Y. T. Li, Q. Su, R. Grobe, Suppressed pair creation due to electron-positron attraction, Physical Review A 95, 023416(1-12) (2017)
 13. Yan-Fei Li, Yu-Tong Li, Da-Wei Yuan, Fang Li, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Jia-Yong Zhong, Bo Han, Hui-Gang Wei, Xiao-Xing Pei, Jia-Rui Zhao, Chang Liu, Xiao-Xia Yuan, Guo-Qian Liao, Yong-Joo Rhee, Xin Lu, Neng Hua, Bao-Qiang Zhu, Jian-Qiang Zhu, Zhi-Heng Fang, Xiu-Guang Huang, Si-Zu Fu, Gang Zhao, Jie Zhang, Bow shocks formed by a high-speed laser-driven plasma cloud interacting with a cylinder obstacle, Chinese Physics B 26, 055202(1-5) (2017)
 14. Meng-Chao Li, Xuan Wang, Guo-Qian Liao, Yu-Tong Li, Jie Zhang, Improved method for studying the propagation dynamics of ultrafast electron pulses based on mean-field models, Chinese Physics B 26 (5) 054103(1-7) (2017)
 15. Dawei Yuan, Yutong Li, Baojun Zhu, Yanfei Li, Jiayong Zhong, Huigang Wei, Chang Liu, Xiaoxia Yuan, Zhe Zhang, Guiyun Liang, Feilu Wang, Fang Li, Jiarui Zhao, Neng Hua, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Shaoen Jiang, Kai Du, Yongkun Ding, Gang Zhao, Jie Zhang, Application of multi-pulse optical imaging to measure evolution of laser-produced counter-streaming flows, Chinese Physics B 26 (5) 054206 (1-5) (2017)
 16. 郭鑫, 李明华, 李毅飞, 陶梦泽, 王进光, 李大章, 辛建国, 陈黎明. 利用一维原子链模型研究薄膜瞬态结构变化. 物理学报 66(18), 186202(1-7) (2017)
 17. 李彦霏,李玉同,朱保君,袁大伟,李芳,张喆,仲佳勇,魏会冈,裴晓星,刘畅,原晓霞,赵家瑞,韩波,廖国前,鲁欣,华能,朱宝强,朱健强,方智恒,安红海,黄秀光,赵刚,张杰,强激光产生的强磁场及其对弓激波的影响,物理学报 66(9)095202(1-8)(2017).
 18. Yang, Su ; Deng, Yanqing; Ge, Xulei; Fang, Yuan; Wei, Wenqing; Gao, Jian; Liu, Feng; Chen, Min;(#)(*) Liao, Guoqian; Li, Yutong; Zhao, Li; Ma, Yanyun; Sheng, Zhengming; Yuan, Xiaohui; Zhang, Jie, A two-dimensional wide-angle proton spectrometer with improved angular resolution, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment, 860:29~34, 2017
 19. M. Bailly-Grandvaux, J. J. Santos, C. Bellei, P. Forestier-Colleoni, S. Fujioka, L. Giuffrida, J. J. Honrubia, D. Batani, R. Bouillaud, M. Chevrot, J. E. Cross, R. Crowston, S. Dorard, J.-L. Dubois, M. Ehret, G. Gregori, S. Hulin, S. Kojima, E. Loyez, J.-R. Marquès, A. Morace, P. Nicolaï, M. Roth, S. Sakata, G. Schaumann, F. Serres, J. Servel, V. T. Tikhonchuk, N. Woolsey, and Z. Zhang, "Guiding of relativistic electron beams in dense matter by laser-driven magnetostatic fields," Nat. Commun. 9, 102 (2017).