1. Guo-Qian Liao, Hao Liu, Graeme G. Scott, Yi-Hang Zhang, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, Yu-Tong Li*, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Dean R. Rusby, David Neely,† Peter G. Huggard, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, and Jie Zhang, Towards Terawatt-Scale Spectrally Tunable Terahertz Pulses via Relativistic Laser-Foil Interactions, Physical Review X 10, 031062 (1-11), 2020
 2. Yan-Fei Li,* Yue-Yue Chen†, Wei-Min Wang, Hua-Si Hu, Production of Highly Polarized Positron Beams via Helicity Transfer from Polarized Electrons in a Strong Laser Field, Physical Review Letters 125, 044802(1-8) 2020
 3. Haihui Zhao, Xinhou Chen, Chen Ouyang, Hangtian Wang, Deyin Kong, Peidi Yang, Baolong Zhang, Chun Wang, Gaoshuai Wei, Tianxiao Nie*, Weisheng Zhao, Jungang Miao, Yutong Li, Li Wang*, Xiaojun Wu, Generation and manipulation of chiral terahertz waves in the three-dimensional topological insulator Bi2Te3, Advanced Photonics 2 (6), 066003(1-9), 2020
 4. Yu-Hang He, Ai-Xin Zhang, Ming-Fei Li, Yi-Yi Huang, Bao-Gang Quan, Da-Zhang Li, Ling-An Wu, Li-Ming Chen, High-resolution sub-sampling incoherent x-ray imaging with a single-pixel detector, APL Photon 5, 056102(1-7) , 2020
 5. D. D. Su, Y. T. Li, Q. Z. Lv, and J. Zhang, Enhancement of pair creation due to locality in bound-continuum interactions, Physical Review D 101, 054501(1-10), 2020
 6. Xing-Long Zhu, Min Chen*, Su-Ming Weng, Tong-Pu Yu, Wei-Min Wang, Feng He, Zheng-Ming Sheng*, Paul McKenna, Dino A. Jaroszynski, Jie Zhang, Extremely brilliant GeV gamma-rays from a two-stage laser-plasma accelerator, Science Advances 6, eaaz7240(1-8), 2020
 7. Changqing Zhu, Jinguang Wwang, Yifei Li, Jie Feng, Dazhang Li, Yuhang He, Junhao Tan, Jinglong Ma, Xin Lu, Yutong Li, Liming Chen, Optical steering of electron beam in laser plasma accelerators, Optics Express 28(8), 11609-11617, 2020
 8. Wei-Min Wang*, Zheng-Ming Sheng†, Thomas Wilson, Yu-Tong Li,‡ and Jie Zhang, Guided propagation of extremely intense lasers in plasma via ion motion, Physical Review E 101, 011201(1-6) ,2020
 9. Huai-Hang Song, Wei-Min Wang*, Jia-Qi Wang, Yu-Tong Li† and Jie Zhang, Low-frequency whistler waves excited by relativistic laser pulses, Physical Review E 102, 053204(1-9), 2020
 10. Guang Hu, Wei-Qiang Sun, Bing-Jun Li, Yan-Fei Li,* Wei-Min Wang†, Meng Zhu, Hua-Si Hu‡, and Yu-Tong Li, Quantum-stochasticity-induced asymmetry in the angular distribution of electrons in a quasi-classical regime, Physical Review A 102, 042218 (1-9),2020
 11. Baojun Zhu, Zhe Zhang*, Weiman Jiang, Jinguang Wang, Changqing Zhu, Junhao Tan, Yihang Zhang, Yuhang He, Yifei Li, Jinglong Ma, Yutong Li, Effects of pulse duration on magnetic fields generated with a laser-driven coil, High Energy Density Physics 37, 100900, 2020
 12. Y.F. Li, J. Feng, J.H. Tan, J.G. Wang, D.Z. Li, K.G. Dong, X.H. Zhang, B. Zhu, F. Tan, Y.C. Wu, Y.Q. Gu, L.M. Chen, Electron beam and betatron x-ray generation in a hybrid electron accelerator driven by high intensity picosecond laser pulses, High Energy Density Physics 37, 100859, 2020
 13. Jie Feng, Changbo Fu, Yifei Li, Xiaopeng Zhang, Jinguang Wang, Dazhang Li, Changqing Zhua, Junhao Tana, Mohammad Mirzaie, Zhe Zhang, Liming Chen, High-efficiency neutron source generation from photonuclear reactions driven by laser plasma accelerator, High Energy Density Physics 36, 100753, 2020
 14. Fabrizio Consoli , Vladimir T. Tikhonchuk, Matthieu Bardon, Philip Bradford, David C. Carroll, Jakub Cikhard, Mattia Cipriani, Robert J. Clarke, Thomas E. Cowan,Colin N. Danson, Riccardo De Angelis, Massimo De Marco, Jean-Luc Dubois, Bertrand Etchessahar, Alejandro Laso Garcia, David I. Hillier, Ales Honsa, Weiman Jiang, Viliam Kmetik, Josef Kr´asa, Yutong Li, Fr´ed´eric Lubrano, Paul McKenna, Josefine Metzkes-Ng, Alexandre Poy´e, Irene Prencipe, Piotr Ra¸czka, Roland A. Smith, Roman Vrana, Nigel C. Woolsey, Egle Zemaityte, Yihang Zhang, Zhe Zhang, Bernhard Zielbauer, and David Neely, Laser produced electromagnetic pulses: generation, detection and mitigation, High Power Laser Science and Engineering 8, e22 (1-59) , 2020
 15. Maria Alkhimova, Sergey Ryazantsev, Igor Skobelev, Alexey Boldarev, Jie Feng, Xin Lu, Li-Ming Chen, Sergey Pikuz, Clean source of soft X-ray radiation formed in supersonic Ar gas jets by high-contrast femtosecond laser pulses of relativistic intensity, High Power Laser Science and Engineering 8, e26 (1-11) , 2020
 16. Jieru Ren, Zhigang Deng, Wei Qi, Benzheng Chen, Bubo Ma, Xing Wang, Shuai Yin, Jianhua Feng, Wei Liu, Zhongfeng Xu, Dieter H. H. Hoffmann , Shaoyi Wang, Quanping Fan2, Bo Cui, Shukai He, Zhurong Cao, Zongqing Zhao, Leifeng Cao, Yuqiu Gu, Shaoping Zhu, Rui Cheng, Xianming Zhou, Guoqing Xiao, Hongwei Zhao, Yihang Zhang, Zhe Zhang, Yutong Li, Dong Wu, Weimin Zhou, Yongtao Zhao, Observation of a high degree of stopping flaser-accelerated intense proton beams in dense ionized matter, Nature Communications s41467-020-18986-5, 2020
 17. Yufeng Dong, Zhe Zhang, Miaohua Xu, Yuhan Du, Chenglong Zhang, Xiaomei Dong, Yuhang He, Junhao Tan, Yihang Zhang, Changqing Zhu, Jie Feng, Lei Cheng, Yingjun Li, Yutong Li, Absolute x-ray calibration of an Amersham imaging plate scanner, Review of Scientific Instruments 91, 033105(1-50), 2020
 18. J. Zhang, W. M. Wang, X. H. Yang, D. Wu, Y. Y. Ma, J. L. Jiao, Z. Zhang, F. Y. Wu, X. H. Yuan, Y. T. Li, J. Q. Zhu, Double-cone ignition scheme for inertial confinement fusion, Philosophical Transactions R. Soc. A 378: 20200015, 2020
 19. Jie Feng, Yifei Li, Xiaotao Geng, Dazhang Li, Jinguang Wang, Mohammad Mirzaie, Liming Chen, Circularly polarized x-ray generation from an ionization induced laser plasma electron accelerator, Plasma Physics and Controlled Fusion 62, 105021 (1-7), 2020
 20. Xuan Wang, Junjie Li, Jianming Cao, Coherent phonon generation in laser-heated gold nanofilm, The Journal of Chemical Physics 152, 124704(1-7), 2020
 21. Matthew Gorfien, Hailong Wang, Long Chen, Hamidreza Rahmani, Junxiao Yu, Pengfei Zhu, Jie Chen, Xuan Wang, Jianhua Zhao, and Jianming Cao, Nanoscale thermal transport across an GaAs/AlGaAs heterostructure interface, Structural Dynamics 7, 025101(1-5), 2020
 22. Yingpeng Qi, YanYang, Haitao Sun, XuanWang, Jianming Cao, Ralph Ernstorfer, Zhenrong Sun, Dynamical suppression of Coulomb interaction and sub-fs jitter correction in electron pulse compression, New Journal Physics 22, 093004(1-13), 2020
 23. Yu-Hang He, Ai-Xin Zhang, Wen-Kai Yu, Li-Ming Chen, Ling-An Wu, Energy-Selective X-Ray Ghost Imaging, Chin. Phys. Letter 37(4), 044208(1-4), 2020