1. Huai-Hang Song , Wei-Min Wang * and Yu-Tong Li*, Dense Polarized Positrons from Laser-Irradiated Foil Targets in the QED Regime, Physical Review Letters 129, 035001 (1-6), 2022
 2. D. D. Su, Y. T. Li, Q. Su and R. Grobe, Dynamical effects of Pauli blocking on resonant multielectron ionization, Physical Review A 105, 013110(1-14), 2022
 3. Hao Liu, Xiaohu Yang, Yihang Zhang, Yuan Fang, Zhe Zhang, Xiaohui Yuan, Yutong Li, and Jie Zhang*, Demonstration of enhanced direct-drive implosion efficiency using gradient pulses, Physical Review E 105, L053203 (1-5), 2022
 4. Ge Zhou, Wei-Min Wang*, Yutong Li*, and Jie Zhang, Enhanced hot electron generation via laser interference, Physics of Plasmas 29, 052704(1-9), 2022
 5. Yihang Zhang*, Zhe Zhang*, Baojun Zhu, Weiman Jiang, Xiaopeng Zhang, Xu Zhao, Xiaohui Yuan, Jiayong Zhong, Shukai He, Feng Lu, Yuchi Wu, Weimin Zhou, Faqiang Zhang, Kainan Zhou, Na Xie, Zheng Huang, Yuqiu Gu, Suming Weng, Miaohua Xu, Yingjun Li, and Yutong Li*, Ion beam stopping power effects on nuclear fusion reactions, Physics of Plasmas 29, 103103(1-8), 2022
 6. Fuyuan Wu, Xiaohu Yang, Yanyun Ma, Qi Zhang, Zhe Zhang, Xiaohui Yuan, Hao Liu, Zhengdong Liu, Jiayong Zhong, Jian Zheng, Yutong Li, and Jie Zhang, Machine-learning guided optimization of laser pulses for direct-drive implosions, High Power Laser Science and Engineering 10, e12(1-7), 2022
 7. Meng Liu, Jia-Xiang Gao, Wei-MinWang,* and Yu-Tong Li, Theoretical Study of the Efficient Ion Acceleration Driven by Petawatt-Class Lasers via Stable Radiation Pressure Acceleration, Applied Sciences 12, 2924(1-11), 2022
 8. Baolong Zhang, Xiaojun Wu, Xuan Wang, Shangqing Li, Jinglong Ma, Guoqian Liao, Yutong Li, AND Jie Zhang, Efficient multicycle terahertz pulse generation based on the tilted pulse-front technique, Optics Letters 47, 2678-2681, 2022
 9. Hong-Yi Lei, Fang-Zheng Sun, Tian-Ze Wang, Jing-Long Ma, Guo-Qian Liao*, Yu-Tong Li*, Highly efficient generation of GV/m-level terahertz pulses from intense femtosecond laser-foil interactions, iScience 25, 104336, 2022
 10. Baojun Zhu*, Zhe Zhang*, Chang Liu, Dawei Yuan, Weiman Jiang, Huigang Wei, Fang Li, Yihang Zhang, Bo Han, Lei Cheng, Shangqing Li, Jiayong Zhong, Xiaoxia Yuan, Bowei Tong, Wei Sun, Zhiheng Fang, Chen Wang, Zhiyong Xie, Neng Hua, Rong Wu, Zhanfeng Qiao, Guiyun Liang, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, Shinsuke Fujioka, and Yutong Li, Observation of Zeeman splitting effect in a laser-driven coil, Matter Radiat. Extremes 7, 024402(1-7), 2022
 11. Xue-Jie Bai, Yi-Hong Yan, Hong-Yi Lei, Fang-Zheng Sun, Tian-Ze Wang, Chang-Qing Zhu, Jun-Hao Tan, Guang Hu, Yan-Fei Lia), Jing-Long Ma, Guo-Qian Liao, Zhe Zhang, Hua-Si Hua) and Yu-Tong Li, Two-dimensional monitoring of a laser–solid x-ray source spot via penumbral coded aperture imaging technique, Review of Scientific Instruments 93, 043104, 2022
 12. Fang-Zheng Sun, Guo-Qian Liaoa), Hong-Yi Lei, Tian-Ze Wang, Yan-Yu Wei, Dan Wang, Hao Chen, Feng Liu, Yu-Tong Lia) and Jie Zhang, A non-collinear autocorrelator for single-shot characterization of ultrabroadband terahertz pulses, Review of Scientific Instruments 93, 123003, 2022
 13. G. Y. Liang, H. G. Wei, D. W. Yuan, J. Y. Zhong, Z. Zhang, C. Wang, B. Han, W. Sun, X. X. Yuan, Z. Y. Xie, J. Xiong, R. Hutton, B. Q. Zhu, J. Q. Zhu, X. L. Zhu, W. Cui, Y. Wu, X. W. Ma, Y. T. Li, G. Zhao, and J. Zhang, Charge-exchange X-Ray Signature in Laboratory Outflow Interaction with Neutrals, The Astrophysical Journal, 925:150 (11pp), 2022
 14. 方可, 张喆†, 李玉同, 张杰*, 双锥对撞点火机制2020 年冬季实验中的瑞利-泰勒不稳定性分析, 物理学报 71, 035204(1-9), 2022
 15. 李尚卿, 王伟民†, 李玉同‡, 基于OpenFOAM 的磁流体求解器的开发和应用, 物理学报 71, 119501(1-10), 2022
 16. 张喆, 远晓辉, 张翌航, 刘浩, 方可, 张成龙, 刘正东, 赵旭, 董全力, 刘高扬, 戴羽, 谷昊琛,李玉同, 郑坚, 仲佳勇, 张杰†, 超音速高密度喷流对撞过程中的高效能量转移, 物理学报 71, 1552001(1-8), 2022
 17. Dan Wang, Xuan Wang†, Guoqian Liao, Zhe Zhang, Yutong Li, How to realize an ultrafast electron diffraction experiment with a terahertz pump: A theoretical study, Chinese Physics B 31, 056103(1-11) , 2022