1. Yongli Ping, Jiayong Zhong*, Xiaogang Wang, Bo Han, Wei Sun, Yapeng Zhang, Dawei Yuan, Chunqing Xing, Jianzhao Wang, Zhengdong Liu, Zhe Zhang, Bin Qiao, Hua Zhang, Yutong Li, Jianqiang Zhu, Gang Zhao & Jie Zhang*, Turbulent magnetic reconnection generated by intense lasers, Nature Physics 19, 263-270 , 2023
 2. K. Fang, Y. H. Zhang, Y. F. Dong, T. H. Zhang, Z. Zhang*, X. H. Yuan, Y. T. Li, and J. Zhang*, Dynamical process in the stagnation stage of the double-cone ignition scheme, Physics of Plasmas 30, 042705(1-9) , 2023
 3. Guoqian Liao* and Yutong Li*, Perspectives on ultraintense laser-driven terahertz radiation from plasmas, Physics of Plasmas 30, 090602(1-9) 2023
 4. Xiaojun Wu,* Deyin Kong, Sibo Hao, Yushan Zeng, Xieqiu Yu, Baolong Zhang, Mingcong Dai, Shaojie Liu, Jiaqi Wang, Zejun Ren, Sai Chen, Jianhua Sang, Kang Wang, Dongdong Zhang, Zhongkai Liu, Jiayan Gui, Xiaojun Yang, Yi Xu, Yuxin Leng, Yutong Li, Liwei Song,* Ye Tian,* and Ruxin Li, Generation of 13.9-mJ Terahertz Radiation from Lithium Niobate Materials, Advanced Materials 35, 2208947(1-10) 2023
 5. Baolong Zhang, Yifei Li, Xiaojun Wu,* Xitan Xu, Yao Lu, Qiang Wu, Xuan Wang, Hongyi Lei, Jinglong Ma, Guoqian Liao, and Yutong Li*, Enhanced Terahertz Phonon Polariton in Lithium Niobate Chip, Laser Photonics Reviews, 2300895(1-8), 2023
 6. Jie Feng, Yaojun Li, Junhao Tan, Wenzhao Wang, Yifei Li, Xiaopeng Zhang, Yue Meng, Xulei Ge, Feng Liu, Wenchao Yan, Changbo Fu, Liming Chen,* and Jie Zhang*, Laser Plasma-Accelerated Ultra-Intense Electron Beam for Efficiently Exciting Nuclear Isomers, Laser Photonics Reviews, 2300514 (1-8), 2023
 7. Luye Yue, Jingjun Li, Yingpeng Qi, Jie Chen,* Xuan Wang,* and Jianming Cao*, Auger Recombination and Carrier−Lattice Thermalization in Semiconductor Quantum Dots under Intense Excitation, Nano Letters 23, 2578-2585, 2023
 8. Zekun Xu, Fuyuan Wu, Bofang Jiang, Shigeo Kawataand Jie Zhang∗, Formation of hot spots at end-on pre-compressed isochoric fuels for fast ignition, Nuclear Fusion 63,126062 (1-9), 2023
 9. Xiaomei Dong, Yuhan Du, Miaohua Xu*, Yutong Li, Zhe Zhang*, Yingjun Li*, Effects of laser waveform on the generation of fast electrons in laser–solid interactions, Chinese Optics Letters 21 (6), 063801(1-6), 2023
 10. Shuya Guo†, Jingrou Tan†, Hengbin Zhang†, Jinguang Wang†,Tianhao Ji†, Labao Zhang∗, Xiaolong Hu∗, Jian Chen∗, Jun Xie∗, Kai Zou, Yun Meng, Xiaomin Bei, Ling-An Wu, Qi Chen, Hao Wang, Xuecou Tu, Xiaoqing Jia, Qing-Yuan Zhao, Lin Kang, Peiheng Wu∗, High-timing-precision detection of single X-ray photons by superconducting nanowires, Nationsl Science Review 11, 102(1-10), 2023
 11. 雷弘毅,孙方正,陈浩,卫妍玉, 张保龙,廖国前*, 李玉同*, 强场太赫兹脉冲波形和频谱的单发测量技术, 中国激光,50卷,17期,1714001(1-10),2023
 12. 才家华,张保龙,耿春艳,郝思博,陈赛,吴晓君*, 铌酸锂强场太赫兹非线性时域光谱系统, 中国激光, 50卷,17期,1714012(1-13),2023
 13. Shaojun Wang, Dawei Yuan, Huigang Wei, Fuyuan Wu, Haochen Gu, Yu Dai, Zhe Zhang, Xiaohui Yuan, Yutong Li*, and Jie Zhang*, Interaction of multiple shocks in planar targets with a ramp-pulse ablation, Physics of Plasmas 29, 112701(1-10) 2022
 14. Tie-Huai Zhang, Wei-Min Wang*, Yu-Tong Li* and Jie Zhang, Magnetization of high-density plasma with a jet velocity of hundreds of km/s, Physical Review E 106, 055211(1-13) 2022